Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Słownik terminów przydatnych przy korzystaniu ze zbiorów BJ
20 kwietnia 2011
!!! U W A G A !!! Czytelnia Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz )
Augustiana
 • depozyt księgozbioru zakonu Augustianów z pieczątką Aug.
 • rejestrują je:
  • Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur (curavit M. Malicki, t.1-, Baden-Baden 2002-)
   [Katalog druków XVI w. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej]
  • Katalog Podstawowy tzw. Stary dostępny w Internecie
 • udostępnianie w Czytelni Starych Druków (zobacz → stare druki)
autografy
 • rękopisy wykonane ręką autora; w Bibliotece autografy przechowywane są w Oddziale Rękopisów (udostępniane w Czytelni Rękopisów) oraz w Oddziale Zbiorów Muzycznych udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach za każdorazowym zezwoleniem dyrekcji BJ
cimelia
 • część starych druków: druki XVI w. polonica oraz cenne druki XVII w. polonica,
  przed sygnaturą skrót Cim.
 • rejestrują je:
  • Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej (pod red. M.Malickiego i E. Zwinogrodzkiej, t.1-3, Kraków 1992-1995)
  • Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur (curavit M. Malicki, t.1-, Baden-Baden 2002-)
   [Katalog druków XVI w. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej]
  • Katalog Podstawowy tzw. Stary dostępny w Internecie
 • udostępnianie w Czytelni Starych Druków (zobacz → stare druki)
dokumenty życia społecznego (dżs)
 • dokumenty drukowane po roku 1950, których przedstawiona treść szybko dezaktualizuje się, często mają charakter (zobacz →) druków ulotnych:
  • informatory o imprezach naukowych, kulturalnych, handlowych, sportowych (afisze, zaproszenia, programy)
  • kalendarze, katalogi wystaw, książki telefoniczne, rozkłady jazdy, nekrologi, foldery reklamowe, normy, patenty, cenniki, katalogi wyrobów
 • przechowywane są w sposób zbiorczy; katalog tych zbiorów znajduje się w Oddziale Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
druki drugiego obiegu
 • publikacje wydane poza cenzurą w PRL w latach 1976-1990
 • książki rejestruje:
  Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydanych w latach 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 2001)
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
druki Rara
 • pierwsze wydania klasyków
 • druki bibliofilskie
 • prasa i druki zwarte z okresu I i II wojny światowej
 • literatura emigracyjna (polonica)
 • (zobacz →) druki ulotne z lat 1801-1945
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
druki ulotne
 • afisze, akcydensy, druki firmowe, cenniki, dyplomy, foldery, klepsydry, broszury i ulotki propagandowe i reklamowe, druki religijne (np. obrazki, modlitwy, pieśni), wierszyki, wycinki prasowe, zaproszenia
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
dzieło zniszczone
 • nie udostępnia się
egzemplarz archiwalny
 • druk polski, wydany po roku 1969
 • sygnatura rozpoczyna się od litery A
 • przechowywany w oddzielnym magazynie; przeznaczony do archiwizowania
 • nie jest udostępniany
egzemplarz archiwizowany
 • druk polski wydany do roku 1968, także niektóre polonica zagraniczne
 • po sygnaturze adnotacja Archiw.
 • przechowywany w magazynie ogólnym; przeznaczony do archiwizowania
 • nie jest wypożyczany na zewnątrz
inkunabuły
 • część starych druków:
  druki z XV w. wydane do 1500 r. włącznie, przed sygnaturą skrót Inc.
 • poszukiwać w:
  • katalogu drukowanym Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 1962)
  • Katalogu Podstawowym tzw. Starym dostępnym w Internecie
 • udostępnianie w Czytelni Starych Druków (zobacz → stare druki)
księgozbiór Bernsteina
 • Ignacy Bernstein (1826-1909), bankier warszawski, współtwórca Biblioteki Wielkiej Synagogi w Warszawie, zbieracz literatury paremiologicznej (dotyczącej przysłów), ofiarował swój księgozbiór PAU. Ta z kolei złożyła go w depozycie w BJ, gdzie przechowywany jest w Oddziale Starych Druków
 • stare druki oraz druki XIX w. i XX w. z pieczątką J.Bernstein lub Bern. przy sygnaturze
 • rejestrują je:
  • Bernstein Ignacy  Katalog dzieł treści przysłowiowej, składających się na bibliotekę Ignacego Bernsteina (t.1-2, Warszawa 1900 oraz reprint Hildesheim 2003)
  • Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asservantur (curavit M. Malicki, t.1-, Baden-Baden 2002-)
   [Katalog druków XVI w. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej]
  • Katalog Podstawowy tzw. Stary dostępny w Internecie
 • udostępnianie w Czytelni Starych Druków (zobacz → stare druki)
księgozbiór podręczny
 • celowo dobrany i uporządkowany zestaw wydawnictw, będących stale do dyspozycji w czytelni lub pracowni Biblioteki
 • pozycje danego księgozbioru podręcznego oznaczone są odpowiednią adnotacją przy sygnaturze (zobacz wykaz skrótów i adnotacji umieszczonych przy sygnaturach w katalogach kartkowych i komputerowych)
 • katalog danego księgozbioru podręcznego znajduje się w danej czytelni lub pracowni
 • centralny katalog alfabetyczny księgozbiorów podręcznych znajduje się w przedsionku Czytelni Głównej (Lectorium)
 • udostępnianie:
  • księgozbiór podręczny danej czytelni - w tej czytelni (nie trzeba zamawiać)
  • księgozbiór podręczny pracowni - w czytelni, zamawiać za pośrednictwem dyżurnego
literatura firmowa
 • katalogi wyrobów
 • instrukcje użytkowania wyrobów
 • cenniki
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
muzykalia
 • rękopisy muzyczne
 • druki muzyczne
 • dokumenty życia społecznego dotyczące muzyki (programy, afisze, katalogi wydawnicze nut i płyt, informatory festiwali muzycznych i in.)
 • przechowywane w większości w Oddziale Zbiorów Muzycznych (OZM) i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych; rewersy na druki i rękopisy muzyczne należy składać bezpośrednio w tej czytelni
  • dział muzyczny, który jako osobna komórka organizacyjna pod nazwą OZM istnieje od 1958 r., nie scalił do dziś najstarszego zasobu rękopisów i druków muzycznych; stąd znajdują się one w kilku agendach Biblioteki, a to w Oddziale Rękopisów (udostępniane w Czytelni Rękopisów), Oddziale Starych Druków (udostępniane w Czytelni Starych Druków) i w Magazynie Ogólnym (udostępniane w różnych czytelniach BJ w zależności od potrzeb i statusu czytelnika)
  • mikrofilmowe kopie pozytywowe muzykaliów przechowywane w OZM udostępniane są w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych
normy
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
patenty
 • udostępnianie w Czytelni Zbiorów Specjalnych
rewers
 • druk do zamawiania zbiorów dostępny w Bibliotece i wypełniany ręcznie
  lub wydruk komputerowy powstały po zamówieniu pozycji przez Internet
 • podpisany, jest zobowiązaniem do zwrotu wypożyczonego dzieła
 • wykaz skrótów i adnotacji na rewersach odmownych
rękopis
 • pismo ręczne utrwalone na materiale miękkim, takim jak: papier, pergamin, rzadziej płótno, papirus
 • maszynopis na prawach rękopisu (oryginał)
 • rękopisy udostępniane są w Czytelni Rękopisów
stare druki
 • druki wydane do 1800 roku włącznie
 • zamówienia na stare druki najlepiej wypełniać ręcznie i składać bezpośrednio w Czytelni Starych Druków; można zamawiać je również komputerowo, jednak wówczas termin realizacji jest zdecydowanie wydłużony
 • udostępnianie w Czytelni Starych Druków
 • notowane są w Katalogu Podstawowym (tzw. Starym)
 • notowane w katalogach opublikowanych drukiem  
status "Dostępny"
 • dla bibliotek rejestrujących wypożyczenia w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ oznacza dostępność egzemplarza
status "Zapytaj w bibliotece"
 • dla bibliotek, które jeszcze nie rejestrują automatycznie zamówień, wypożyczeń i zwrotów w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ oznacza, iż biblioteka posiada dany egzemplarz, a informacje o jego dostępności uzyskać można wyłącznie w danej bibliotece
sygnatura
 • oznaczenie egzemplarza, określające miejsce jego przechowywania w magazynie, składające się z:
  • litery (nie zawsze)
  • liczby zapisanej cyframi arabskimi
  • liczby zapisanej cyframi rzymskimi (oznaczjącej format)
  • oznaczenia tomu lub rocznika (nie zawsze)
 • wykaz skrótów i adnotacji umieszczonych przy sygnaturach w katalogach kartkowych
  i komputerowych
sygnatura miejsca
 • oznaczenie egzemplarza, określające miejsce jego przechowywania w (zobacz →) księgozbiorze podręcznym, składające się z:
  • litery (nie zawsze)
  • liczby zapisanej cyframi arabskimi
usługi reprograficzne
 • mikrofilmy, mikrofisze, odbitki ksero, skanowanie, w tym również do celów wydawniczych, wykonywane w Sekcji Reprografii BJ.  W tej sekcji realizowane są również zamówienia zewnętrzne. Cennik usług specjalnych
 • dzieła starsze niż XX w., dzieła formatu IV i V, nie dające się dobrze rozłożyć,  zniszczone - mogą być kopiowane wyłącznie w Sekcji Reprografii BJ
 • dzieł z XIX w. i starszych nie można kserować
 • czytelnik ma możliwość wykonania odbitek ksero i skanowania odpłatnie u ajenta
  w p. 131 SG lub samodzielnie w Czytelni Pracowników Nauki lub Czytelni Europeistycznej. Karta procesorowa do nabycia u ajenta.
 • szczegółowych informacji udzielają dyżurni bibliotekarze w czytelniach
zbiory specjalne
 • udostępniane w Czytelni Rękopisów:
  • rękopisy, maszynopisy na prawach rękopisu (oryginały)
 • udostępniane w Czytelni Starych Druków:
  • książki wydane przed 1800 - stare druki
 • udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
  • zbiory muzyczne: druki i rękopisy muzyczne (nuty, śpiewniki, inne); m.in. oznaczone przy sygnaturze Mag. Muz.
  • zbiory graficzne: grafika, rysunki, ryciny, albumy, inne; m.in. oznaczone przy sygnaturze Albumy, Mag. Oddz. Grafiki, Mag. Grafiki
  • zbiory kartograficzne: mapy, atlasy, inne; m.in. oznaczone przy sygnaturze Mag. Kartogr., Mag. Oddz. Kart., Atlasy
  • druki rzadkie (rara) oznaczone przy sygnaturze Rara
  • dokumenty życia społecznego: afisze, biuletyny, cenniki, kalendarze, plakaty, itp.
  • wydawnictwa drugiego obiegu i zbiory FCDCN
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska