Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie bibliografie i informatory w Internecie
Bibliografie regionalne
Zaktualizowano 20.10.2010
Bodzentyn Brodnica Cieszyn Częstochowa
Gdynia Głogów Gorlice Hel Jerzmanowice
-Przeginia
Kaszuby Kielce Kolbuszowa Kraków Krosno
Limanowa Lublin Łódź Małopolska
Mazowsze Miechów Ostrów Wielkopolski Opole Pabianice
Piła Płock Podkarpacie Podlasie
Pomorze Radom Sieradz Śląsk Tarnów
Ukraina Warmia i Mazury Warszawa Wielkopolska
B O D Z E N T Y N
Miasto i gmina Bodzentyn w publikacjach. Kielce 2002 – wersja [pdf] książki opublikowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach)  
B R O D N I C A
Bibliografia miasta i powiatu. - za lata 1999-2004 (baza Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy; dostęp po wybraniu z menu biblioteki opcji "Bibliografia")  
C I E S Z Y N
Bibliografia regionalna - Cieszynalia (baza Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, należy ją wybrać przed rozpoczęciem wyszukiwania)  
Bazy Książnicy Cieszyńskiej:
 • Bibliografia książki cieszyńskiej 1990-2001  
 • Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996-1999  
 • Bibliografia zawartości Kalendarza Cieszyńskiego 1985-2006  
C Z Ę S T O C H O W A
Bibliografia częstochowskich wydawnictw niezależnych (1978-1990)  
G D Y N I A
Bibliografia Gdyni; treść opublikowanych tomów za poszczególne lata 2000-2005 (na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni)  
G Ł O G Ó W
Głogów. Polska literatura historyczna [pdf]. Głogów 1995 (autorzy: Janusz Chutkowski, Marek Robert Górniak; publikacja Towarzystwa Miłośników Głogowa)  
G O R L I C E
Gorlice : bibliografia w wyborze / Krystyna Kasprzyk. - Cz. 1. - Kraków : WBP, 2000
H E L
Bibliografia Helu i rejonu Zatoki  
J E R Z M A N O W I C E   PRZEGINIA
Bibliografia do wystawy Gmina Jerzmanowice-Przeginia : (wybór) / Elżbieta Romanowska. - Kraków : MBP, 1997
K A S Z U B Y
Kaszubska bibliografia (polsko- i kaszubskojęzyczna: Marek Kwidziński, niemieckojęzyczna: Maria Babnis)  
K I E L C E
Bibliografia regionalna (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach) - 1999  , 2001  , 2002  , 2003  , 2000 oraz 2004-2006  
K O L B U S Z O W A
Bibliografia powiatu kolbuszowskiego  1999-2003 (baza Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej)  
K R A K Ó W
KRAK (1994-2002). Książki (także ich fragmenty: rozdziały, notki, hasła, biogramy) związane tematycznie z Krakowem i regionem krakowskim oraz (w wyborze) recenzje książek (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie)
Książki o Krakowie:
 • 1900-1939
 • 1945-1971
 • 1971-1977
 • 1978-1996
 • 1988-1993

WANDA (1995-2003). Artykuły związane z Krakowem i regionem krakowskim oraz recenzje teatralne krakowskich scen - zamieszczone w prasie lokalnej i ogólnokrajowej (baza Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie)  
Bibliografia regionalna Nowej Huty – od 2006 (baza Nowohuckiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie)  
Architektura i sztuka Krakowa – bibliografia zawartości wybranych czasopism (baza Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej)  
Spuścizna - Archiwa Krakowskie (baza archiwów osobistych ludzi nauki i kultury, zdeponowanych w Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Archiwum Państwowym w Krakowie)
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej : bibliografia w wyborze za lata 1978-1998 / Maria Bała. - Kraków : MBP, 1998
K R O S N O
Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego 2000-2005 (Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa) 
L I M A N O W A
Limanowa : bibliografia w wyborze / Iwona Górny. - Kraków : WMBP, 2000
L U B L I N
Bibliografia historii województwa lubelskiego  
Słownik biograficzny Lublina i Lubelszczyzny  
Bibliografia Lubelszczyzny (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego)
Ł Ó D Ź
Łódzka Bibliografia Regionalna 1918-1939, 1981-1990 (baza Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego)
Region Łódzki (bazy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi):
 • baza Regionalia - lata 1993-2001  
 • baza Regionalia2 - lata 2002-2003  
 • System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego  
  - kumulacja baz Regionalia i Regionalia2 bez haseł klasyfikacji rzeczowej oraz materiał od r. 2004 (artykuły i książki o Łodzi i regionie łódzkim)
 • Ulice Łodzi  
 • Pisarze Łodzi i regionu  
M A Ł O P O L S K A
BR@MA   Wspólny interfejs wyszukiwawczy, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wszystkich baz bibliograficznych tworzonych w bibliotekach województwa małopolskiego, a dotyczących następujących regionów, miast i powiatów: Biecz, Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Kraków, Krzeszowice, Miechów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Orawa, Oświęcim, Tarnów, Tatry, Wadowice, Wieliczka
M A Z O W S Z E
Bibliografia województwa mazowieckiego Cz.1 i 2
Część pierwsza "Bibliografii województwa mazowieckiego" rejestruje piśmiennictwo w pięciu niezależnych spisach bibliograficznych, obejmujących tereny byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.
Część druga, "Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej" jest bibliografią terytorialną, przedmiotową o zasięgu wyznaczonym przez dawne granice województwa warszawskiego, dziś pokrywające się w zasadzie z granicami powiatów: Warszawa, Warszawa-Zachód, grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim. (Bazy Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy)
 • 1993-2003 (w tym W-wa i aglomeracja warszawska za lata 1999-2001)  
 • od 2006  
Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998
M I E C H Ó W
Miechów : bibliografia (wybór) / Krystyna Kasprzyk. - Kraków : MBP, 2002
O S T R Ó W   W I E L K O P O L S K I
Bibliografia regionalna Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim  
O P O L E
Bibliografia regionalna województwa opolskiego  
P A B I A N I C E
Bibliografia regionalna (Obejmuje zasięgiem Pabianice oraz osoby i miejscowości historycznie związane z Pabianicami i miejscowości na terenie powiatu pabianickiego. Wejście przez stronę: Antykwariat - pabianicki serwis bibliograficzny)  
P I Ł A
Bibliografia powiatu pilskiego  
P Ł O C K
Baza "Region" 1999-2004 ,  po 2005  
Materiały dotyczące Płocka i regionu Płockiego (baza Książnicy Płockiej)
P O D K A R P A C I E
Bazy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie:
Bibliografia Regionalna; Bibliografia Rzeszowszczyzny za lata 1944-1974/75 oraz Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego za lata 1975/76-1993 i Bibliografia powiatu rzeszowskiego 2000 - pliki [pdf]
Bibliografia Rzeszowszczyzny za lata 1944-1974/75 (wersja cyfrowa w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej)
Bibliografia regionalna województwa podkarpackiego 2000-2005
System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego - od r. 2008
P O D L A S I E
Bazy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku pod wsólnym adresem http://katalog.ksiaznicapodlaska.pl (należy wybrać "Bibliografia Regionalna" a następnie jedną z poniższych baz):
 
Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego 1986-1989, 1990-1992. Bibliografia województwa podlaskiego 1999-2006, od 2007.
P O M O R Z E
Bazy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej:
 • Bibliografia Pomorza Zachodniego 1977-1979
 • Regionalia 1999-2006
 • Regionalia od 2007
Bibliografia Pomorza Zachodniego  - rok 1991 i od 1999 (baza Książnicy Pomorskiej)  
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004 - (baza Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu)  
R A D O M
Bibliografia Zawartości Czasopism Regionalnych
(region radomski, baza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu)
 • za lata 1991-1996  
 • 1997-2003  
 • 2004-2006 (I półrocze)  
S I E R A D Z
Bibliografia (byłego) województwa sieradzkiego 1975-1998 (baza powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu)  
Ś L Ą S K
Bibliografia Śląska - roczniki 1985, 1986, 1987, 1988 oraz Bibliografia Województwa Śląskiego - roczniki 1999, 2000 (do ściągnięcia w formacie [pdf]; baza Biblioteki Śląskiej w Katowicach)  
Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego 2006- (na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej)
Dolnośląski Zasób Biblioteczny, w tym Bibliografia "Region"   - artykuły z czasopism regionalnych wydawanych na terenie Województwa Dolnośląskiego (baza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu)
T A R N Ó W
Bazy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie:
 • Bibliografia miasta Tarnowa za lata 1997-2004  
 • Bibliografia miasta Tarnowa od 2005  
 • Bibliografia Zawartości Czasopism Tarnowskich   od 1968 r.
U K R A I N A
Michał Żurowski: Bibliografia Ukrainy - na podstawie czasopism polskich 1859-1918 (pliki [pdf] i [doc])  
Bibliografia czasopism okresu międzywojennego, zajmujących się literaturą i kulturą ukraińską  
W A R M I A  i  M A Z U R Y
Bibliografia Warmii i Mazur (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie)
 • za lata 2001 - 2002  
 • za lata 2003 - 2004  
 • za lata 2005 - 2006  
 • za lata 2007 - 2008  
 • za lata 2009 - 2010  
W A R S Z A W A
Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej 2005- (baza Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy)  
W I E L K O P O L S K A
Bibliografia Historii Wielkopolski za lata 1939-2000 ; pliki html lub PDF (baza Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)  
Bibliografia Historii Wielkopolski (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu)  
Bibliografia Regionalna Wielkopolski od 1999r. (baza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu)  
Katalog literatury w Wielkopolsce  

 
 
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska