Oddział Rękopisów BJ
stary gmach, II p., pok. 206
e-mail: bjmanus@uj.edu.pl
tel: (+48 12) 663-35-26
Szczegółowych informacji nt. udostępniania rękopisów
udzielają dyżurni w Czytelni Rękopisów
 
Indeks zbiorczy za lata 2001-2010

Akcesja Oddziału Rękopisów BJ za 2011 r.

Rok akcesji:  
powrót do indeksu akcesji za 2011 r.
Opis zawartości:

1. Indeksy
W indeksach przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych, profesorów oraz osoby posiadające tytuły szlacheckie oznaczano w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi opatrzono odsyłaczami (zob.) do nazwisk uznanych za powszechnie przyjęte.
Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych. Tytuły druków zwartych oraz czasopism zapisano w cudzysłowie.
Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku.


2. Opisy akcesyjne
Pliki zawierają opisy przybytków (akcesji) do Oddziału Rękopisów BJ za lata 2001-2011.
Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkps, mszp.), języka (np. łac. pol.), nazw własnych oraz dat dla dokumentów.
W przypadku korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu nabycia (np. kupno, dar, depozyt).Przyb. 1/11
Jan Błoński
Artykuły i recenzje poświęcone Jerzemu Kwiatkowskiemu: „Osobowość wymyślona i rzeczywista”, recenzja pracy habilitacyjnej dr. Jerzego Kwiatkowskiego „Świat poetycki Juliana Przybosia”, mowa pogrzebowa J. Błońskiego, „Pan od piękna”.
Masz., wyc. pras., [1967-1987].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 2/11
Jan Błoński
Artykuły poświęcone osobie i twórczości Sławomira Mrożka. T. 1:
„Wniebozstąpienie”, „Mrożek – identité et stereotype”, „Mrożek i kwestia autorytetu”, „Trzecie danie. Dwie twarze humoru”, „Mrożek w składzie porcelany”, „Słoń a sprawa polska”, „Mrożek”, „Maleńkie koło Sławomira Mrożka”, „Droga Publiczności...”, „Powtórka z «Tanga»”, „Przepoczwarzenie Sławomira Mrożka”.
Masz., kopie masz., 1977-1991 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 3/11
Jan Błoński
Artykuły poświęcone osobie i twórczości Sławomira Mrożka. T. 2:
„Mrożek i tradycje polskie”, „Mrożek and polish Tradition”, „Mrożek epik”, „Mrożek i gatunki dramatyczne”, „Mrożek, écrivain polonais”, „Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka”, „Mrożek jako dramaturg”, „«Wielebni»” i inne bez tytułu.
Kopie masz., kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 4/11
Jan Błoński
Rozprawy i artykuły poświęcone twórczości Witolda Gombrowicza:
„Witold Gombrowicz, czyli szlachecka krytyka wartości”, „Historia i operetka”, „Uwagi do nierozwiniętych problemów «Ślubu» Gombrowicza”, „Parodia i komentarz”, „Krótki komentarz do Gombrowicza”, „Gombrowicz – studia – szkice wspomnienia”, „Muza Iwona”, „Pięćdziesiąt lat później”, „Gracz Gombrowicz”, „Struktura «Ślubu»” i inne bez tytułu.
Rkp., masz., kserokopie, 1970 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 5/11
Jan Błoński
Rozprawy i artykuły poświęcone twórczości Witolda Gombrowicza w języku francuskim i niemieckim: „«Mariage», un Anti_Hamlet”, „Philibert microcosme de «Ferdydurke»?”, „Le Mariage”, „Le Journal de Protée”, „Vorlesung über Gombrowicz”, „La passion de l’autoportrait: Leiris et Gombrowicz”, „Der Spieler Gombrowicz” i inne bez tytułów.
Rkp., masz., kopie masz., 1985-1986 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 6/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone twórczości Czesława Miłosza: „Wzruszenie, dialog i mądrość”, „Epifanie Miłosza”, „Być z Miłoszem”, „Europa Miłosza”, „O «Traktacie teologicznym»”, „Dolina Issy”, „Pisać całym sobą”, „Zdanie”, „Miłosz wśród nas”, „Gombrowicz i Miłosz w Europie”, „Aktualność i trwałość. O koncepcji języka poetyckiego u Przybosia i Miłosza”, „Patos, romantyzm, proroctwa”, „Obowiązki poety”, „Who is Milosz?”, „Dziękczynienie” i inne bez tytułu.
Przy tym tekst do dyskusji o Miłoszu w języku francuskim.
Masz., kopie masz z odręcznymi dopiskami, kserokopie, rkp., 1980-2001 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 7/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone osobie i twórczości Andrzeja Kijowskiego:
„Miłość i formy puste. O zapomnianych opowieściach Andrzeja Kijowskiego”, „Andrzej Kijowski – pomyłki”, „Niedobre, nieczułe dziecię”, „Nasi fataliści”, „Ironia”, „Pseudonimy niewoli”, „Wspomnienie pośmiertne”, „Kijowski – rozważania wstępne dla TP”.
Masz. z odręcznymi dopiskami, masz., kopia z masz., po 1985 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 8/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone powojennej poezji polskiej:
„Pamięci Anioła”, [„Barbarzyńca w ogrodzie”], „Poezja Herberta (o wzniosłości)”, „Białoszewski”, „Pieśniarz chłopskiego plemienia (o twórczości Tadeusza Nowaka)”, „Czytamy wiersze. «Psalm o nożu w plecach» Tadeusza Nowaka”, „Wojtyła”, „Wiersze Maja”, „Język właściwie użyty”, „Poezja współczesna i strategia krytyki” i inne we fragmentach oraz bez tytułu.
Masz., rkp., kopie masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 9/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone problemom literatury polskiej w języku francuskim i niemieckim:
„L’intellectuel juif par lui-même”, „Le Polonais par lui-même”, „Peuple, nation et pouvoir: quelques remarques sur le vocabulaire politique polonais vers 1830”, „Auschwitz et Kołyma – double descente aux enfers”, „Poésie et méditation”, „Drôles d’années 80”, „Paris – Varsovie 1918-1939”, „Villes”, „Quelquesnotes sur le travail de traduction «Mémoir de l’insurrection de Varsovie»”, „La poésie de l’Ouest et l’Est”, „Identités eclatées”, „Les écrivains et la politique”, „Lemigration comme retour a soi-même”, „Die Emigration als Rückker zu sich selbst”.
Masz. z odręcznymi dopiskami, kopie masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 10/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone motywom i relacjom polsko-żydowskim w literaturze polskiej w języku polskim: „«Wiadomości Literackie» 1924-1939 – a problem for the Poles, a problem for the Jews”, „W oczach Polaka”, „Holokaust Berlin (1998)”, „Auschwitz w oczach Polaka”, „Żydzi gliwiccy 1986?”, „Żydzi Prusa i Żeromskiego”, „Cesarz, pan i żyd, czyli o powieści habsburskiej w Polsce”, „Aviva Blum”, „Przedmowa (Scharf)”, „Ad Grynberg” i inne we fragmentach oraz bez tytułu.
Masz., kopie masz., przed 1995 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 11/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone motywom i relacjom polsko-żydowskim w literaturze polskiej w języku angielskim, francuskim i niemieckim: „Bruno Schulz, écrivain juif?”, „Can we speak about «a jewish school» in polish literature?”, „Paris capitale d’Europe Centrale”, „Das jüdische Selbstbildnis oder über die jüdische Schule in der polnischen Literatur”, „One language two voices” i inne we fragmentach oraz bez tytułu.
Masz., kopie masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 12/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone dramaturgii i teatrowi powszechnemu: „Michel de Ghelderode”, „Pirandello i zamienione dziecko”, „Tragizm w dramatach Geneta”, „Genet czyli ceremonie”, „Klucze do «Pokojówek»”, „Wprowadzenie do Geneta”, „Auerbach”, „Antonin Artaud – Le théâtre et son double”, „Artaud et le théâtre de demain”, „Artaud”, „Anouille: metafizyczny melodramaturg”, „Paternoster Kajzara”, „Teatr Claudela”, „Giraudoux i tragedia” i inne we fragmentach oraz bez tytułu.
Masz., druk z odręcznymi poprawkami, 1966 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 13/11
Jan Błoński
Artykuły, rozprawy i wypowiedzi poświęcone dramaturgii i teatrowi polskiemu: „Teatr współczesny jako przygoda duchowa”, „Rittner na scenie gdyńskiej”, „Teatr Peipera czyli zegar”, „Strategia niedomówienia w dramatach Jerzego Szaniawskiego”, „Dywagacje nad Szaniawskim”, „Literatura a ideologia: jak napisać dramat z tezą”, „The absurdist Drama in Poland”, „Wycieczka w dawne dobre czasy” i inne we fragmentach oraz bez tytułu.
Masz., kopie masz., kserokopie, 2002 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 14/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego: „Walhalla Wawel”, „Św. Stanisław w twórczości Wyspiańskiego”, „Wyspiański, Schiller i teatr monumentalny”, „Wyspiański, Schiller et le théâtre monumental”, „Wyspiański, Schiller and the Monumental Theatre”, „Le théâtre symboliste et l’histoire”, „Teatr symbolizmu i historia”.
Masz. z odręcznymi dopiskami, kopie masz, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 15/11
Jan Błoński
Artykuł „Strindberg a kobieta”, przy tym materiały dotyczące Augusta Strindberga.
Masz., kopia masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 16/11
Jan Błoński
Artykuły poświęcone twórczości Eugène’a Ionesco: „Ionesco – genealogia stereotypu”, „Żałobne jasełka” i inne bez tytułu.
Masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 17/11
Jan Błoński
Fragmenty rozpraw poświęconych teorii Gastona Bachelarda: „Teoria obrazu poetyckiego”, „Bachelard”.
Masz., kopia masz. z odręcznymi dopiskami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 18/11
Jan Błoński
Artykuły poświęcone Kazimierzowi Wyce, przy tym materiały warsztatowe do tematu.
Masz. z odręcznymi poprawkami, wyc. pras., rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 19/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy poświęcone Jerzemu Grotowskiemu: „Znaki, teatr, świętość”, „Święto czy świętość”, „1976”, „A Critical Revaluation of Grotowski” i inne bez tytułu.
Masz. z odręcznymi dopiskami, kopie masz., kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 20/11
Jan Błoński
Artykuły i rozprawy różne: „Roland Barthes – wybór”, „Backvis o Sępie”, „Piotr Rawicz – le sand du ciel”, „Problem i sens tradycji”, „Emigracja jako... (majaczenia)”, „Przedmowa do przedmowy”, „Dywagacje o Słowackim”, „Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się [...]”, „Faust, Golem i jego Rabin”, „André Neher – et le Maharal de Prague”, „Ekspres paryski, czyli trochę geografii literackiej”, „Przeciw liczmanom”, „Michnikomachia”, „Kiedy pęknięte zwierciadło mówi prawdę”, „Uparte trwanie baroku”, „Pisarze i polityka albo przeciw uogólnieniom”, „Kochanowski – dwór”, „Forma polska”, „Trzy Magdaleny”, „Literatura, kultura, edukacja narodowa”, „Jak możliwa jest literatura wojenna?”, „W kuchni Eilego”, „Przeciw fatalizmowi w krytyce”, „Polska jest bardziej skomplikowana niż się nam zdawało”.
Masz., kopie masz, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 21/11
Jan Błoński
Fragmenty niezidentyfikowanych artykułów, artykuły bez tytułów.
Masz., kopie masz. z odręcznymi dopiskami.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 22/11
Jan Błoński
„Za pięć dwunasta”. Brulion artykułu.
Notes zawierający notatki różne, rkp., [przed 1955].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 23/11
Jan Błoński
Artykuły poświęcone twórczości K.I. Gałczyńskiego. Bruliony.
Zeszyt i karty luźne.
Rkp., masz., [przed 1956 i b.d.].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 24/11
Jan Błoński
Rozprawa poświęcona literaturze Europy Środkowej w języku francuskim. Brulion.
Zeszyt, rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 25/11
Jan Błoński
Bruliony i fragmenty brulionów m.in. artykułów, szkiców, tłumaczeń.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 26/11
Jan Błoński
Artykuły ogłoszone na łamach prasy i czasopism polskich i obcojęzycznych.
Wyc. pras., 1953-2002.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 27/11
Jan Błoński
Fragmenty przekładu powieści wojennej „Żołnierz nieznany” Vaino Linny.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 28/11
Jan Błoński
Przekłady artykułów i esejów A. Moravii, A. Camusa, M. Mammeriego. Przy tym „Słowo wstępne” do powieści Goethego oraz rozważania nt Manna.
Masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 29/11
Jan Błoński
Konspekty planowanych wydawnictw indywidualnych i zbiorowych.
Rkp., masz., wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 30/11
Jan Błoński
„Uwagi o Akropolis (dla Teatru Wrocławskiego)”. Dwie wersje.
Masz. z odręcznymi dopiskami oraz wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 31/11
Jan Błoński
Recenzje i opinie o książkach i pracach naukowych.
Masz., kopie masz., kserokopie, [1991-1998] i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 32/11
Jan Błoński
Recenzje wydawnicze wewnętrzne.
Masz, kopie masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 33/11
Jan Błoński
Wykłady poświęcone polskiej literaturze współczesnej wygłoszone dla studentów UJ.
Rkp., masz., 1967-1993 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 34/11
Jan Błoński
Wykłady poświęcone polskiej literaturze międzywojennej wygłoszone dla studentów UJ.
Masz. z odręcznymi poprawkami, 1967-2001 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 35/11
Jan Błoński
Wykłady w języku polskim i francuskim poświęcone m.in. twórczości W. Gombrowicza, Cz. Miłosza, S. Mrożka.
Masz., kopie masz., masz. z odręcznymi dopiskami, 1968-1989 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 36/11
Jan Błoński
Wykłady z historii dramatu i wiedzy o teatrze w języku polskim i francuskim.
Rkp., masz. z odręcznymi dopiskami, 2001 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 37/11
Jan Błoński
„Historia”. Wykład dla studentów UJ.
Masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 38/11
Jan Błoński
Teksty wykładów oraz notatki do tematu literatura polskiego renesansu oraz modernizm.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 39/11
Jan Błoński
Wykłady poświęcone J. Joyce’owi.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 40/11
Jan Błoński
Wykład na temat koncepcji Romana Ingardena w języku francuskim.
Masz., rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 41/11
Jan Błoński
Wykłady poświęcone badaniom literackim, głównie strukturalizmowi.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 42/11
Jan Błoński
„Metody”. Wykład w języku francuskim.
Masz. z odręcznymi poprawkami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 43/11
Jan Błoński
Wykłady „O dawnej literaturze polskiej” w języku francuskim.
Masz. z odręcznymi dopiskami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 44/11
Jan Błoński
Wykłady poświęcone historii dramatu i teatru w języku francuskim.
Masz. z odręcznymi dopiskami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 45/11
Jan Błoński
Wykład o życiu i twórczości Witkacego w języku francuskim.
Masz. z odręcznymi dopiskami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 46/11
Jan Błoński
„Wykłady z Nanterre. Formes courtes”. Przy tym materiały warsztatowe do wykładów.
Masz. z odręcznymi dopiskami, kopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 47/11
Jan Błoński
Wykłady poświecone osobie i twórczości Stanisława Wyspiańskiego w języku polskim i francuskim.
Masz., wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 48/11
Jan Błoński
Wykład „O kulturze polskiej dla Amerykanów” w języku angielskim.
Kserokopie z masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 49/11
Jan Błoński
Materiały do wykładów poświęconych Stanisławowi Wyspiańskiemu w języku francuskim, w tym fragmenty wystąpień.
Kserokopia, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 50/11
Jan Błoński
Wystąpienia okolicznościowe i służbowe, mowy pożegnalne, odczyty w krakowskim KIK-u, wystąpienie w TV oraz referaty konferencyjne.
Rkp., masz., kopia masz., 1977-1993 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 51/11
Wywiady przeprowadzone z Janem Błońskim.
Kserokopie masz., wyc. pras., 1978-1997 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 52/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Notatki w formie uwag do opracowywanych zagadnień.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 53/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Wypisy z lektur, w tym m.in. z „Legendy Młodej Polski, z historii prawa, z materiałów konferencyjnych.
Rkp., masz., kopie masz, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 54/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
„Sempiana”. Materiały do rozprawy habilitacyjnej „Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku”, przy tym recenzja Cz. Hernasa i Konrada Górskiego, artykuł J. Błońskiego „Od pomyłki do stylu” wraz z notatkami.
Rkp., masz., druk, 1968-1969 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 55/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
„Walhalla Wawel”. Materiały ikonograficzne, teksty oraz fragmenty tekstów różnych autorów, wypisy bibliograficzne do tematu.
Kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 56/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Materiały dotyczące twórczości Sławomira Mrożka, w tym m.in. bibliografie oraz bruliony notatek.
Kserokopie, masz. z odręcznymi dopiskami, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 57/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Zestawienia bibliograficzne, wypisy oraz konspekty dotyczące twórczości Czesława Miłosza.
Rkp., masz., kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 58/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Notatki do tematów „Witkacy”, „Tokarczuk”, „Decorum / Miłosz”, „Miłosz”.
4 zeszyty.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 59/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Notatki różne, w tym zapiski bibliograficzne do twórczości S. Wyspiańskiego, S.I. Witkiewicza oraz zestawienia bibliograficzne wystawień dramatów A. Strindberga i P. Claudela.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 60/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Fiszki bibliograficzne różne.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 61/11
Materiały warsztatowe Jana Błońskiego.
Kartoteka bibliograficzna w układzie alfabetyczno-przedmiotowym.
Rkp., masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 62/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego związanej z pobytami na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand oraz wyjazdami zagranicznymi, w tym papiery finansowe, druki urzędowe oraz J. Błońskiego z pobytu i pracy uniwersyteckiej.
Rkp., druk, 1961-1991 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 63/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Sprawozdanie z zajęć prowadzonych na uczelniach paryskich.
Kopie masz., 1961-1966.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 64/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Projekty dotyczące Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki oraz uchwały ZLP, sprawozdania.
Kopie masz., kserokopie, 1971-1981 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 65/11
Materiały do działalności naukowej Jana Błońskiego.
Udział w VII Kongresie International Comparative Literature Association w Montrealu.
Masz., kopie masz., masz. powielany, 1973.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 66/11
Materiały do działalności naukowo-dydaktycznej Jana Błońskiego.
Działalność katedry teatrologii przy Instytucie Filologii Polskiej UJ, w tym spisy lektur, zakresy czynności pracowników, projekty programowe.
Kserokopie, masz., 1980-1981 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 67/11
Materiały do działalności dydaktycznej Jana Błońskiego.
Plany oraz konspekty zajęć dydaktycznych, spisy lektur dla studentów filologii.
Rkp., masz., 1989-1999 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 68/11
Materiały do działalności dydaktycznej Jana Błońskiego.
Prace roczne uczestników zajęć uniwersyteckich prowadzonych przez prof. Jana Błońskiego.
Rkp., wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 69/11
Materiały do działalności dydaktycznej Jana Błońskiego.
Projekty prac doktorskich pisanych pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., masz., 1986 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 70/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Działalność na stanowisku prorektora UJ.
Masz., druki, kopie masz., 1981-1982 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 71/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Udział w tworzeniu programów nauczania języka polskiego w szkołach oraz programu studiów polonistycznych we współpracy z Ministerstwem Oświaty i Wychowania.
Kopie masz., masz. powielane, 1981-1983 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 72/11
Materiały do działalności naukowej Jana Błońskiego.
Udział w konferencji organizowanej przez The Wheatland Foundation (Nowy Jork).
Druki, kopie masz., 1988.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 73/11
Materiały do działalności naukowej Jana Błońskiego.
Referaty wygłoszone w ramach współpracy z The Wheatland Foundation, w tym referat „La Littérature polonaise: drôle d’années quatre-vingt”.
Masz., 1988.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 74/11
Materiały do działalności naukowej Jana Błońskiego.
„Colloque Nancy II – Europe Centrale”, kwiecień 1990, w tym teksty wystąpień oraz zaproszenia.
Rkp., masz., 1990 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 75/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Działalność w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. „Raport o stanie książki”.
Wyc., pras., kopie masz., 1991 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 76/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Działalność w Radzie Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezydencie RP, w tym m.in. protokoły, oświadczenia oraz kopie materiałów związanych z tematem.
Wydruki komputerowe, kserokopie, masz., druk., 1991-1995 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 77/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Działalność w Fundacji Judaica, w tym raport z działalności programowej Fundacji, zestawienia finansowe oraz streszczenia wystąpień.
Wydruki komputerowe, kserokopie, 1993-1996
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 78/11
Materiały do działalności naukowo-dydaktycznej Jana Błońskiego.
Współpraca z Collegium Invisibile.
Wydruki komputerowe, rkp., masz., druki, 1995-1996.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 79/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Udział w Jury Nagrody Kościelskich t. 1
Plany zebrań i protokoły spotkań jury z lat 1984-2003.
Masz., wydruki komputerowe, 1984-2003.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 80/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Udział w Jury Nagrody Kościelskich t. 2
Papiery finansowe, kopie dokumentów notarialnych Fundacji oraz wycinki prasowe dotyczące nagrody.
Kopie masz., wyc. pras., wydruki komputerowe, 1984-2003.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 81/11
Materiały do działalności naukowej Jana Błońskiego.
Opinie na temat prac naukowych, projektów badawczych oraz wydawniczych.
Masz., kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 82/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Udział w Komitecie Badań Naukowych, w tym okólniki, protokoły i sprawozdania.
Masz, druki, druki powielane, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 83/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Zaproszenia i afisze na spotkania, odczyty oraz konferencje z udziałem J. Błońskiego.
Druki, 1966-1996.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 84/11
Materiały do działalności Jana Błońskiego.
Materiały różne do działalności, w tym listy kandydatów do Nagrody Nike, konspekt wieczoru w France Culture.
Masz., kopie, druk powielany, 1965-2000.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 85/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 1: Abramowska – Austriacki
Abramowska Janina; Adamek Zbigniew (ks.); Adamiak Anna; Afanasjew Jerzy; Agencja Autorska (Warszawa); Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków); Akademia Muzyczna (Kraków); „Akcent” (Lublin); Alfred Jurzykowski Foundation (Nowy Jork); Ambasada Izraela (Warszawa); Ambassadeur de Suisse (Warszawa); American Biographical Institute (Raleigh); Les Amis du Livre (Genewa); Andruszko Ewa; „Arka” (Kraków); Armata Jerzy; Arnold Jacques; Art Press (Paryż); Association des Amis de Witold Gombrowicz (Paryż); Association Internationale des Critiques Littéraires (Paryż); Association Internationale des Critiques Littéraires. Section Polonaise (Warszawa), podpis. Ryszard Matuszewski; Association Internationale de Littérature Comparée (Paryż); Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 86/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 2: Backvis – Bikont
Backvis Claude; Baczak Jacek; Baczko B[ronisław]; Bajerowa Irena; Bajer M.; Bak Krzysztof; Balcerzan Edward; Baluch Jacek; Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie; Bałut Jagoda; Banasiewicz Henryk; Banu Georges; Baraniak Błażej; Baranowska Małgorzata; Barańczak Stanisław; Barańczakowie [Anna i Stanisław]; Barnaś Kazimierz; Bart Andrzej; Barthes Roland; Bartoszewscy Zofia i Władysław; Bartoszyński Kazimierz; Bartyzel Małgorzata; Basil Blackwell (Oxford); Baterowicz Marek; Batušić Nikola; Baudin Alphonse; Beauvois Daniel; Bek Wiesław; Benka Urszula M.; Bereza Henryk; Benesz Eva; Białoń Elżbieta; Biblioteka Ossolineum (Wrocław); Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; Biculewicz Kazimierz; Biegański T.; Biela Emil; Bielak Antoni; Bielak Czesław; Bieniarz Stanisław; Bieńkowska Danuta; Bieńkowska Ewa; Bieńkowski Zbigniew; Bigosiński Ryszard; Bikont Anna.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 87/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 3: Boch – Businessman
Boch Willy; Bockhold Petra; Boczkowski Krzysztof; Bodegárd Anders; Bodin Per-Arne; Bolecki Włodzimierz; Bolek Juliusz; Bonamoure Jean; Boniecki Tadeusz Fredro; Borowski Adam; Borowski Andrzej; Bortnowski Stanisław; Bourmeyster Alexandre; Brandeis University (Waltham); Bratkowski Jan; Brejdygant Stanisław; Brodzka Alina; Brycht Andrzej; Bryk Andrzej; Bryll Ernest; Brzękowski Jan; Buchow Leonard; Buczyńska Ruth; Budrecki Lech; Bujara M.; Bukowska-Schlieman Mirosława; Bukowski Kazimierz (ks.); Burdziej Bogdan; Burek Tomasz; Bursztyńska Halina; Businessman Club (Warszawa).
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 88/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 4: „Cahiers” – Chyła
„Cahiers Roumains d’Etudes Littéraires” (Bukareszt); Carlier Margot; Castex François; Cel Krystyna; Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr Naukowych (Warszawa); Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury (Warszawa); Centre d’Etudes de la Culture Polonaise (Lille, Villeneuv d’Ascq); Centre d’Etudes Polonaises (Paryż); Centre International d’Etudes Pedagogiques (Warszawa); Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (Warszawa); Centrum Kultury w Lublinie; Centrum Kultury Zamek (Poznań); Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Kraków); Čepaitis Virgilijus; Chazbijewicz Selim; Chenu Roselyne; Chmiel Beata; Chodakowska Elżbieta; Chodakowski Jan; Chojecki Andrzej; Chojnacki Antoni; Chomiszczak Tomasz; Chrząstowska Bożena; Chwin Krystyna; Chwin Stefan; Chwinowie Krystyna i Stefan; Chylińska Teresa; Chyła Wojciech.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 89/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 5: Cichońska – „Dekada”
Cichońska-Harman Małgorzata; Cichy Michał; Cierniakowa Zofia; Cierniakówna Anna; Cieszyńskie Centrum Kultury (Cieszyn); Cirlić-Straszyńska Danuta; Cisło Maciej; „Cistre” (Petit-Roeulx); Cité Internationale de l’Université de Paris. Résidence André Honnorat; Claremont McKenna College (Claremont); College International de Philosophie (Paryż); Collegium Invisibile (Warszawa); VII Congrès de l’Associacion Internationale de Littérature Comparée (Montreal); Conio Gérard; Consistoire Central Union des Communautés Juives de France (Paryż); Consulat Génerale de France (Kraków); Corvin Michel; van Crugten Alain; Crusbo Jess; Cusanuswerk (Bonn); Czachorowski Stanisław (Swen); Czapiewski Tomasz (ks.); „Czas Kultury” (Poznań); Czermińska Małgorzata; Częstochowski Ryszard; Czoch Rafał; Czycz Stanisław; Czyż Antoni; Daniel Jerzy; Danilewicz-Zielińska Maria; Danmarks Radio (Søborg); Davies Maria; Decothique Jean [?]; Dedecius Karl; Degler Janusz; „Dekada Literacka” (Kraków).
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 90/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 6: Delaperrière – Dziewulska
Delaperrière Maria; Derkowska Ala; Deutsches Polen Institut (Darmstadt), podpis. Andres Lawaty; Dębowski Marek; „Dialectics and Humanisme” (Warszawa); „Dialog” (Warszawa); Direction Générale des Impôts (Paryż); Dłuski Wiktor; Dobroszycki Lucjan; Dołęgowski Andrzej; Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie; Domagalski Jerzy; Domaradzki Teodor F.; Doyen Faculté Lettres Université Clérmont; Drawicz Andrzej; [Drewnowski] Tadeusz; Drop Agnieszka; Drzewicka Anna; Dubois Jacques; Dulęba Witold; Duquesne Andrée; Duquesne Jean; Durand Aurélie; Durand Jadine; Duszka Wanda; Duszpasterstwo Środowisk Twórczych (Warszawa); Dybciak Krzysztof; Dybel Paweł; „Dykcja” (Wrocław); Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, podpis. Jerzy Borejsza; Dziechcińska Hanna; Dzieduszycka Małgorzata; Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu PWST (Kraków); Dzień Mirosław; Dziewulska Małgorzata.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 91/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 7: Edition – Frybes
Édition du Dialogue (Paryż), podpis. ks. Józef Sadzik; Édition Gallimard (Paryż); Les Édition Noir sur Blanc (Montricher); Editorial Seix Barral (Barcelona); Educators for Social Responsibility (Cambridge); Edyta (s.); Eile [Stanisław]; Elektorowicz Leszek; „Encyclopaedia Universalis” (Paryż); Engelking-Boni Barbara; Estreicher Maria; „Ethos” (Lublin); Európa Könyvkiadó Budapest; European Cultural Foundation (Amsterdam); European Mozart Foundation (Paryż); Europejska Wspólnota Pisarzy (Warszawa); Fabre Jean; Falicki Jerzy; Falkiewicz Andrzej; Falkiewicz Henryk; Falzon Claire; Faron Bolesław; Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (Paryż); Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale (Wiedeń); Fedorowicz Krzysztof; Fedorowicz Tadeusz (ks.); Fel André; Fert Jerzy; V Festiwal Unii Teatrów Europy (Kraków); Festiwal Wyspiańskiego (Kraków); Fieguth Rolf; Fik Marta; Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego (Bydgoszcz); Filipiak Elżbieta; Finkielkraut Alain; Fiut Aleksander; „Folia Litteraria” (Łódź); Fołtynowicz Zbigniew; Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne (Paryż); Forycki Remigiusz; Freie Universität Berlin; Fritz Bauer Institut (Frankfurt nad Menem); Frybes Aleksandra; Frybes Stanisław.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 92/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 8: Fundacja – Goyet
Fundacja EquiLibre (Kraków); Fundacja im. Św. Franciszka FF (Kraków); Fundacja Jana Pawła II (Kraków); Fundacja Judaica (Kraków); Fundacja im. Kościelskich (Genewa); Fundacja Kulturalna im. Wiesława Dymnego (Kraków); Fundacja Kyoto-Kraków (Kraków); Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków); Fundacja „Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim” (Warszawa), podpis. Jan Dowgiałło; Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (Warszawa); Fundacja im. Rodziny Nissenbaumów (Warszawa); Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Warszawa); Fundacja im. Stefana Batorego (Warszawa); Galerie Lambert (Paryż); Gałczyńska Wanda; Garbowska Monika; Gawroński Andrzej; „Gazeta Wyborcza” (Kraków); Gądek Grzegorz; Gély Philippe; Gendre André; [Geremek] Bronisław; The German Marshall Fund of the United States (Waszyngton); Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (Karlsruhe); Girondeau Nicole i Léonid; Glondys Krzysztof; Głowiński Michał; Godart Philippe; Goethe Institut (Bruksela); Goliński Zb.; Gołębiowski Stefan; Gombrowicz Rita; Gömöri G[eorge]; Gorczyńska Renata; Goślicka Elżbieta; Goślicki Jan [Jan Maurycy Amtisławski]; Gotfryd Jan; Goulesque Florence; Goyet Thérèse.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 93/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 9: Górski – Indiana
Górski Konrad; Górski Krzysztof; Grabowska Maria [?]; Grabowski Artur; Graczyk Radosława; Graczyk Radosława i Tomasz; Graf (Gdańsk); Greenwood Press (Westport); [Greń] Zygmunt; Gromadzki Stanisław; Gruber Katarzyna; Grunwald Axel; Grupiński Rafał; Grygiel Stanisław; Gulbinowicz Henryk (abp); Hall Legon; Hausbrandt Andrzej; Hamermesh Mira; Hebanowski Stanisław; The Hebrew University of Jerusalem (Jerozolima); Heck Dorota; Helander Joanna; Hen Józef; Herbert Zbigniew; Hermanowicz Mariusz; Hernas Czesław; Hertz Paweł; Hilaire Y.M.; Historia i Kultura Żydów Polskich Międzynarodowa Konferencja (Jerozolima); Hloušková Jasna; Hlubek (ks.); The Holocaust Study Center (Kefar Shemaryahu); Hôpitaux de Paris; Hoy Anita; Hübner Z[ygmunt]; Huelle Paweł; Hulewicz Jan; Hutnikiewicz Artur; „Hybrydy” (Warszawa); Illg Jerzy; Indiana University (Bloomington);
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 94/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 10: Institut – Iwaszkiewicz
Institut Collégial Européen (Paryż); Institut de Français (Nanterre); Institut für Deutsche Philologie (Monachium); Institut Français de Cracovie (Kraków); Institut des Hautes Etudes de la Défence Nationale (Grenoble); Institut für die Wissenschaften vom Menchen (Wiedeń); Institut International Jacques Maritaine (Rzym); Institut Nationale des Langues et Civilisation Orientales (Paryż); Institut National d’Etudes Slaves (Paryż); Instytut Adama Mickiewicza (Kraków); Instytut Badań Literackich PAN (Warszawa), podpis. m.in. Stefan Żółkiewski; Instytut Filologii Polskiej WSP (Kielce); Instytut Kultury Polskiej (Berlin); Instytut Polsko-Radziecki (Warszawa); „Integracje” (Warszawa); International Conference on Polish-Jewish Relations in Modern History (Oxford); International Seminar Central Europe Culture Perplexed (Wrocław); Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (Gorizia); Istituto Internazionale per la Ricerca Teatrale (Wenecja); Istituto Polacco per la Cultura Cristiana (Rzym); Iwaszkiewicz Jarosław.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 95/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 11: Jakubowski – Kępiński
Jakubowski Jan J.; [Jakubowski] Tadeusz; Jakubowski Wojciech; Janion Maria; Jankowska Magdalena; Jarocki Jerzy; Jarosiński Zbigniew; Jarzębscy Jurek, Ania i Adaś; Jarzębski Jerzy; Jasińska-Wojtkowska Maria; Jastrun Mieczysław; Jastrun Tomasz; Jedlicki Jerzy [?]; Jeleński Konstanty; Jogałła Elżbieta; Jolanta (OSB); Jomaron Jacqueline; Jugoslovenska Autorska Agencija (Belgrad); Juroszek Jan; Kajtoch Jacek; Kajtoch Jacek i Skórnicki Jerzy; Kalewska Anna; Kallenbach Zygmunt; Kancelaria Prezydenta RP (Warszawa); Kantor Tadeusz; Kapitulski Jacek; Kapłan-Bieńkowska Elżbieta; Karczewski Witold; Karpiński Daniel; Kasner Małgorzata; Kasper Jan; Kasprzyk Stanisław; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dział Wydawniczo-Poligraficzny (Lublin); Kazanecki Wiesław; Kelera Józef; Kemp Robert; Kersaudy F.; Kędzierski Marek; Kępiński Tadeusz.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 96/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 12: Kiec – Kozioł
Kiec Izolda; Kieleckie Towarzystwo Naukowe (Kielce); „Kierunki” (Warszawa); Kijowscy Kazimiera i Andrzej; Kijowska Kazimiera; Kijowski Andrzej; Kindermann Heinz; Kirchner Hanna; Kirejczyk Kazimierz; Kiślak Elżbieta; Kitowska-Łysiak Małgorzata; Klaczyński; Kleberg Lars; Klepacki Adam; Kleszczyński Karol; Klimaszewski Bolesław; Klimowicz Mieczysław; Klominek Andrzej; Klominek Wanda; Klub Europa (Warszawa); Klub Inteligencji Katolickiej (Kraków); Klub Inteligencji Katolickiej (Wrocław); Klub Literacki w Sosnowcu; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Katowice); Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna (Warszawa); Klub pod Jaszczurami (Kraków); Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych (Katowice); Kłoczowski Jerzy; Kłoczowski Piotr; Kłodzki Ośrodek Kultury; Kłoskowska Antonina; Kolber Alicja; Kołodziejczyk Ewa; Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin); Komisja Episkopatu ds. Nauki (Tarnów); Komitet Badań Naukowych (Warszawa); Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” (Warszawa); Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN (Warszawa); Komitet Obchodu 400-lecia Gimnazjum Akademickiego im. M. Kopernika (Toruń); Komitet Organizacyjny Konferencji „Etyka zawodowa ludzi nauki” (Wrocław); Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji im. K.I. Gałczyńskiego (Szczecin); Komitet Organizacyjny Studenckiej Wiosny Teatralnej (Lublin); Komitet ds. Radia i Telewizji (Łódź); Komitet Uczelniany POP UJ (Kraków); Konicka Hanna; Konieczna Ewa; Koniński Klub Literacki (Konin); Koperski Jerzy; Koprowski Jan; Korab-Kowalski Bogusław; Kordyl T.; Kornhauser Julian; Korolko M[irosław]; Koryl Janusz; Korytowska Maria; Korzeniowski Tomasz; Kossowska Alina; Kostkiewiczowa Teresa; Koss Agata; Kościałkowska Janina; Kościelska J.; Kośka Lidia; Kośny Witold; Kott Jan; Kowalczyk T.; Kozaczewska Magdalena; Kozińska-Frybes Joanna; Kozioł Urszula.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 97/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 13: Krajewska – Łużny
Krajewska Anna; „Kraj” (Warszawa); Krakowski Marek; Krakowskie Wydawnictwo Prasowe; Krance Felicja; Krance Magda; Krawiec Edward; Krąpiec Mieczysław (ks. prof.); „Kresy” (Lublin); Kronegger Marlies; Król Marcin; Krukowski Wojciech; Krynicka Krystyna; Krzywicki Andrzej; Kubiaczyk Władysław; Kubik Mariusz; Kubikowski Zbigniew; Kudelski Zdzisław; Kula Marcin; Kulawik Adam; Kulczycka-Saloni Janina; Kurkiewicz Barbara; Kuroń Jacek; Kursa Anna; Kuryluk Ewa; Kuś Mira; Kuźnicka Danuta; [Kwiatkowski] Jerzy; Labuda Aleksander; Lam Andrzej; [Latawiec] Bogumiła i [Balcerzan] Edward; Legierski Michał; Leibel Emilia; Lemaire Jacques; Lempp Elżbieta; Lepierski Michał; Lesman Karol; Leszin Jerzy; Leszin Jerzy i Waśkiewicz Andrzej K.; „Les Lettres Nouvelles” (Paryż); Lewański Julian; Libella (Paryż); Libera Zdzisław; Lieberman Patrice; Librairie Polonaise (Paryż); Ligny E.; Lisowski Jerzy; Lisowski Krzysztof; „Literatura” (Warszawa); „Literatura Ludowa” (Wrocław); Lohmann Jan; Lopez Martina; Losicka Monika; Lubelska Magdalena; Lubelska Wiosna Teatralna (Lublin); de Luca Alda; Ludawska Janina; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (Warszawa); Łabędzka Anna; Łapiński Zdzisław; Łoziński Józef; Łódzki Dom Kultury; Łubomski Julisław (ks.); Łuczak Tomasz; Łuczywo Helena; Łukasiewicz Jacek; Łukasiewicz Małgorzata; Łukasiewicz Piotr; Łużny Ryszard.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 98/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 14: Macauley – Merdas
Macauley Robie; Machaj Zbigniew; Macharski Franciszek (kard.); Maciąg Włodzimierz; Maciejewska Irena; Maciejewski Janusz; Maciejowski Jan; Macor-Filarska Isabelle; Macquarie University (Sydney); Madoń Ewa; Maislinger Andreas; Maj Bronisław; Majcherek Wojciech; Majchrowski Zbigniew; Majda Jan; Majda-Minc Bohdana; Malecha Henryk; Malecka Teresa; Małopolskie Stowarzyszenie Osłony Socjalnej (Kraków); Mamoń Bronisław; Marchesani Pietro; Marek Krystyna; Margański Janusz; [Markiewicz] Henryk; Markiewicz Jarosław; Martuszewska Anna; Marzys Zygmunt; Masłowski Michel; Masson Bernard i Michelin; Massué J.P.; Matejka Lidislav; Matuszewski Ryszard; Matynia Elżbieta; Mayenowa Maria Renata; Mazowiecki Tadeusz; Meducka Marta; Melzer Emanuel; Mentzel Zbigniew; „Mercure de France” (Paryż); Merdas Alina.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 99/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 15: Michalczyk – Muzeum
Michalczyk Paweł; Michalik Jan; Michalski Krzysztof; Michalski Vera (Hoffmann); Michałowska Teresa; Micińska Anna (Dunka); Miecznikowski Stefan (ks.); Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (Kraków); Mielhorski R[obert]; „Miesięcznik Literacki” (Warszawa), podpis. m.in. W[łodzimierz] Sokorski; Mieszko-Wiórkiewicz Joanna; Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków); Międzyrzecki Artur; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL (Lublin); Miłosz Czesław; Miłoszowie Grażyna i Andrzej; Minister Kultury i Sztuki (Warszawa); Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Warszawa); Ministerstwo Handlu Zagranicznego (Warszawa);Ministerstwo Kultury i Sztuki (Warszawa); Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Warszawa); Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa); Ministerstwo Oświaty i Wychowania (Warszawa); Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (Warszawa); Minoret Bernard; Misiniec Stefan (ks.); Mitaité Donata; Mitzner Piotr; Młodzi Demokraci w Gliwicach; Młodzieżowa Agencja Wydawnicza (Warszawa); Modzelewska Ewa; Morawski Maciej; Mossakowski Paweł; „Mówią Wieki” (Warszawa); Mroczkowski Przemysław; Mrowca Jan; Mrożek Sławomir; Mróz Jerzy; Müller Wiesław; Murek Stefan; Musiał Grzegorz; Mutz Stanisław; Muzeum Jana Kasprowicza (Zakopane); Muzeum Narodowe w Krakowie; Muzeum Sztuki w Łodzi; Muzeum Wnętrz Zabytkowych (Pszczyna).
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 100/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 16: Myszkowski Krzysztof.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 101/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 17: Naczelna – Ożóg
Naczelna Redakcja Teatru Telewizji (Warszawa); Naczelny Zarząd Wydawnictw (Warszawa); Nadzin Wanda; Nalepa Krystyna; Napiontkowa Maria i Krakowska-Narożniak Joanna; Nawrocka Anna; Nawrocki Aleksander; Neuger Leon; Niemiec Maciej; Niemojowski Jerzy; Niewodniczański Tomasz; Niezależne Centrum Studiów Międzynarodowych (Warszawa); „Nike”. Nagroda Literacka (Warszawa); The Nobel Committee of the Swedish Academy (Sztokholm); Nolit (Belgrad); Noszczyk Michał; Nowak Tadeusz; Nowak Zbigniew; „Nowe Książki” (Warszawa); Noy Dov; „Nurt” (Poznań); Nycz Ryszard; Nyczek Tadeusz; Obirek Stanisław; „Odra” (Wrocław); Oficyna Wydawnicza Rytm (Warszawa); Office de Radiodiffusion-Télévision Française (Paryż); Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu (Warszawa); „Ogród” (Warszawa); Ojcowski Park Narodowy (Ojców); Olejniczakowie Krystyna i Henryk; Olejnik Jean; Olędzka J.; Opalski Józef; Orzechowski Emil; Ostrowscy Maciej i Władysław; Ośrodek Badań Społecznych przy Zarządzie NSZZ Solidarność (Warszawa); Ośrodek Kultury Polskiej (Praga); Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka (Kraków); Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów” (Sejny); Otko Andrzej; Otwinowska Barbara; Owczarski Wojciech; Ożarski Krzysztof; Ożóg J[an] B[olesław].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 102/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 18: Paiva – Pluta
Paiva de Souza Marcelo; Pajchel Renata; Pałłaczowa Małgorzata; „Pamiętnik Literacki” (Wrocław); „Panorama” (Katowice); Państwowa Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie; Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (Kraków); Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Rektor, podpis. Jerzy Stuhr; Państwowe Muzeum Oświęcim Brzezinka; Państwowe Wydawnictwo „Iskry” (Warszawa); Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Kraków); Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” (Warszawa); Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (Warszawa); Państwowy Instytut Wydawniczy (Warszawa), podpis. J. Olędzka; Państwowy Teatr Polski (Warszawa); Państwowy Teatr im. S. Żeromskiego (Kielce); Pańta Andrzej; Papieska Akademia Teologiczna (Kraków); „Partisan Review” (Boston); Parvi Jerzy; Pasek Marian; Pasierb Janusz St.; Pawelec Dariusz; Pawełczak Czesława; Pawluczuk Andrzej; Paźniewski Włodzimierz; Pelc Janusz; Pelczar Andrzej; PEN Club (Warszawa); PEN Club (Kraków); Pepłowski Franciszek; Pérus Jean; Pęgiel Wojciech; Pękala Marek; Piechal M[arian]; Pieniążek Janusz; Pietté Isabele; Pilch Jerzy; Piotrowska Wiesława; Piotrowski Andrzej Czcibor; Piskor Stanisław; Piwińska Marta; Piwnica Pod Baranami (Kraków); Pleśniarowicz Krzysztof; Pluta Jerzy.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 103/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 19: Podstawowa – Puzyna
Podstawowa Organizacja Partyjna przy Krakowskim Oddziale ZLP; Pogonowska Anna; „Polin” (Oxford); „Polish Perspectives” (Warszawa); Polish Western Affairs (Poznań); „Polityka” (Warszawa), podpis. M.F. Rakowski; Pollakówna Joanna; Polonsky Antony; Polony Leszek; „Polska” (Warszawa); Polska Akademia Nauk. Biblioteka (Kraków); Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii (Warszawa); Polska Akademia Nauk. Komisja Historycznoliteracka (Kraków); Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Sztuce (Warszawa); Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki (Warszawa); Polska Akademia Nauk. Prezes (Warszawa); Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych (Warszawa); Polska Akademia Umiejętności (Kraków); Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Kraków); Polski Komitet Organizacyjny Konferencji „Kultura Chrześcijańska jutro. Od wspólnych korzeni ku jedności Europy” (Kraków), podpis. Jacek Woźniakowski; Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (Warszawa); Polskie Biuro Podróży Orbis (Gdańsk); Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (Kraków); Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Kraków); Polskie Towarzystwo Historyczne (Warszawa); Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Warszawa); Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (Kraków); Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Kraków); Polskij Centr Informacii i Kultury w SSSR (Moskwa); Pomian Krzysztof; Pomorskie Wydawnictwo Prasowe RSW (Bydgoszcz); Popiel Magdalena; Poprawa Adam; Potocka Halina; Poulain Jacques; Poznanski Renée i Blatman Daniel; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań); Pradoux Marc; Pragier Ruta; Pralnicza Spółdzielnia Pracy (Kraków); Prezes Oddziału Opolskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, podpis. Halina Stankowa; Prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, podpis. Egon Naganowski; Prezydent Miasta Krakowa, podpis. Józef Lassota; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podpis Lech Wałęsa; Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. Wydział Kultury; „Pro Helvetia” (Kraków); Prokop-Janiec Eugenia; Prorok Leszek; „Przegląd Kulturalny” (Warszawa); Przyboś Julian; Przybylski [?] Ryszard; Przychodniak Zbigniew; Puzdrowski Edmund; Puzyna Konstanty (Ket).
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 104/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 20: Raczyński – Sęp
Raczyński Danielle Simon; Radziwiłł J.; Raszewski Zbigniew; Ratajczak Dobrochna; Ratajczak Mirosław; „Res Publica” (Warszawa); „Res Publica Nowa” (Warszawa); Reuter-Jeanty Rita; „Revue des Etudes Slaves” (Mont-Saint-Aignant); Ritz German; Robinson Plater; Roch Jerzy; „Rocznik Literacki” (Warszawa); Rodziński Stanisław; Rogoziński J[ulian]; Rokosz Mieczysław; [Romanowiczowa] Zofia; Romanowiczowie Zofia, Kazimierz, Barbara; Rosiek Stanisław; [Rosset] François; Rosset François i Hanna; Rościszewska Janina; Rubel Małgorzata M.; Rubes Jan; „Ruch Teatralny” (Gdańsk); Rybicki Arkadiusz; Rymkiewicz A[leksander]; Rymkiewicz Jarosław Marek; Rymkiewicz Zygmunt; Rzeszowska Irena; Saltrom (Kraków); Samsonowicz Henryk; Samukówna Edyta (OSB); Sanocki Dom Kultury; Sarnowska Elżbieta; Sawicki St[efan]; Sąd Rejonowy (Kraków); „Scena” (Warszawa); Scena Plastyczna Teatru KUL (Lublin); Scharf Rafael F.; Scheps S.; School of Slavonic and East European Studies University of London; Schultze Brigitte; Seclève-Ganderton D[enise]; Segregatio Europeo per le Publicazioni Scientifiche (Rzym); Sekretarz Wydziału i Nauk Społecznych PAN (Warszawa), podpis. J. Tazbir; Seminar fur Slavische Philologie (Getynga); Sęp-Szarzyński Stanisław.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 105/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 21: Shapiro – Stockholm
Shapiro Alan; Sheard Anita; Siedlecka Joanna; Siepak Maria; Siewierski Henryk; Sikora Jerzy (ks.); Singh Gurbhagat; Skowroński Jarosław; Skuczyński Janusz; Sławek Tadeusz; Sławińska Irena; Sławiński Janusz; Słobodzianek Tadeusz; Słowo – Obraz – Terytoria (Gdańsk), podpis. S. Rosiek; Smatloch Dorothea; Sobierajski Leonard; Société Internationale d’Histoire Comparée (Paryż); Sokół Lech; Sola Barbara; Sommer Piotr; Sonik Bogusław; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (Kraków); Społeczny Komitet Gazyfikacji Osiedli Kliny-Jugowiec (Kraków); Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Budowlani” (Kraków); Spółdzielnia Pracy Wydawców Pomorze (Bydgoszcz); Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik (Warszawa); [Sprusiński Michał]; Staemmler Klaus; Stala Krzysztof i Iwona; Stanik Stanisław; Staniszewski A.; Starmachowie Teresa i Andrzej; Stary Teatr (Kraków); Stasiak Marian; Stasiuk Andrzej; Staszczak Adam (TChr.); Stefanowska Zofia; Stephan Halina; Stockholms Universitet (Sztokholm).
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 106/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 22: Stowarzyszenie – Święch
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS (Warszawa); Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Warszawa); Stowarzyszenie Historyków Sztuki (Kielce); Stowarzyszenie Historyków Sztuki (Kraków); Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Wilno); Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Zarząd Oddziału w Krakowie; Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Zarząd Główny (Warszawa); Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. Oddział w Krakowie; Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej (Kraków); Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej (Warszawa); Stratonovitch A.; Strebeyko Piotr; Stryjkowski Julian; Strzelecka Jadwiga; Studencki Komitet Solidarności (Kraków); Studencki Wład[ysław]; Studium Myśli Chrześcijańskiej (Kraków); Styczeń Janusz; Sugiera Małgorzata; Suhrkamp Verlag (Frankfurt); Sulikowski Andrzej; Sypulanka Zofia; Szabolcsi Miklós; Szady Walentyna; Szaruga Leszek; Szczeklik Andrzej; Szczepański Ignacy; Szczepański Jan; Szczerbowski Robert; Szemioth Kazimierz; Szewc Piotr; Szkoła Podstawowa nr 18 (Rzeszów); Szlosarek A[rtur]; Szmydtowa Zofia; Sznajderman Monika; Szpakowska Małgorzata; [Szurek] Wisti Maria; Szymanowski Piotr; Ślusarczyk-Latos Józefa; „Świat Literacki” (Izabelin); Święch Jerzy.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 107/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 23: Taranczewski – Tyszkiewicz
Taranczewski Paweł; Tarn Adam; Tatarczuch Maryla; Tatarenka Ałła; „Teatr” (Warszawa); Teatr im. Cypriana K. Norwida (Jelenia Góra); Teatr Dzieci Zagłębia (Będzin); Teatr Dramatyczny (Warszawa); Teatr Korez (Chorzów); Teatr Miejski (Gdynia); Teatr Muzyczny (Gdynia); Teatr Nowy w Łodzi; Teatr Ósmego Dnia (Poznań); Teatr Polski (Bielsko-Biała); Teatr Polski we Wrocławiu; Teatr Powszechny (Warszawa); Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu; Teatr Studyjny’83 (Łódź); Teatr im. Wilama Horzycy (Toruń); Teatr im. S.I. Witkiewicza (Zakopane); Teatr Współczesny (Warszawa); „Teksty” (Warszawa); Tel Aviv University; Telewizja Edukacyjna (Warszawa); Terrone Patrice; Thévenin Paul; The Times Literary Supplement (Londyn); Tollik Marek; Tomassuci Giovanna; Tomaszewscy Wanda i Mieczysław; Tomaszewski Jerzy; Tomaszewski Marek; Toruńczyk Barbara; „Tout l’Univers” (Bagneux); Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas (Kraków); Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Łodzi; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział Opolski; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Toruniu; Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza (Warszawa); Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej (Kłodzko); Towarzystwo Naukowe KUL (Lublin); Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk (Warszawa); Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum (Kraków); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej (Kraków); Transfuzje 94 (Kraków); „Transit” (Wiedeń); Trojanowicz Zofia; Trojanowska Tamara; Trzeciak Joanna; Tulli Magdalena; Turaj-Kalińska Katarzyna; Twarowska Elżbieta; Turski Marian; „Tygodnik Powszechny” (Kraków), podpis. Jerzy Turowicz; Tynecki Jerzy; Tyszkiewicz Eugeniusz.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 108/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 24: Udalska – Vincenzowa
Udalska Eleonora; Università degli Studi di Udine; Universität Regensburg; Universität des Saarlandes (Saarbrücken); Université de Genève; Université Charles de Gaule (Lille); Université Libre de Bruxelles; Université de Nancy II; Université de Paris. Sorbonne; Université de Paris VIII; Université de Toulouse-le Mirail (Tuluza); University of California (Los Angeles); University of Chicago; University of Toronto; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Jagielloński (Kraków); Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej (Kraków); Uniwersytet Jagielloński. Rektor (Kraków), podpis. m.in. Mieczysław Hess, Franciszek Ziejka; Uniwersytet Jagielloński. Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce (Kraków); Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin); Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń); Uniwersytet Śląski (Katowice); Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski; Uppsala Universitet; Urbanski Tadeusz C.; Urząd Dzielnicowy Kraków-Podgórze; Urząd Miasta Krakowa; Urząd Telefonów Miejscowych. Spis abonentów (Kraków); Urząd Wojewódzki w Krakowie; Vajda Georges; Vallée Lillian; Vaure Yvette; [Venclova] Tomas; Verrier Jean; Vincenz Andrzej; Vincenzowa Irena.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 109/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 25: Wachlowska – Wójcik
Wachlowska Irena; Wachs Roman i Aviva [Blum]; Wajda Andrzej; Wajdowie Krystyna i Andrzej; Wajsbrot Cécile; Walas Teresa; Walter-Buchebner-Gesellschaft Veranstaltungs und Betriebs GES.M.B.H (Mürzzuschlag); Waluk Waldemar; Wasielewski Ryszard; Wasilewski Andrzej; Waśkiewicz Andrzej K.; Wąsik Jerzy Michał; Weintraub Wiktor; Weintraubowa Maria Ewelina z Żółtowskich; Weisgerber Jean; Weiss Tomasz; Wełna Matylda; Wencel Wojciech; The Wheatland Foundation (Nowy Jork); Whittaker Cynthia; Wicewojewoda Łomżyński; Wiegandt Ewa; „Więź” (Warszawa); Wilczek Piotr; Wilk Wiesław (ks.); Winczakiewicz Jan; Wiśniewski Ludwik M. (OP); Wnuk-Nazarowa Joanna; Wojciechowski Norbert; [Wojdowski] Bogdan; Wojewoda Krakowski; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (Szczecin); Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu; Wojewódzki Dom Kultury. Zamek Książąt Pomorskich (Szczecin); Wojna Irena; Wojnowska Bożena; Wojtyła Karol (kard.); „World Literature Today” (Norman); Woroszylski Wiktor; Woźniakowski Henryk; Woźniakowski Jacek; Woynarowski Marek; Wójcik Barbara; Wójcik Mirosław.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 110/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 26: Wrońska – Zakrzewski
Wrońska Krystyna; Wroński M.; Wróbel Szczepan (ks.); Wróblewska T[eresa]; Wróblewski Bogusław; „Współczesność” (Warszawa), podpis. J. Lenart; Wyczański Andrzej; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe (Warszawa); Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (Warszawa); Wydawnictwo Czarne (Wołowiec); Wydawnictwo Klio (Łódź); Wydawnictwo Literackie (Kraków); Wydawnictwo Lubelskie; Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej (Warszawa); Wydawnictwo Morskie (Gdańsk); Wydawnictwo Offmax (Sosnowiec); Wydawnictwo Poprzeczna Oficyna (Łódź); Wydawnictwo Poznańskie; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego (Szczecin); Wyka Kazimierz; Wyka Marta; Wyrobcówna-Bank Lidia; Wyskiel Jadwiga; Wyskiel Wojciech; Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Kielce); Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Kraków); Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Rektor (Opole); Yale University (New Haven); Zach-Błońska Joanna; Zachejkiewicz; Zagajewski Adam; Zajas Krzysztof; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo (Wrocław); Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych (Warszawa); Zakładowy Dom Kultury Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego (Andrychów); Zakrzewski Andrzej.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 111/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 27: Zaleski – Żylińska
Zaleski Marek; Zambrzycka Grażyna; Zamek Królewski w Warszawie; Zamoyska H.; Zaremba-Michalska Anna; Zawadzki Paweł; Zawistowski Krzysztof; Zawisza-Danton Jerzy; Zaręba Alfred; Zdziechowska Zofia; Zechenter Katarzyna; „Zeszyty Naukowe KUL” (Lublin); Zgorzelski Czesław; Ziątek Zygmunt; Zieliński Jan; Zieliński Marek; Ziemba Kwiryna; Ziętarska Jadwiga; Zimand Roman; Ziomek Jerzy; Zipserowa Anna; Zjazd Polonistów „Wiedza o literaturze i edukacja” (Warszawa); „Znak” (Kraków); Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (Gdańsk); Zrzeszenie Studentów Polskich (Kraków); Zrzeszenie Studentów Polskich (Warszawa); Związek Kompozytorów Polskich (Warszawa); Związek Literatów Polskich. Oddział w Gdańsku; Związek Literatów Polskich. Oddział w Krakowie; Związek Literatów Polskich. Oddział w Łodzi; Związek Literatów Polskich (Poznań); Związek Literatów Polskich. Oddział w Toruniu; Związek Literatów Polskich. Oddział we Wrocławiu; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny (Warszawa); Związek Socjalistycznych Młodzieży Wiejskiej (Kielce); Żakiewicz Zbigniew; Żebrowska Krystyna; Živković Ana D.; Żmij-Zielińska Danuta; Żołnierkiewicz Julian (ks.); Żółkiewski Stefan; Żurakowski Bogusław; Żurek Sławomir; „Życie Literackie” (Kraków); „Życie Szkoły Wyższej” (Warszawa); Żylińska Izabela.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 112/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 28: Listy nieustalonych nadawców.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 113/11
Korespondencja Jana Błońskiego.
T. 29: Listy zbiorowe, zaproszenia.
Ponadto listy różnych nadawców do różnych adresatów:
Barthes Roland do Andrzeja Wasilewskiego; Bougnon-Rosset Anna do Jerzego Turowicza; Doruchowski Antoni do „Tygodnika Powszechnego” (Kraków); Institut National des Langues et Civilisation Orientales (Paryż) do Aleksandra Fiuta; Jarzębski Jerzy do wielu; Kijowski Andrzej do Marka Skwarnickiego; Lipiński Edward do Edwarda Gierka; Marek Krystyna do Krzysztofa Górskiego; Marzys Zygmunt do François [Rosseta]; Miłosz Czesław do NN; Nicom Consulting (Warszawa) do Przemysława Czaplińskiego; Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (Paryż) do Szymona Dobrzańskiego; Tynecki Jerzy do Zbigniewa Messnera; Uniwersytet Jagielloński. Dział Nauki do Henryka Markiewicza; Vseukrainske Derzavne Bagatoprofilne Vidavnictvo „Kamenjar” (Lwów) do Czesława Miłosza; NN do Mariana Kwaśnego; NN.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 114/11
Korespondencja rodzinna Jana Błońskiego zastrzeżona do XI 2030 roku.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 115/11
Kopie korespondencji Jana Błońskiego i Sławomira Mrożka z lat 1963-1968.
Kserokopie, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 116/11
Bruliony i kopie listów Jana Błońskiego. Listy do następujących:
Alexandrov Vladimir E.; Ambasador Szwajcarii w Warszawie (J.-O. Quinche); [Barthes Roland]; Bibliothèque d’Information Centre Georges Pompidou (Paryż); [Bieńkowska Ewa]; Cichy Michał; Dyrekcja Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie; Dyrektor Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu; The Editor of „The Spectator” (Londyn); Firlej Jarosław; Ford A.J.T.; [Giedroyc Jerzy]; Giles Claire; Herbert [Zbigniew]; Instytut Filologii Polskiej UJ; [Jarzębski] Jerzy; [Kijowska] Kazimiera; [Klimowicz] Mieczysław; Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie; Łużny Ryszard; Machej Zbigniew; Markiewicz Władysław; Marzys [Zygmunt]; [Masłowski Michał]; Michalski Krzysztof; Miłosz Czesław; Minister Kultury i Sztuki (Warszawa); Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie; Myszkowski Krzysztof; The Nobel Committee of the Swedish Academy (Sztokholm); Pauvert Jean-Jacques; [Pawełczak Czesława]; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków); Rol-Tanguy Hélène; [Rubeš]; Rybicki Arkadiusz; [Skubalanka Teresa]; [Sławiński] Janusz; Trojanowska Tamara; [Turowicz] Jerzy; Urząd Celny (Szczecin); Wnuk-Nazarowa Joanna; Wydawnictwo Literackie (Kraków); Zespół Teatru Starego w Krakowie; [Ziejka Franciszek]; Związek Literatów Polskich (Warszawa); NN.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 117/11
Teresa Błońska
Materiały z obserwacji i badań medycznych oraz artykuł „Dalsze doświadczenia kliniczne z próbą heparynową”.
Rkp., druk, 1957 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 118/11
Teresa Błońska
Notatki z zakresu nauk medycznych. Zeszyt.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 119/11
Korespondencja Teresy Błońskiej. Listy następujących:
Durand Jadine (Castein); VI Dzielnicowa Przychodnia Obwodowa (Kraków); Frybes Stanisław; [Frybesowa] Aleksandra; Guglielmetti Pierrette; Jakubowski S.W.; Janikowski Stanisław; Kamieńska E.; Klimk Irena; Płoński Edmund; Prętniewiczowie W. i T.; Rabman S.; Romanowiczowa Zofia; Szpital Miejski im. G. Narutowicza (Kraków); Szydek Ewa; Vincenz Andrzej; Weintraubowa Maria Ewelina; Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia (Kraków); NN.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 120/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Dyplom honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Czesława Miłosza.
Kopia.
2 X 1989
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 121/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
„Ewangelia według Marka” z greckiego przełożył Czesław Miłosz.
Druk powielany z odręcznymi poprawkami i podpisem tłumacza. Brak k. 1.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 122/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Czesław Miłosz
1. „Na cześć księdza Baki”. Druk numerowany z odręcznym podpisem autora, 2003.
2. „Krasiński’s Retreat”. Polska wersja artykułu z tomu „Emperor of the Earth”. Masz. z poprawkami autora, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 123/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Stanisław Barańczak
„Ja wiem, że to niesłuszne”. Wiersze z lat 1975-1976.
Kopia masz. z odręczną dedykacją autora dla Jana Błońskiego, 1976-1977.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 124/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Sławomir Mrożek
„Wdowy”
Kserokopia maszynopisu, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 125/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Edward Balcerzan
„Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918-1928”. Fragment książki „Problemy literatury polskiej 1918-1939”
Kopia masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 126/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Maciej Dajnowski
„Komizm a deziluzja w dramatach Stanisława I. Witkiewicza”.
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Błońskiego.
Wydruk komputerowy, 1996.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 127/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Witold Dulęba
„Pan Hoho”. Sztuka w 3 aktach. Przy tym list przewodni.
Wydruk komputerowy, 1998.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 128/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Jan Gościński
„Erotyka w prozatorskiej twórczości Andrzeja Kuśniewicza”.
Kopia rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 129/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Artur Grabowski
„Miejsce. Dialog sceniczny, tragi-komiczny, trójwymiarowy”.
Wydruk komputerowy, 1995.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 130/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Lars Gustafson
„Fantastyka w literaturze”.
Masz. z komentarzem red. „Tekstów, J. Sławińskiego, 1973.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 131/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Jerzy Jarzębski
„Andrzej Kuśniewicz – historia Fausta”. Fragment książki „Powieść jako autokreacja”.
Masz. z poprawkami, 1975, 1981.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 132/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Adam Kalbarczyk
„U podstaw krytyki. O aksjologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego”.
Wydruk komputerowy, 2000.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 133/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Andrzej Krajewski
„Tryptyk poetycki: bezduszny świat ...”. Przy tym dwa fragmenty wierszy napisanych po śmierci Teresy Błońskiej.
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 134/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Grzegorz Krupiński
„Ikonografia śmierci, czyli o pisarstwie Andrzeja Łuczeńczyka”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Błońskiego.
Wydruk komputerowy, 1998.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 135/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Lucyna Milanowska
„Konstrukcja postaci dramatycznej na przykładzie bohaterów dramatu «Sędziowie» S. Wyspiańskiego”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Błońskiego.
Wydruk komputerowy z odręcznymi uwagami J. Błońskiego, 1996.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 136/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Marek Szarski
Opowiadania.
Wydruk komputerowy, 1994.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 137/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Bernard Traub-Trawiński
[Pamiętnik z lat okupacji. Cz. 1]
Kserokopia, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 138/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Bernard Traub-Trawiński
[Pamiętnik z lat okupacji. Cz. 2]
Kserokopia, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 139/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Mirosław Wójcik
„Pan na Gorzeniu. Emil Zegadłowicz 1888-1941” Cz. 1
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 140/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Mirosław Wójcik
„Pan na Gorzeniu. Emil Zegadłowicz 1888-1941” Cz. 2
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 141/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Mirosław Wójcik
„Pan na Gorzeniu. Emil Zegadłowicz 1888-1941” Aneks do rozdziałów I-V.
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 142/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Mirosław Wójcik
„Pan na Gorzeniu. Emil Zegadłowicz 1888-1941” Aneks do rozdziałów VIII-XI.
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 143/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Bogdan Zalewski
„Formy walki z losem i los walki z formami. «Dziennik bez samogłosek» na tle prozy Aleksandra Wata”
Masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 144/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Adam”
„Teoria bezwzględności”
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 145/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Karol”
„Marszrutka”
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 146/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Nessim” [Jacek Dehnel]
„Rynek w Smyrnie”
Wydruk komputerowy, 2001.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 147/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Podgrzybek”
„Do Amsterdamu”
Wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 148/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Skrzypaczka”
„Moja Moskwa”.
Kserokopia, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 149/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace zgłoszone do konkursu Wydawnictwa Znak.
Godło „Zoja”
„Mące”
Kserokopia z masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 150/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Bogusław Bek
„Miasto w polskiej liryce powojennej”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. J. Błońskiego.
Kopia masz., 1981.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 151/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Irena Celary
„Mitologia przeszłości w powieściach Andrzeja Kuśniewicza”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia msz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 152/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Anita Cieśla
„Podobieństwa w budowie struktur narracyjnych i fabularnych w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 153/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Ewa Czarnik
„Nietzscheańskie inspiracje w krytyce kultury Witolda Gombrowicza”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., 1988.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 154/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Józef Dyrda
„Julian Stryjkowski jako kronikarz społeczności żydowskiej”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., 1979.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 155/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Jan Gościński
„Erotyka w prozatorskiej twórczości Andrzeja Kuśniewicza”. Cz. 2. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Rkp., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 156/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Lidia Kiełek-Jurasz
„Dziedzictwo małego realizmu w młodej prozie lat siedemdziesiątych”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Masz., 1979.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 157/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Ewa Kołodziejczyk
„Stosunek W. Gombrowicza do romantyzmu”, „Echa artis rhetoricae ...” „Przemówić własnym głosem...”. Prace roczne pisane pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Wydruki komputerowe, 1996.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 158/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Monika Krutel
„Aleksandra Wata refleksje nad diabłem w historii”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. Stanisława Balbusa.
Kserokopia, 1990.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 159/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Piotr Martin
„Ludzkie przygody w krainie cieni – rzecz o «Ślubie» w. Gombrowicza”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 160/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Michał Noszczyk
„Liryka roli w poezji polskiej po 1945 roku”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., 1978.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 161/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Ewa Paprota-Maciejasz
„Sławomir Mrożek jako twórca jednoaktówek”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Masz., 1990.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 162/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Zbigniew Rozkrut
„Hłasko i jego potomstwo literackie: postać lumpa, buntownika i itd.”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., 1981.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 163/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Józef Szewczyk
„Kresy litewsko-białoruskie w powojennej prozie polskiej”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Kopia masz., 1980.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 164/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Monika Woźniak
„Przestrzenie fantastyki: twórczość Tommaso Landolfiego”. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Wydruk komputerowy, 1998.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 165/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Maciej Pabisek
Rozdziały pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. Jana Błońskiego.
Wydruki komputerowe, [po 2000].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 166/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Fragment pracy magisterskiej Barbary Stróżyk.
Kopia masz., b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 167/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Prace studentów teatrologii:
1. Izabela Szatrawska, „Czarny sygnalista z wież Puribongu”
2. Anna Sobczyk, „Bzik tropikalny”
Rkp., wydruk komputerowy, b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 168/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Wystąpienia uczestników konferencji „Les écrivains et la société du bien-être” Kopenhaga 1960.
Masz. powielany z notatkami Jana Błońskiego.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 169/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Referaty wygłoszone m.in. w trakcie konferencji „International Conference on Polish-Jewish relations” oraz „Jews and Christians in a Pluralistic World” .
Wydruki z odręcznymi zapiskami, 1984-1988 i b.d.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 170/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Referaty ze Zjazdu Polonistów.
Kopie masz., kserokopie, [1995].
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 171/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
„W sprawie zagrożenia kultury narodowej”.
Masz. powielany, 1981.
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 172/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Materiały różne:
1. Jerzy Jarzębski, „Wartościowania w sieci kultury”, wydruk komputerowy, b.d.;
2. Iwona Ostaszewska, „Współczesna refleksja o teatrze”, masz., b.d.;
3. Agnieszka Skolasińska, „Autoreferat”, wydruk komputerowy, b.d.;
4. NN, Fragment rozprawy o twórczości Konwickiego, masz., b.d.;
5. NN, „Władysław Krzemiński i jego Stary Teatr”, masz., b.d.;
6. Konspekt pracy Grzegorza Krysińskiego [?];
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 173/11
Materiały obce ze spuścizny Jana Błońskiego.
Materiały różne:
1. Krzysztof Fedorowicz, „Kroniki”, wydruk komputerowy, b.d.;
2. Bronisław Maj, „Światło”, druki, 1990;
3. Wojciech Wyskiel, Wiersze, masz., b.d.;
4. Antoni Podraza, „Czy Europa Środkowa jest regionem historycznym?”
5. Janusz Margański, „Gombrowicz tragedia filozoficzna”, wydruk komputerowy, b.d.;
6. Marian Stala, „Parodia i wartość (o jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych)”, masz. z odręcznymi poprawkami, b.d.;
7. Tadeusz Nyczek, „Co słychać w Polsce”, kopia masz., b.d.;
8. Marek Zaleski, „Bez ostatniego argumentu. O «Zeszytach Literackich»”, wydruk komputerowy, b.d.;
9. Péter Esterházy, „The fish – about the Hungarian Contemporary Literature”, wydruk komputerowy, b.d.;
10. Stefan Swieżawski, „Problem via antiqua i via moderna w XV wieku i jego zaplecze”, kopia masz., b.d.;
11. Peter Alberg Jensen, „Art – artifact – fact”, wydruk komputerowy, b.d.;
Kupno od Rodziny, Janiny i Krzysztofa Błońskich.

Przyb. 174/11
Dyplom uzyskania stopnia doktora prawa przez Karola Wincentego Odrowąż Pieniążka na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dyplom pergaminowy w j. łacińskim.
Kraków, 31 X 1873
Kupno od osoby prywatnej za pośrednictwem Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Przyb. 175/11
Mikołaj Hussowski
„O żubrze, jego postaci, dzikości i polowaniu na niego”. Przekład Jana Kasprowicza.
Autograf tłumacza. Brulion i fragmenty czystopisu, 1913 r.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 176/11
Autografy Jana Kasprowicza.
1. Rabindranath Tagore: „Ogrodnik. Z angielskiego spolszczył Jan Kasprowicz.”
Czystopis z poprawkami, [1914?].
2. [Jan Kasprowicz: „Marchołt gruby a sprośny”] fragmenty.
Czystopis, [1914].
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 177/11
Kornel Ujejski
Materiały biograficzne.
1. „Moja autobiografia.” Autograf 1888 r., kopia rkp. i druk.
2. Fotografie (11 szt.).
3. Uwagi w sprawie dzierżawy dóbr Zubrza [majątku K. Ujejskiego]” 1874 r.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 178/11
Kornel Ujejski
Twórczość.
1. Wiersze różne. Autografy i kopie.
2. „Grzela. Opowiadanie dla ludu polskiego.”
Autograf, 1884 r.
3. „Barkarola”. Słowa i muzyka K. Ujejskiego.
Autograf, 1877r.; „Chorał”, druk.
4. Rękopisy różne K. Ujejskiego i jego dotyczące.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 179/11
Materiały różne o Kornelu Ujejskim, m.in. Maryli Wolskiej i Michała Pawlikowskiego.
Rkp., masz., druki 1926-1951.
Przy tym list M. Wolskiej do Wandy Młodnickiej o pomniku K. Ujejskiego, 1901 r.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 180/11
Listy Kornela Ujejskiego do Wandy Młodnickiej z lat 1884-1885.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 181/11
Listy Kornela Ujejskiego do Wandy Młodnickiej z 1886 r.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 182/11
Listy Kornela Ujejskiego do Wandy Młodnickiej z 1887 r.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 183/11
Listy Kornela Ujejskiego do Wandy Młodnickiej z 1888 r.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 184/11
Listy Kornela Ujejskiego do Wandy Młodnickiej z lat 1889-1897.
Autografy.
Przy tym listy Romana Ujejskiego do W. Młodnickiej z lat 1894-1897.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 185/11
Listy Wandy Młodnickiej do Kornela Ujejskiego z lat 1886-1887.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 186/11
Listy Wandy Młodnickiej do Kornela Ujejskiego z lat 1888-1890.
Autografy.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 187/11
Listy Kornela Ujejskiego do Karola Młodnickiego z lat 1868-1893.
Autografy.
Przy tym list K. Ujejskiego do Emilii z Młodnickich Pawłowskiej, 1877 r.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 188/11
Listy Czesława Miłosza do George’a Gömöri z lat 1958-1986.
Autografy, 11 szt.
Dar Fundacji dla UJ.

Przyb. 189/11
Antoni Rousseau
1. „O przeznaczeniu człowieka” (rozprawka).
2. „Przeznaczenie”, komedia.
3. „Nie człowiek suknię, ale suknia człowieka zdobi” komedia w 2 aktach.
Tomik poprzedzony dedykacją dla gen Józefa Rautenstraucha.
Rkp., 1842 r., opr. zielony papier ze złoceniami.
Dar Fundacji dla UJ.

Przyb. 190/11
Fragment papierów Barbary Nawratowicz-Stuart, związanych z jej działalnością w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, w tym m.in. kopie pism urzędowych dokumentujących jej karierę zawodową w latach 1951-1967, listy słuchaczy audycji radiowych kierowane na ręce B. Nawratowicz w latach 1966-1979 i b.d., fotografie B. Nawratowicz (2 szt.) oraz materiały różne związane z działalnością rozgłośni.
Dar Barbary Nawratowicz-Stuart.

Przyb. 191/11
Fragment korespondencji Barbary Nawratowicz-Stuart z lat 1981-1987. Listy następujących:
Dom Spokojnej Starości w Krakowie; Kuratowska Zofia; Łatyński Marek;
Przy tym wiersze dedykowane B. Nawratowicz m.in. autorstwa Józefa Wittlina;
Ponadto kopie afiszy, ogłoszeń i zaproszeń informujących o występach B. Nawratowicz w latach 1969-1999, kopie wpisów publiczności, kopie notatek prasowych informujących o działalności estradowej B. Nawratowicz i jej kabaretu „Kogel-Mogel” z lat 1970-1997, kopie dyplomów i listów gratulacyjnych za działalność w środowisku Polonii australijskiej z lat 1991-2005.
Dar Barbary Nawratowicz-Stuart.

Przyb. 193/11
Dokumenty osobiste Janiny Kraupe-Świderskiej, w tym dowód osobisty, indeks Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, paszporty oraz legitymacje służbowe (22 szt.).
1938-1989
Dar Janiny Kraupe-Świderskiej.

Przyb. 194/11
Papiery osobiste Janiny Kraupe-Świderskiej, w tym m.in. świadectwa i poświadczenia zdobytych kwalifikacji, nominacje na stanowiska w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, nagrody.
1941-2005 i b.d.
Dar Janiny Kraupe-Świderskiej.

Przyb. 195/11
Korespondencja Janiny Kraupe-Świderskiej z lat 1940-2005 i b.d. Listy następujących:
Balewiczowie Maria i Stanisław; Biuro Wystaw Artystycznych (Opole); Biuro Wystaw Artystycznych (Wrocław); Biuro Wystaw Artystycznych (Toruń); Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra); Chrostowska H.; Constant; Cricoteka (Kraków); Czapliński Lesław; Czosnyka Józef Tadeusz; [Elsner] Dante; Fehellund Karl Axel; Galeria Kramy Dominikańskie (Kraków); Gębarowicz M.; „Le Groupe Expérimental Hollandais” (Amsterdam); [Hendel] Siegfried; Huculak Witold; International Graphic Arts Society (Nowy Jork); Kalczyńska-Scheiwiller Alina; Kantor Tadeusz; Katholischer Deutscher Frauenbund (Kolonia); Kłapucki Stanisław; Latała Zbigniew; Łuczyński Romuald Mariusz; MKZ „Małopolska” NSZZ Solidarność (Kraków); Markowski Benedykt; Morawińska Agnieszka; Musée d’art et d’histoire (Fryburg); Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Muzeum Narodowe w Poznaniu; Muzeum w Rzeszowie; Naczelnik Miasta Chojnice; Národní Galerie v Praze (Praga); Noyce Richard; Państwowa Galeria Sztuki (Sopot); Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza (Kraków); Pollo Andrzej; Rzepiński Czesław; Skibniewska Halina; Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa; Stanisławski Ryszard; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Volkshochschule Leverkusen; Węgierska Krystyna; Wiceprezydent Miasta Krakowa, podpis. Krzysztof Görlich; Wielgosz Andrzej; Wróblewska Krystyna; Związek Polskich Artystów Plastyków (Warszawa); Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Okręgu (Kraków); Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Hospicjum (Rzym); NN; zaproszenia.
Przy tym list Karla Dedeciusa do Zbigniewa Barana.
Dar Janiny Kraupe-Świderskiej.

Przyb.196/11
Korespondencja wzajemna Janiny Kraupe-Świderskiej z mężem, Janem Świderskim, głównie listy J. Świderskiego pisane ze Stalagu VIII C w Żaganiu.
1939-1973 i b.d.
Dar Janiny Kraupe-Świderskiej.

Przyb. 197/11
„Szopka Stalag VIII C Sagan”. Tekst szopki obozowej na papierze pakunkowym z rysunkami T. Łukomskiego [?] i Jana Świderskiego.
Poszyt, karty luźne, 1939-1940.
Dar Janiny Kraupe-Świderskiej.

Przyb. 198/11
Jerzy Zdziechowski
„La Probleme Clef de la Construction Europeenne. La Pologne sur l’Oder”.
Masz. powielany, 1965.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 199/11
Jerzy Zdziechowski
„Leurs actes les suivent” – Rozdz. III–IX.
Masz., b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 200/11
Jerzy Zdziechowski
Drobne prace, przemówienia, rezolucje.
Masz., druk., 1949–1966 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 201/11
Jerzy Zdziechowski
Recenzje:
1. Recenzje J. Zdziechowskiego prac różnych autorów.
2. Recenzje prac J. Zdziechowskiego.
Masz., 1956–1975 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 202/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały dotyczące tzw. „Vademecum polsko-niemieckiego”.
Masz., 1960–1963.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 203/11
Jerzy Zdziechowski
„Notatki 1945–1960”. Cz. 1.
Rkp., wycinki prasowe, 6 zeszytów.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 204/11
Jerzy Zdziechowski
„Notatki 1945–1960”. Cz. 2.
Rkp., masz., wycinki prasowe, 10 zeszytów.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 205/11
Jerzy Zdziechowski
„Notatki 1945–1960”. Cz. 3.
Rkp., wycinki prasowe, 12 zeszytów.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 206/11
Jerzy Zdziechowski
„Notatki 1945–1960”. Cz. 4.
Rkp., wycinki prasowe, 7 zeszytów.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 207/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały warsztatowe.
Prace różnych autorów oraz materiały informacyjne przesłane J. Zdziechowskiemu.
Masz., 1942–1966 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 208/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały warsztatowe.
Fragmenty prac, notatki, materiały informacyjne.
Rkp., masz., 1949–1965 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 209/11
Jerzy Zdziechowski
Wycinki z prasy polskojęzycznej z lat 1947–1966.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 210/11
Jerzy Zdziechowski
Wycinki z prasy obcojęzycznej z lat 1947–1968.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 211/11
Jerzy Zdziechowski
Wycinki prasowe z „Le Monde” i „Le Figaro” z lat 1947–1966.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 212/11
Jerzy Zdziechowski
Sprawa skarbów wawelskich w Kanadzie i ich sprowadzenia do kraju.
Masz., druk., 1956–1961 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 213/11
Jerzy Zdziechowski
„Cahiers Pologne-Allemagne”.
Materiały dotyczące „Ziem Zachodnich”.
Masz., druk., 1946–1968 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 214/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały dotyczące „Aktu Zjednoczenia”.
Masz., masz. powielany, 1950–1957 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 215/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały dotyczące Wspólnoty Polsko-Czeskiej Węgla i Stali.
Masz., 1953–1955.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 216/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały dotyczące spraw ogólnoeuropejskich.
Masz., druk., 1947–1965 i b.d.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 217/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały „Mouvement Europeen”.
Masz. powielany 1951–1955
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 218/11
Jerzy Zdziechowski
Materiały dotyczące Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej oraz Komisji ds. Europy Środkowej i Wschodniej.
Masz., druk., 1951–1964.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 219/11
Korespondencja Jerzego Zdziechowskiego z lat 1948–1968 i b.d. Listy następujących:
Ambassadeur de Pologne (Paryż), podpis. Jan Druto; Archbishop of Westminster (Londyn); Army & Navy Club (Londyn), podpis. John North; Assembly of Captive European Nations (Nowy Jork), podpis. Vilis Masens; Barraclough Geoffrey; Boothley Robert; Bronarski Alfons; Calmann-Lévy, Éditeurs (Paryż); Castellan G[eorges]; Ciołkosz Adam W.M.; Comité Français pour l’Europe Libre (Paryż), podpis. Roger Kaeppelin; Döpfner Julius (kard.); Donnadieu James; Doubleday & Company, Inc. (Nowy Jork), podpis. Hugh Jobson; Éditions de la Baconnière S.A. (Boudry) podpis. H. Hauser; European Movement, Central and Eastern European Commission (Londyn), podpis. Edward Beddington-Behrens; Fajans [?] W.; Filipiak [Stanisław?]; de Gaulle Charles (gen.); Geiss Imanuel; Grocholski S.; Hellmann Manfred; Holly Bank (Wootton), podpis. Wickham Steed; Hutchinson & CO. (Publishers) LTD. (Londyn); Instytut Historyczny im. Generała Sikorskiego (Londyn), podpis. gen. Marian Kukiel; Jackowski Tadeusz; Jackson C[harles] D[ouglas]; Kazimierski J., Grażyński M.; Kominek Bolesław (abp); König Franz (kard.); Korboński Stefan; Krzyżanowski Adam; Lebon Pierre; Leśnodorski Bogusław; Librairie Plon (Paryż); Macmillan Harold; Macmillan & CO., LTD. (Londyn), podpis. A.D. Maclean; de Menthon François; Michaelis Adolf; Minder Robert; Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Warszawa), podpis. Karol Kuryluk; Pechel Rudolf; „Perspectives Polonaises” (Warszawa), podpis. E. Planer; Peyrade J.; Piłsudski [Rowmund?]; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, podpis. Jerzy Ozdobski, Zbigniew Zakrzewski, Janusz Wierzbicki; Président de la République. Secrétariat Particulier (Paryż), podpis. X[avier] de Beaulaincourt; Raczyński Edward; Roos Hans; Schulte Berge [Ferdinand]; Seyda Maria; Seyda Marian; Stroński Andrzej; Stroński Stanisław; Strzetelski Stanisław; „The Tablet” (Londyn), podpis. Douglas Woodruff; Thugutt M[ieczysław]; „Tygodnik Powszechny” (Kraków), podpis. Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski; de la Vallée Poussin Etienne; Victor Gollancz, LTD. (Londyn), podpis. Victor Gollancz; Warszawski J[ózef] (ks.); Werne [?] Michał; Widomski St[anisław]; Winiarski Bohdan [?]; Wyszyński Stefan (kard.); Zachodnia Agencja Prasowa (Warszawa), podpis. Edmund Męclewski; NN.
Rkp., masz., 1948–1968.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 220/11
Listy Jerzego Zdziechowskiego z lat 1945–1966 i b.d. Listy do następujących:
Anders Władysław; Barraclough Geoffrey; de Beaulaincourt Xavier; Beddington-Behrens E[dward]; de Gaulle Charles (gen.); Goedhart F[rans] J[ohannes] ?; Hellmann Manfred; Jackson Charles Douglas; Komitet Obywatelski w Londynie; Korboński Stefan; Masens Vilis; Polska Akademia Nauk (Warszawa); Raczyński Edward; Sosnowski Kirył; Steed Wickham; „The Times” (Londyn); Zachodnia Agencja Prasowa (Warszawa); NN.
Ponadto listy i odpisy listów różnych nadawców do różnych adresatów:
Auer Paul do Dyrekcji „Trybuny” (Londyn); Conseil de l’Europe, le Secrétaire Général (Strasbourg), podpis. L. Marchal do Etienne’a de la Vallée Poussin; Episkopat Polski do Rządu PRL; Free Europe Committee, Inc. (Nowy Jork), podpis. John F[oster] Leich do Edwarda Raczyńskiego; George Weidenfeld & Nicolson Limited (Londyn), podpis. George Weidenfeld do Johna Jolliffe’a; Kinnaird George do A. Pokleski-Koziell; Pezet Ernest do Jana Pomiana; Raczyński Edward do Johna Fostera Leicha; Raczyński Edward do Huberta Ripki; Spaak P[aul] H[enri] do Edwarda Raczyńskiego; Wyszyński Stefan (kard.) do kard. Paula Emila Legera.
Rkp., masz., 1945–1966.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 221/11
St. Kozicki
Fragmenty „Pamiętnika” z lat 1914–1939.
Masz.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 222/11
K[azimierz] Fudakowski
Fragment wspomnień.
Masz., 1927.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 223/11
Tadeusz Hołówko
„Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisarjusza politycznego z 1918 roku. Z Warszawy do Kijowa” – fragment wspomnień.
Masz., 1931.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 224/11
Leon Wasilewski.
„Józef Piłsudski. Jakim go znałem” – fragmenty.
Kopia masz., 1935.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 225/11
Materiały dotyczące Romana Dmowskiego.
M.in. odpisy wspomnień Stefana Badeniego i Bernarda Chrzanowskiego.
Masz., 1939.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 226/11
Teresa Pochwalska
Wiersze:
„Ballada malarska czyli dziadowska pieśń o krzywdzie”; „Kwiatki z niwy bibliotecznej (sylwetki)”; „Dzwoni mi echo”; „Zamierzone nekrologi”; „Z listów do męża”; „Nocne marzenia”; „Twe imię”.
Masz., 1966–1972.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 227/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 1:
„Florek”; „Refleksje, uwagi, wspomnienia”; „Smętne rozmyślania”; „Wieczór dnia w którym się nic nie zrobiło”; „Zdziwienie”; „Grudniowa przygoda”; „Lśnienia i błyski”; „Helenka”; „Wspomnienie”; „Wspominki”; „W przecięciu dnia”; „Niestety, ale prawdziwe”; „Gdybym była drzewem…”; „Ze skarbczyka pamięci”; „Autentyczne zapiski moje z lat 1953–1956 dotyczące szaleńczych...”; „Wspomnienie”; „Zniecierpliwienie”; „Sąsiedzi”; „O sprawach spadkowych po Stanisławie Pochwalskim i nie tylko o tym”.
Masz., 1938–1963.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 228/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 2:
„O Zuzieńce”; „Ulica Saska”; „Smutne Boże Narodzenie”; „Impresje z wycieczki”; „Z bliskiego i dalszego otoczenia”; „List do siebie. Historia na punkcie zranionej miłości własnej”; „O wykładzie”; „O storze”; „O Maziarskiej”; „Elegia o materacu”; „Reportaż”; „Zawieszenie”; „Z pobytu w Niemczech”; „Promenada samotników”; „Zygmunt Milli”; „Marynka”; „O wielu, wielu rzeczach…”; „Zosia”.
Masz., 1963–1970.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 229/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 3:
„Błyski bez błyskawic”; „Gdzie jesteś”; „Egzemplarz przypisany bibliotece”; „Niedobre wspomnienia”; „Młode życie”; „Liścik do Zuzi”; „Pani o fiołkowych oczach”; „Pani Stefania Konińska”; „O Stefanii Płażek”; „O Dunikowskim”; „Do Kaspra mego wołanie”; „Żale moje do mego Lubego i o to że los mi go zabrał”; „Podczas penetrowania papierów...”; „Kanarki”; „W Rzeszowie”; „Coś niecoś o miłości do zwierząt”.
Masz., 1971.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 230/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 4:
„Z Kuriera wycięty (Wspominki z robót przymusowych w Niemczech)”; „Dodatek do pamiętnika mego męża”; „Do Kaspra…”; „Wrażenia z wystawy Chwistka”; „Cośkolwiek o rodzinie...”; „Po oglądnięciu Biesów...”; „W sprawie kontroli”; „(Ekshumacja)”; „Na koncercie”; „Rodowód «Stróży»”; „O Maziarskiej”; „O Stanisławie”; „Wyznanie wiary w przeszłość”; „O Zuzi”; „Wieżyczka”; „List do mojej dziecinki”; „Z listów do Zuzieńki”; „O Zuzieńce”; „Do pana P.P.”; „Niedokończone rozmowy”; „Co dręczy”; „Jazz”; „Żale i zwierzenia”.
Masz., 1971–1972.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 231/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 5:
„Zgryzoty”; „O najnowszych prądach ideologicznych wśród polskiego duchowieństwa”; „Notatka (Owoce z ogrodu pana Nitschke)”; „Dodatek do Owoców z ogrodu pana Nitschke”; „Wspomnienie o szafie”; „Zapiski”.
Masz., 1972–1980 i b.d.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 232/11
Teresa Pochwalska
Proza. T. 6:
„Rodzina”.
Masz., 1952–1979, oprawa tekt.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 233/11
Kasper Pochwalski
1. „Pamiętnik III. (Odrębna całość. Dopiski żony)”.
Masz., 1969
2. „Listy i komentarze. Materiały do biografii. T. II”. Opracowała Teresa Pochwalska.
Masz., 1926–1978, oprawa tekt.
3. Kopie listów z lat 1953–1964 następujących:
Kasper, Piotr, Stanisław Pochwalscy i Helena Fuglewicz do Krystyny Pochwalskiej; Kasper Pochwalski do Piotra Pochwalskiego.
Masz., 1953, 1964.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 234/11
Urszula Buzek
„Krzyk w kamieniołomie”. Opowiadanie.
Rkp., 1964.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 235/11
Kornel Filipowicz
„Pamiętnik antybohatera”. (Adaptacja Bolesław Idziak).
W załączeniu list Bolesława Idziaka do Kornela Filipowicza.
Rkp., masz., 1969.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 236/11
Bohdan Dzitko
„Szukając, kogo by pożreć”. Opowiadanie.
Masz., 1980.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 237/11
Jan Heczko
Powieść bez tytułu.
[Cz. 1:] k. 1–326.
Masz., b.d.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 238/11
Jan Heczko
Powieść bez tytułu.
[Cz. 2:] k. 327–626.
Masz., b.d.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 239/11
Tadeusz Jęczalik
Zbiory wierszy:
„Arkusz poetycki nr 3”, „Arkusz poetycki nr 3a”, „Sylwety”, „Z pamięci”.
Dedykacja Adamowi Włodkowi.
Masz., 1944.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 240/11
Zofia Jaremko
„Rozdroża”. Zbiór wierszy.
Dedykacja Adamowi Włodkowi.
Masz., 1944.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 241/11
Jerzy Lan
„U płomienia”. Zbiór wierszy.
Dedykacja Adamowi Włodkowi.
Masz., 1944.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 242/11
Helena Wielowieyska
Zbiór wierszy.
Dedykacja Adamowi Włodkowi.
Kopia masz., 1944.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 243/11
Adam Włodek
„Wiązanka jaskrów”. Zbiór wierszy.
Masz., 1944.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 244/11
Ewa Lipska
„Wcześniak”. Powieść.
Kopia masz., b.d.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 245/11
[Anna Pankowicz ?]
Zbiór 34 wierszy.
Masz., 1975–1986.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 246/11
Bronisław Tkaczyk
Proza:
1. „Łódka Charona” (opowiadanie).
W załączeniu kopia listu do redakcji „Tygodnika Powszechnego” z 28 I 1987 r.
Masz., ok. 1967.
2. „Wielki Bluff. Dramat człowieczy w trzech aktach”.
Masz., b.d.
Dar Magdaleny Swaryczewskiej.

Przyb. 247/11
Fragment papierów osobistych i twórczości Tadeusza Pawlikowskiego.
1. Notes z zapiskami b.d.; „Daty dotyczące dóbr Milno i Halawa (powiat brodzki) własność Tadeusza Pawlikowskiego” 1905, maszynopis.
2. Libretto do opery b. tyt., 1878; Recenzje pióra T. Pawlikowskiego, rkp. b.d., przy tym wycinek prasowy 1885.
Ponadto: Wypisy masz. głównie z listów Heleny Pawlikowskiej do Mieczysława Pawlikowskiego z fragmentami dotyczącymi T. Pawlikowskiego, przy tym notatki ręką Leli Pawlikowskiej oraz druki.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 248/11
Fragment korespondencji i listów Tadeusza Pawlikowskiego z lat 1871-1896 i b.d.
1. Korespondencja T. Pawlikowskiego. Listy następujących:
Pawlikowski Mieczysław; Zjednoczone Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (podpis. J[an] M[arceli] Jawornicki).
2. Listy T. Pawlikowskiego do rodziców, Jana Gwalberta Pawlikowskiego i Wandy z Abramowiczów.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 249/11
Listy rodzinne z papierów Tadeusza Pawlikowskiego z lat 1893-1910 i b.d.
1. Listy Idalii z Kotarbińskich Pawlikowskiej do następujących:
Pawlikowska Helena; Pawlikowska Wanda; Pawlikowski Jan Gwalbert; Pawlikowski Mieczysław.
2. Listy różnych nadawców do różnych adresatów:
Kotarbińska Teofila do Heleny Pawlikowskiej; Kotarbiński Miłosz do Heleny Pawlikowskiej; Pawlikowska Anna do Jana Gwalberta Pawlikowskiego; Pawlikowska Helena do Idalii Pawlikowskiej; Pawlikowska Helena do Mieczysława Pawlikowskiego; Pawlikowski Mieczysław do Heleny Pawlikowskiej; Urząd Pocztowy (Kraków) do Idalii Pawlikowskiej.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 250/11
Kazimierz Brodzik.
Papiery osobiste. T. 1.
Dokumenty osobiste z lat 1899-1946, m.in. metryki: chrztu i małżeństwa, kwestionariusze osobowe, kwestionariusz szkód wojennych, poświadczenie obywatelstwa, życiorys, świadectwa szkolne, odznaczenia (pisma prezesa Wielkopolskiej Izby Skarbowej 1929-1938 dotyczące nadania medali oraz Prezesa Rady Ministrów 1938, nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi), zameldowania, przebieg służby wojskowej (1913-1922: legitymacje, zaświadczenia, zwolnienie do rezerwy), orzeczenia lekarskie o trwałym inwalidztwie (1946), przebieg pracy zawodowej (1922-1946).
Dar Elżbiety Brodzik.

Przyb. 251/11
Kazimierz Brodzik.
Papiery osobiste. T. 2.
Meldungsbuch 1909 (tylko okładka ze zdjęciem), legitymacje służbowe (1925-1935), książka inwalidy wojennego (1936), Kennkarta (1943), karty ubezpieczeniowe (1923, 1927), czyste bilety wizytowe, fotografie (ok. 1904 – 1946), nekrolog.
Przy tym fragment papierów żony, Matyldy Brodzik z lat 1939-1950 oraz ojca, Jana Brodzika z lat 1862-1902.
Dar Elżbiety Brodzik.

Przyb. 252/11
Fragment korespondencji Marii z Mrazków Dobrowolskiej (1895-1984).
T. 1: Angerman – Zimmalówna.
Angerman Jadwiga; Bojarska [?] Maria; Čech Fr[antišek]; Czaplińska Z.; Czerkawska H.; Czerniewska Danuta; Dąbrowska Nina; Domański Ryszard; Gajewska [?] Róża, podpis. Ida Galińska; „Geografia w szkole”. Redakcja i Administracja (Warszawa), podpis. [Franciszek Leszek] Klima; Gielecki W[ojciech]; Goszecka Maria; Gruchała [?] Jerzy; Handelsmanowa Jadwiga; Iwanejko Elżbieta; Jełowicka E[milia]; Jurczyński [?] Juliusz; Krupicka Anna; Kucharska I.; Łomniewski Kazimierz; Łukowiczówna Krystyna; Medwecka Maria; Medwecki Wiktor; Menaschówna Lila; Mrazek S[tanisław] J.; Mrazkowa Henryka ze Strokowskich; Mrazkówna Zofia; Nałacka; Niżyńska Ludwika; Perausówna Anna; Piekarski [?] K.; Pileska Anna; Poprawa [?]; Rodowiczowie Kazimierzowie; Sadlik K[arol?] (ks.); Sadurska S.; Stahl Abraham; Stokłosa T.; Szukczyńscy [?] Krystyna, Tadeusz, Wojciech; Szymowska [?] Irena; Tarnowska Zofia; Wester Ethel; Włodkowie; Wójcikówna; Ziemska Krystyna; Zimmalówna Antonina.
Dar Lecha Pakuły (zob. Przyb. 593/04 – Przyb. 598/04).

Przyb. 253/11
Fragment korespondencji Marii z Mrazków Dobrowolskiej (1895-1984).
Fragment korespondencji.
T. 2: Listy nieustalonych nadawców.
Dar Lecha Pakuły.

Przyb. 254/11
Papiery Marii z Mrazków Dobrowolskiej (1895-1984).
Korespondencja rodziny Dobrowolskich.
1. Fragment korespondencji Kazimierza Dobrowolskiego. Listy następujących:
Bank Związku Spółek Zarobkowych (Kraków); Basińska Barbara, podpis. Helena Basińska; Dobrowolska Maria; Gajkowie; Galicka H.; Gralakowa [?] Aniela; Handelsmanowa Jadwiga; Sypniewska; Szczepański J.; Truszkowski [?] Witold; Urbańska Barbara; Władyczanka Maria; Woroniecka Teresa. Listy nieustalonych autorów
2. Fragment korespondencji Marii i Kazimierza Dobrowolskich. Listy następujących:
Dąbrowska Stefania; Geszkowie [?]; H[andelsmanowa] Jadwiga; Kubiczkowie M. z Janem i Krystyną; Pieczarkowscy z Małgorzatą; Rodowiczowie Kazimierzowie; Suchecki [?] Hubert; Wojciechowscy z córką; NN.
3. Listy różnych nadawców do różnych adresatów:
Krostkiewicz Zofia z Mrazków do Elżbiety Mrazkówny, Mrazek Stanisław do Zofii Mrazkówny, listy nieustalonych autorów do Zofii Mrazkównej.
Ponadto list Marii Dobrowolskiej do pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej [Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków]. Przy tym 3 czyste widokówki (Jurata, Krynica, Warszawa).
Dar Lecha Pakuły.

Przyb. 255/11
Fragment papierów rodziny Sapińskich z lat 1904-1937.
1. Kontrakt kupna-sprzedaży pomiędzy Józefem Sapińskim, synem Antoniego i jego synem Józefem Sapińskim, 1904 r.
2. „Świadectwo nauki” Bolesława Sapińskiego, 1929 r.
3. Zaświadczenie z Kuratorium Okr. Szkolnego w Krakowie dla Bolesława Sapińskiego, 1937 r.
Kupno od osoby prywatnej za pośrednictwem Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Przyb. 256/11
Elżbieta Ciechanowska
Dziennik.
T. 1: maj 1894 – 26 XII 1898.
Rkp., brak początku.
Dodane: fragment dziecinnego pamiętnika 1883-1884, fotografia autorki z 1891 r. oraz dwa druki: Teodor Smolarz, „Kusiciele ludu, sztuka ludowa w 5 aktach. Kraków 1897, Lista gości w Zakopanem od 1-5 sierpnia 1898 r.”.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych BJ.

Przyb. 257/11
Elżbieta Ciechanowska
Dziennik.
T. 2: 9 I 1899 – 21 XII 1900.
Rkp.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych BJ.

Przyb. 258/11
Elżbieta Ciechanowska
Dziennik.
T. 3: styczeń 1901 – 9 IV 1903.
Rkp., brak początku.
Przy tym fragment korespondencji E. Ciechanowskiej:
Dyrekcja Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie; Lewicka [?] Z.; Lubomęska Jadwiga; Münnichowa Sebalda.
Ponadto: listy E. Ciechanowskiej do siostry Katarzyny, wiersz brata Stanisława Ciechanowskiego 1887 r., klepsydry Florentyny ze Schwarzów Ciechanowskiej i Marii Wędkiewiczówny, różne zapiski, karty wstępu, obrazki religijne i in.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych BJ.

Przyb. 259/11
Listy Wiktora Weintrauba do Zofii Stefanowskiej-Treugutt z lat 1956-1988.
T. 1. : 1956-1971
Dar Ewy i Haliny Werpachowskich.

Przyb. 260/11
Listy Wiktora Weintrauba do Zofii Stefanowskiej-Treugutt z lat 1956-1988.
T. 2. : 1972-1979
Dar Ewy i Haliny Werpachowskich.

Przyb. 261/11
Listy Wiktora Weintrauba do Zofii Stefanowskiej-Treugutt z lat 1956-1988.
T. 3. : 1980-1985
Dar Ewy i Haliny Werpachowskich.

Przyb. 262/11
Listy Wiktora Weintrauba do Zofii Stefanowskiej-Treugutt z lat 1956-1988.
T. 4. : 1986-1988
Przy tym listy do Z. Stefanowskiej od następujących:
Harvard University; Weintraubowa Maria Ewelina z Żółtowskich; Wolff Larry.
Dar Ewy i Haliny Werpachowskich.

Przyb. 263/11
[Alexandre Dumas syn]
„Nouvelle lettre de Junius”
Druk z 1871 r. z biblioteki Zygmunta Pusłowskiego, przy tym załączony odręczny list autora b.d.
Ze starego zasobu – dar Pusłowskich.

Przyb. 264/11
Sztambuch NN Wandy zawierający wpisy z lat 1929-1945.
Ze starego zasobu – dar Szymona Deptuły.

Przyb. 265/11
Fragment papierów Kazimierza Przerwy Tetmajera
1. Papiery osobiste, m.in. weksel, recepty, wycinki prasowe.
2. Papiery majątkowe rodziców Julii z Grabowskich i Adolfa Tetmajerów 1826-1893.
3. Materiały różne, m.in. 2 świadectwa Konstantego Rayskiego ze Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, podpis. Jan Matejko, Florian Cynk, Izydor Jabłoński, 1884-1885.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 266/11
Kazimierz Przerwa Tetmajer
Utwory poetyckie.
Autografy, 1888-1899 i b.d.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 267/11
Kazimierz Przerwa Tetmajer
Utwory dramatyczne.
Fragmenty „Zawiszy Czarnego” i nieustalonych dramatów.
Autografy, b.d.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 268/11
Kazimierz Przerwa Tetmajer
Twórczość prozatorska.
M.in. fragmenty powieści „Na skalnym Podhalu” i „Panna Mery”, fragmenty opowiadań, esejów i artykułów prasowych.
Autografy, b.d.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 269/11
Korespondencja Kazimierza Przerwy Tetmajera. Listy następujących:
Feldmanowie; Gebethner i Wolf. Księgarnia Nut (Warszawa); Gizbert [?] W.; Gracklauer O.-Buchhandlung (Lipsk); Hoesick F[erdynand]; [Kaplińska?] Helena; „Kraj”, redakcja, (Petersburg); Langie Adam; Lipski St.; Myszkowski Julian; Skalski Tadeusz; Tetmajer Adolf; Tetmajer Julia z Grabowskich; Tetmajer Włodzimierz; Tetmajerowie Włodzimierzowie; Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie; Wyrzykowski Stanisław; Żeleński.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 270/11
Listy Kazimierza Przerwy Tetmajera do następujących:
Gniazdowska Janina; Górski Konstanty Maria; Księgarnia Friedleina; Piotrowska; Tetmajer Adolf; Tetmajer Julia z Grabowskich; Żeleńska Wanda z Grabowskich; [Żeleński?] Stanisław.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 271/11
1. Korespondencja Julii z Grabowskich Tetmajerowej. Listy następujących:
Dembińska R.; Kwietniewska Maria z Grabowskich; Tetmajer Włodzimierz; Żeleńska Wanda z Grabowskich.
2. Listy różnych nadawców do różnych adresatów:
[Kwietniewska Maria] do Wandy Żeleńskiej [?]; „Słowo”, redaktor, (Warszawa) do NN; Tetmajer Adolf do NN; Tetmajer Julia do sióstr, Tetmajer Julia do Włodzimierz Tetmajera, Tetmajer Julia do [Narcyzy Żmichowskiej?]; Tetmajer Włodzimierz do Adolfa Tetmajera, Tetmajer Włodzimierz do Narcyzy [Żmichowskiej?]; Tetmajerówna [Jadwiga] Isia do Julii Tetmajerowej; NN do Włodzimierza Tetmajera.
Kupno od Marii Rydlowej.
Uwaga! Udostępnianie zastrzeżone ze względów konserwatorskich.

Przyb. 272/11
Fragment spuścizny Zdzisława Jachimeckiego (1882-1953).
Mowa Zdzisława Jachimeckiego na pogrzebie Piotra Bieńkowskiego
Rkp. [1925]
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 273/11
Fragment spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
Materiały do działalności Zdzisława Jachimeckiego jako dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego:
1. Dokumentacja w sprawie objęcia katedry po prof. [Witoldzie] Rubczyńskim 1932-1933.
2. Dokumentacja w sprawie rozdysponowania funduszy z opłat studenckich 1933.
Przy tym materiały różne związane z uczestnictwem Z. Jachimeckiego w życiu muzycznym i teatralnym Krakowa.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 274/11
Fragment spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
Wycinki prasowe dot. działalności Z. Jachimeckiego.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 275/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 1: Adamus – Barbiellini
Adamus Henryk; Adler Guido; Ambasada RP w Rzymie; Ambasciatore d’Italia (Warszawa); American Musicological Society (Nowy Jork); Gli Amici Della Polonia (Bolonia); Andrade de Edison; Andrzejewski Zygmunt; Antoniewicz Jan Bołoz; Association Française d’Expansion et d’Exanges artistiques Reconnue d’Utilité Publique (Paryż); Association des Jeunes Musiciens Polonais a Paris; Augener Ltd. (Londyn); Archaeologiches und Kunstgeschichtliches Institut der Pazmany Universität (Budapeszt); Ateneo Veneto (Wenecja); Bandrowska-Turska Ewa; Barbag Seweryn; Barbiellini-Amidei Nicoletta.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 276/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 2: Beato – Comitato
Beato Ermano; Beazoni; Berent Roman; Berkel van Leonie; Bernard Felicja; Bianchi [?] Lorenzo; Bielas Kazimierz; Biernacki Michał; Biographical Encyclopedia of the World (Nowy Jork); Birkenmajer Józef; Bloonfild E.; Bochnak A[dam]; Bogucka-Bohrman Maria; Bokina Helen; Borowy Stanisław; Brandstaetter Roman; Bronarski Ludwik; Brugnoli Atttilo; Brzeziński [Franciszek]; Brzeziński Józef; Bujak Wiktor; Bujak; Caggiano Roberto; Capella Musicale Lateranense (Rzym); Centralny Komitet Wykonawczy Budowy Pomnika gen. Rozwadowskiego (Kraków); Cercle Artistique et Litteraire (Paryż); Ceskoslovenke Divadelni a Literarni Jednatelstvi (Praga); Ceskoslovensko-Polsky Klub v Brne (Brno); Comite Interantionale des Science Historiques (Budapeszt), podpis. Emeric Lukinich; Chłapowski; Chomiński Józef; Chybiński Adolf; Cobbett’s Cyclopedia of Chamber Music (Londyn); Coeuroy Andre; Comitato Polonia-Italia (Warszawa).
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 277/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 3: Consolato – van Doorslaer .
Consolato Generale d’Italia (Drezno); Consolato d’Italia (Lozanna); Le Consul General de Pologne (Monachium); Consulat de France a Cracovie; Criteanu Zaharia; Cronshaw Dorio; Czachowski Kazimierz; Czajkowska Bożena; Czarnecki Kazimierz; „Czytelnik” (Warszawa); Dawson Clarence H.; Dembowski Ignacy; Denkmäler der Tonkunst in Österreich (Wiedeń); Dent Edward; Die Deutsch-Polnische Gesellschaft (Berlin); Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas (Berlin); Dictionary of Modern Music and Musicians (Londyn); Didur Adam; Dłuski E.; Dobrzyński Dobiesław; Dobschat Adolf; van Doorslaer G.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 278/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.4: Drabik – Felton
Drabik Stanisław; Dragoni Bruna; Drobner Mieczysław; Drzewiecki Zbigniew; Drzewocki Norbert; Dubiska Irena; Durstey Henry; Dyboski Roman; Dygas Ignacy; Dygat Adam; Dygat Zygmunt; Dymmek Zbigniew Kazimierz; Eagfield-Hull A.; Einstein Alfred; Enciclopedia Italiana (Rzym); Enciclopedia del Teatro (Rzym); Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (Neapol); Estreicher Zygmunt; Fabijański Jan; Faryaszewska Irena; Federowiczowa Anna; Feicht Hieronim; Fellenius; Felton Zosia S.;
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 279/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.5: Filharmonia – Ganche.
Filharmonia Krakowska; Filharmonia Stołeczna w Warszawie; „Filharmonija Warszawska”; Finze Lesław; Fitelberg Grzegorz; Fleischmann Hugo R.; Frąckiewicz Aleksander; Freccia Massimo; Friedman M.; Friemann; Frycz Karol (Teatr Miejski im. J. Słowackiego w Krakowie); Fundusz Kultury Narodowej (Warszawa), podpis. St. Michalski; Gadeyski Gerard; Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne (Lwów); Gall Iwo; Gałuszka Jerzy; Ganche Edouard.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 280/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.6: Gliński Mateusz.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 281/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.7: Ganszyniec – Hulewicz
Ganszyniec Ryszard; Garbowski T.; Geiringer Karol; Gerevich Tiberius; Gieburowski M.; Gesellschaft für Musikordnung (Kilonia); Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmäler der Tonkunst in Österreich (Wiedeń); Glatzel Jan; Głowacki Stanisław; Główna Księgarnia Wojskowa (Warszawa); Golachowski; Golachowski Stanisław; Gomborz [?] Z.; Gołąbek Józef; Grabowski T[adeusz] St[anisław]; Grappin H[enri]; Grovlez; Gutkowski Mieczysław; Hahn Wiktor; Hamburgische Staatsoper; Herr Japy Yvonne; Hoehn Alfred; Horak Jiri; Hordyński Władysław; Horowitz Karl; Horowitz Mizi; Hulewicz Jan; Hulewicz Witold.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 282/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.8: Iłłakowiczówna – Iżykowski
Iłłakowiczówna Kazimiera (Iłła); Instituto de Estudos Superiores del Uruguay (Montevideo); Instituto Internationale Federico Chopin (Rzym); Instituto Nationale di Kultura Fascista (Bolonia); Instytut Fryderyka Chopina (później: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina) (Warszawa); Instytut Polski w Budapeszcie; Instytut Wydawniczy „Sztuka” (Warszawa); Iwaszkiewicz Jarosław; Iżykowski Roman.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 283/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.9: Jachimecka – Klima
[Jachimecka] Zofia; Jaeckel Charlotte; Jackowski Aleksander; Jarecki Tadeusz; Jarochowska Włodzimiera; Jarocki Władysław; Johann-Wolfgang-Goethe Universität (Frankfurt nad Menem); Joteyko Tadeusz; Józefowicz Michał; Jurjewiczowa Stanisława; Kaczmarg Włodzimierz; Kaczorowski Michał; Kaden-Bandrowski Juliusz; Kamieński Lucjan; Kassern Tadeusz Zygfryd; Kipnis Mildred i Alexander; Kisielewski Stefan; Klechniowska A[nna] M[aria]; Klechniowski; Kleczkowski A.; Klima Stanisław;
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 284/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T.10: Koenig – Laux
Koenig [?] Włodzimierz; Kochański Wacław; Koffler Józef; Kohman Antoni; Kolessa Filaret; Komitet Honorowy Jubileuszu Marii Paruszewskiej; Komitet Obchodu Roku Mickiewiczowskiego w Krakowie; Komitet Uczczenia Jana Kasprowicza (Zakopane); Komitet współpracy Kulturalnej z Zagranicą (Warszawa); Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego 1949 (Warszawa); Komornicki Stefan; Konopka Felix; Konsulat Ceskoslovenske Republiky (Katowice); Kopycińska A.; Kosch Roman; The Kościuszko Foundation (Nowy Jork); Koźmiński Karol; Krasiński Cyryl; Krawe-Schneider Bjarnat; Krzyński Mieczysław; Księgarnia „Nauka i Sztuka” (Warszawa); Księgarnia Stefan Kamiński (Kraków); Kucharzewski Jan; Kukiel Marian; „Kurier Warszawski”; „Kwartalnik Muzyczny” (Warszawa); Lachowicz Stanisław; Langer A.; Latoszewski Zygmunt; Lax Zygmunt; Laux Karl.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 285/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 11: Lechowska – Łukaszewicz
Lechowska Jadwiga; Lednicki Wacław; Legation de la Republique Tchecoslovaque (Warszawa); Legazione d’Italia (Warszawa); Leichtentritt H[ugo]; Leschetizky Eugenie; Leszczyński Jarosław; Lewicka Jadwiga; Lewicki Jan; Librairie Delagrave (Paryż); Liceo Musicale „Luisa d’Annuzio” (Pescara); Lipski St.; Lissa Zofia; Liszczyński Bohdan; Liszniewski Karol; Loncke Jean; Ludwig Adam; de Luppis Ferrucio; de Luppis Wanda; Łabuński F[eliks]; Łabuński W[iktor]; Łobaszewska Stefania; Łoś Stanisław; Łubieński Stefan; Łukaszewicz Fr[anciszek].
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 286/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 12: Magyar – Mikietta
Magyar Tudomanyos Akademia (Budapeszt); Maklakiewicz Jan; Makuszyński Kornel; Malawski Artur; Maliszewski Witold; Marchlewski Leon; Marcinkowski Karol; Marek Czesław; Marek-Onyszkiewiczowa Ludwika; Markiewiczówna; Maszyński Piotr; Maver Giovanni; Mazzoni Guido; Meister Martin; Menken [?] Anette; Mettelmann Joachim; Michałowski A.; Michałowicz Mieczysław; Miejska Izba Obrachunkowa (Kraków); Mierczyński Stanisław; Mierzejewski Mieczysław; Mikietta Janusz.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 287/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 13: Minarikova – Mroczkowski
Minarikova Jarmila; „Minerwa Polska” (Kraków); Minister Poczt i Telegrafów (Warszawa); Ministerctvo Skolstvy, Ved e Umeny (Praga); Ministere de l’Instruction Publique des Beaux-Arts (Paryż); Ministerstwo Kultury i Sztuki (Warszawa); Ministerstwo Spraw Wojskowych (Warszawa); Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Warszawa); Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Warszawa); Mirska Maria; Missir Nicolas; Mittelbach; Mooser K.A.; Morawski Eugeniusz; Morelowski Marian; Morawski Zdzisław; Mozer H.J.; Mroczkowski Józef.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 288/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 14: Müller-Blatau – Nuci
Müller-Blatau Joseph; Municipalite de Morges; Mycielski Zygmunt; Nadi Celine; Natanson Władysław; Natanson Wojciech; Nederlandisch Olympisch Comite (Amsterdam); Nediani Lucilio; Nediani Paolo; Nejadly Zdenek; Nemeth; Nemeth J.; Neuger Marie; Neuhauser Franciszek; Niekrasz Ilza; Niewiadomski Stanisław; „El Norte” (Monterrey); Norio Mario; Noskowski Witold; Nowakowski Zygmunt; Nowowiejski F.M.; Nowowiejski Kazimierz; Nuci Nelly.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 289/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 15: Oberburgermeister – Pereyra
Oberburgermeister der Landeshauptstadt Dresden; Odermann Albert; Ogólnopolski Komitet Uczczenia Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu; Opera Robotnicza przy OKZZ we Wrocławiu; Opera m. st. Warszawy; Opieński H[enryk]; Orel Elizabeth; Orficki Włodzimierz; Österreichische Chopin-Gesellschaft in Wien; Osthoff Helmuth; Padlewski Roman; Palester Roman; Pankiewicz Henryk; Panzer Georg; Państwowa Filharmonia w Krakowie; Państwowa Opera we Wrocławiu; Państwowa Opera Śląska (Bytom); Państwowy Instytut Sztuki (Warszawa); Parkot Wacław; Parzyński Lucjan; Paszkowski K.; Pawlikowska Aniela; Perkowski Piotr; Perutz Robert; Perutz Tomasso; Petri Egon; Petri Milla; Pereyra.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 290/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 16: Pfohl – Polsko-Szwedzkie Towarzystwo
Pfohl Ferdynand; „Il Pianoforte” (Turyn); Pietrzycki Jan; Pilecka Olga; Pincherle Marc; Piwarski Kazimierz; Platówna Fr.; Plon Alfred; Podhorska-Okołów Stefania; Polińska-Lewicka Matylda; Poliński Wł.; Pollak M.; Polska Akademia Umiejętności (Kraków); Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (Warszawa); Polska Misja Wojskowa (Berlin); Polska YMCA (Kraków); Polski Instytut Współpracy z Zagranicą (Warszawa); Polski Konsulat Generalny w Zagrzebiu; Polski Związek Narciarski (Kraków); Polskie Radio. Biuro Wydawnictw (Kraków); Polskie Radio (Kraków); Polskie Radio (Warszawa); Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (Warszawa); Polskie Wydawnictwo Muzyczne (Kraków); Polsko-Szwedzkie Towarzystwo (Kraków).
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 291/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 17: Połuchniewicz – Regulska
Połuchniewicz Piotr; Pompei Tomasso; Porębowicz Edward; Poselstwo RP w Budapeszcie; Potocka Małgorzata; Potocki Ignacy; Powroźnik Józef; Późniak Włodzimierz; Prezes Rady Ministrów (Warszawa); Prezydent st. M. Krakowa; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie; Prosnak Jan; Przedstawiciel Polityczny Rządu Federacyjnego Austrii (Warszawa); Przychocki Gustaw; Puget Ludwik; Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych; „La Rassegne Musicale” (Turyn); Regemey Konstanty; Regulska Antonina.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 292/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 18: Reiss – Sari
Reiss Józef; de Rensis Rafaello; Repa Ladislav; Rieger Adam; Ripa Karol; Rizzi Bernardino; Romanówna Janina; Romanowicz Alina; Romer E[ugeniusz]; Rose W[iliam] J[ohn]; Rossi Enrico; Rostworowski K[arol] H[ubert]; Roy Stanisław; Różycka Stefania; Różycki Ludomir; Rubczyński Witold; Rudnicki Edward; Ruth P.; Ryszanek Władysław; Rytel Sacewicz; Sadero G.; Sapieha Adam Stefan (abp); Sari Ada.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 293/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 19: Scharf – Solska
Scharf J.; Schaufuss-Bonini W[alter]; Schenk Erich; Schering Arnold; Schiller Leon; Schönfeld David; Schulz; Schwerke Irwing; Schwietering [?]; Seeligerowa Helena; Siedlecki Adam Grzymała-; Siedlecki Michał; Sikorski Kazimierz; Silbigerowa Helena; Simon Alicja; Skarżyński Bolesław; Skowroński Zdzisław; Sobolewski Marian Cyrus-; Société des „Amis de Berlioz” (La Cote-Saint-Andre); Société Française de Musicologie (Paryż); Société F. Chopin au Canada (Quebec); Solani Piero; Solska Irena.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 294/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 20: Sołtan – Strumiłło
Sołtan Stanisław; Sołtys Adam; Stadler Alfred; Städtische Bühnen (Frankfurt nad Menem); Stadtteather Freiburg; Starczewski Feliks; Stedroń Bohumir; Stermich-Valcrociata Peter; Stoiński Stefan; Stowarzyszenie Autorów, Kompozytorów i Wydawców „Zaiks” (Warszawa); Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie; Strauss Johannes; Stromenger Karol; Strumiłło Tadeusz;.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 295/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 21: Surzyński – Tarasiewicz
Surzyński (ks.); Svensk-Polska Föreningen (Stokcholm); Sweets and Zeitlinger (Amsterdam); Sydow Bronisława Edward; Szafer Wł[adysław]; Szarewski Tadeusz; Szczepanowska Flora; Szeligowski Tadeusz; Szeluto Apolinary; Szopski; Szpinalski Stanisław Leopold; Sztompka Henryk; Szuman Stanisław; Szyjkowski Marian; Szymanowska Zofia; Śledziński Stefan; Świderska Alina; Świerczek (ks.); Świerzyński Michał; Tansman Aleksander; Tarantowa Marie; Tchórznicki Al.; Teatr Miejski (Świdnica); Teatr Miejski (Wrocław) podpis. Teofil Trzciński; Teatr im. Słowackiego w Krakowie podpis. Bolesław Wallek-Wallewski, Eugeniusz Bujański, Juliusz Osterwa; Teatr Wielki-Opera (Warszawa) podpis. Jerzy Mazaraki; Teatry Miejskie we Lwowie podpis. Michał Tarasiewicz.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 296/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 22: Tichy – Uniwersytet Łódzki
Tichy Karol; Toeplitz-Mrozowska Jadwiga; Tonkovic Pavel; Torrefranca Fausto; Towarzystwo im. Karola Szymanowskiego (Warszawa); Towarzystwo Muzyczne w Krakowie; Towarzystwo Muzyczne im. Moniuszki w Krakowie; Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie; Towarzystwo Polsko-Jugosłowiańskie w Krakowie; Towarzystwo Polsko-Niemieckie (Warszawa); Towarzystwo Przyjaciół Opery (Kraków); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej (Kraków); Towarzystwo Śpiewackie Lwowski Chór Akademicki (Lwów); Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Kraków); Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej (Warszawa); Trautmann R.; Trzaska, Evert i Michalski S.A. (Warszawa); Trzciński Teofil; Umińska Eugenia; Unger Marta; Universität Breslau (Wrocław); Université de Paris; Universität (Frankfurt nad Menem); Uniwersytet Jagielloński (Kraków); Uniwersytet Łódzki.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 297/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 23: Uniwersytet Warszawski – Wysocki
Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski; Urząd Wojewódzki Krakowski; Uzielli Albert; Vassar College (Poughkeepsie); Velvyslanectvi Ceskoslovenske Republiky (Warszawa); Vetulani Adam; Vysehrad. Vydavatelstvi a nakladatelstvi knih (Praga); Walewski Krzysztof Colonna-; Walkowski Jan; Wallek-Walewski Bolesław; Walter Edmund; Warchałowski Jerzy; Warmiński; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne; Weissowa Irena; Wędkiewicz Stanisław; Wiechowicz Stanisław; „Wiedza i Życie” (Warszawa); Willman-Grabowska Helena; Wiłkomirski Kazimierz; Windakiewiczowa H[elena]; Wójcik-Kauprulian Bronisława; Wojewoda Krakowski; Wrocki Eduard; Wróblewska Zofia; Wukadinowic Sp[irydion]; Wyka Kazimierz; Wysocki Alfred; Wysocki Tadeusz;
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 298/11
Fragment korespondencji Zdzisława Jachimeckiego z lat 1909-1953.
T. 24: Zagiba – „Życie Słowiańskie”
Zagiba Franciszek; Zakrzewska Helena; Zambrzecka [?] Romualda; Zarząd Państwowych Uzdrowisk Dolnośląskich; Zarząd Związków Polskich Chórów w Czechosłowacji; Zboińska; Zelwerowicz Aleksander; Zecchi Carlo; Ziembicki Witold; Zörner; Zuber Stanislao i Matilde; Związek Autorów, Kompozytorów i Wydawców (Warszawa); Związek Kompozytorów Polskich (Warszawa) Związek Zawodowy Muzyków RP (Kraków); Żeleńska Iza; „Życie Słowiańskie” (Kraków); listy zbiorowe; NN; programy i zaproszenia
Listy różnych nadawców do różnych adresatów:
Consolato d’Italia in Cracovia do R[omana] Dyboskiego; Tarnowski Stanisław do NN; Zechenter Witold do Edmunda Rudnickiego;
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 299/11
Listy Zdzisława Jachimeckiego do następujących:
Bierdiajew Walerian; Henning Einar; Jackowski Aleksander; Krzyżanowski Adam; Lednicki Wacław; Manteuffel Tadeusz; Maziarski Stanisław; Mierzejewski Mieczysław; Ministerstw Kultury i Sztuki (Warszawa); Minister Poczt i Telegrafów (Warszawa); Prezydium Krol. Stoł. Miasta Krakowa; Rubczyński [Witold]; Soardi Carlo; Szpinalski Stanisław; list zbiorowy do prof. prof. Jeana Melicha, Emerica Lukinicha i Theodora Gerevicha.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 300/11
Kondolencje przesłane na ręce Zofii Jachimeckiej po śmierci Zdzisława Jachimeckiego. Listy od następujacych:
Bandrowska-Turska Ewa; Drabik Stanisław; Dubiska Irena; Kleiner Juliusz; Krzyżanowski Adam; Parzyński Jerzy; Platówna Franc[iszka]; Polskie Radio (Kraków); Radziwiłł Janusz; Rybicki Andrzej; Sacewicz Hela; Sari Ada; Sinko Tadeusz; Stromenger Karol; Wielopolska Maria; Windakiewiczowa Helena; Wysocki Alfred; listy zbiorowe.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 301/11
Ze spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
6 listów Mieczysława Karłowicza do mjr. A[lexandra] von Hajdecky’ego 1904-1905 (autografy). Załączona fotografia skrzypiec.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 302/11
Ze spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
Elżbieta Ormel „Poezje”
Rkp., 1943
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 303/11
Ze spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
Artykuły:
Stanisław Fałat, „Czar Wiednia”. Masz. z odręczną dedykacją dla Jachimeckiego;
Karl Laux, „Niemieccy muzycy obecnej doby”, Masz. wersji polskiej i niemieckiej;
Włodzimierz Orficki, „Uroczystości Wagnerowskie w Bayreuth (1928)”. Rkp.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 304/11
Ze spuścizny Zdzisława Jachimeckiego.
Materiały do historii muzyki, w tym biogramy następujących:
Axman Emil; Bursa Stanisław; Byk Ryszard; Chojecki Stanisław; Didur Adam; Dygat Zygmunt; Friemann Witold; Garbusiński Kazimierz; Korolewicz-Waydowa Janina; Novak Viteslav; Suk Josef; Vycpalek Ladislav.
Przekazano z Oddziału Zbiorów Muzycznych.

Przyb. 305/11
Maria Ludwika Pawlikowska (1925-2008)
„Diariusze”. T. 1: 1973-1977.
Kalendarz w jasnobrązowej oprawie ze złoceniami i z klamrą na skórzanym pasku.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 306/1
Maria Ludwika Pawlikowska
„Diariusze”. T. 2: 1983-1986.
Kalendarze 4 szt.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 307/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Diariusze”. T. 3: 1987-1991.
Kalendarz w niebieskiej oprawie z zapinką.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 308/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Diariusze”. T. 4: 1992-1996.
Kalendarz w brązowej oprawie z zapinką.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 309/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Diariusze”. T. 5: 1997-2001.
Kalendarz w cielistej oprawie z zapinką.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 310/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Diariusze”. T. 6: 2003, 2006.
Kalendarze 2 szt., na rok 2003 niekompletny, kartki luzem.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 311/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Pamiętniki”. T. 1: Wspomnienia, notatki, przemyślenia z lat 1975 – 1977.
Notes oklejony kolorowym papierem.
Rkp.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 312/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Pamiętniki”. T. 2: Wspomnienia, notatki, przemyślenia z lat 1990 – VIII. 1991.
Notes w zielonej płóciennej oprawie.
Rkp., wklejone nieliczne kopie listów, kopia „Dyplomiku Milicji Niepokalanej” z podpisem o. Maksymiliana M. Kolbego 1935.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 313/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Pamiętniki”. T. 3: Wspomnienia, notatki, przemyślenia VIII 1991 – IX 1993.
Notes w zielonej płóciennej oprawie.
Rkp., wklejone kopie listów, fragmentów artykułów z czasopism, fotografie.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 314/11
Maria Ludwika Pawlikowska
Notesy z zapiskami różnej treści, w tym m.in. zapiski dot. historii starożytnej oraz słownik [?] grecko-francuski. T. 1.
Rkp., 5 szt.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 315/11
Maria Ludwika Pawlikowska
Notesy z zapiskami różnej treści. T. 2.
Rkp., kołonotatniki 4 szt.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 316/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„La puissance ignorée de l’imaginaire dans l’influence du neo-gnostique Rene Guénon”. Referat przedstawiony na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu we Fryburgu na stopień licencjacki. Rzym 1982.
Masz.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 317/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„La parasite de la Psuke (Une hypothèse de la philosophie realiste sur le QUID SIT de la Gnose ésotérique).” Materiały z lat 1983-1986 do nieukończonego doktoratu.
Przy tym praca seminaryjna „La physique stoicienne” (z wykładu filozofii starożytnej prof. L[eonce’a] Paqueta) 1985, masz.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 318/11
Maria Ludwika Pawlikowska
Prace o treści religijnej:
1. „Desiderate” z lat 1960-1971 (m.in. „Życie duchowe i intelektualne”, „Ubóstwo”, „Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego”). Masz., rkp.
2. Notatki do „Dialogo di Sapienza: - con Dio, - con gli uomini, - con me stessa”. Zeszyt w twardej oprawie.
3. Wypisy z prac ks. Georgesa de Nantes oraz Jeana Medviana [?]. Zeszyt w twardej oprawie.
Rkp., masz.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 319/11
Maria Ludwika Pawlikowska
„Okruchy moich wyczynów artystycznych”. Londyn 1973-1975.
Grafiki. 46 sztuk.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 320/11
Maria Ludwika Pawlikowska
Książeczki z adresami i telefonami (3) oraz materiały różnej treści.
Dar Kaspra Pawlikowskiego.

Przyb. 321/11
Józef Skoczek
„Z badań nad bibliotekami mieszczańskimi Polski epoki odrodzenia”
Masz. XX w.
Ze starego zasobu

Przyb. 322/11
„Sonety Adama Mickiewicza”, Moskwa 1826.
Druk z własnoręczną dedykacją Adama Mickiewicza dla Marii Szymanowskiej w 1827 r. i pięcioma dedykacjami kolejnych posiadaczy z lat 1838-1930.
Oprawa: ozdobnie tłoczona skóra, na przedniej okładce w owalnym medalionie za szybką litografia z wizerunkiem głowy Mickiewicza, wykonanym przez Walentego Wańkowicza w 1828 r.
Kupno od Kaspra Pawlikowskiego i Henryka Woźniakowskiego.

Przyb. 323/11
Aleksandra Birkenmajer.
Biogramy (różne wersje) następujących:
Baryczkowie (Jacek, Stanisław); Bigoszewski Mieczysław Antoni; Braniccy (z Montrésor); Bzowski Stanisław h. Ostoja; Eger Feliks; Gumulicki Napoleon; Hornowska Maria; Jelski Włodzimierz; Karniewscy (Karol, Maciej, Franciszek); Kluczycki Franciszek Ksawery; Kluczycki Jan; Kobrzyński Zygmunt; Kownacki Józef h. Ślepowron; Kownacki Tymoteusz Hipolit; Kustowski Piotr; Majewski Walenty Skorochód; Muchliński Antoni; Około-Kułakowa Władysława Anna; Pawłowski Gustaw; Przecławski Kazimierz; Strzelecki Antoni; Sumiński Kazimierz; Szymański Adam; Władysław II Jagiellończyk; Zadrożny Mieczysław.
Rkp., masz., druk.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 324/11
Aleksandra Birkenmajer.
Materiały warsztatowe do biogramów.
Fiszki. T. 1: B–J.
Rkp.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 325/11
Aleksandra Birkenmajer.
Materiały warsztatowe do biogramów.
Fiszki. T. 2: K.
Rkp.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 326/11
Aleksandra Birkenmajer.
Materiały warsztatowe do biogramów.
Fiszki. T. 3: M–Z.
Rkp.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 327/11
Aleksandra Birkenmajer.
„Varia, w tym różne informacje o różnych zbiorach rękopiśmiennych”.
Materiały warsztatowe. Fiszki.
Rkp.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 328/11
Fragment korespondencji i kopie listów Aleksandry Birkenmajer z lat 1965–1973.
1. Listy następujących:
Archiwum Diecezji Przemyskiej (Przemyśl), podpis. ks. Julian Ataman; Biblioteka Czartoryskich. Dział Rękopisów (Kraków); Chudzyński Stefan; Comité International de la Croix-Rouge (Arolsen), podpis. A. de Cocatrix; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Warszawa), podpis. Cz. Pilichowski; Instytut Geografii PAN (Wrocław), podpis. Bolesław Olszewicz; Jelski Jerzy; Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Redakcja „Słownika Biograficznego Pracowników Książki Polskiej” (Łódź); Polski Słownik Biograficzny. Redakcja (Kraków), podpis. Emanuel Rostworowski; Powiatowe Archiwum Państwowe w Sanoku, podpis. Edward Zając; Rybka Eugeniusz; Schmager Gustaw; Świętochowski Robert (o.); Uniwersytet Jagielloński. Archiwum (Kraków), podpis. Leszek Hajdukiewicz; Urząd parafialny Przemienienia Pańskiego w Sanoku, podpis. ks. Antoni Porębski; Wegner Jan; Żebrowski Tadeusz (ks.); NN.
Ponadto: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, podpis. Adam Wróblewski do Archiwum Akt Nowych (Warszawa).
2. Kopie listów do następujących:
Archiwum Wojewódzkie w Rzeszowie; Biblioteka Czartoryskich. Dział Rękopisów (Kraków); Biblioteka PAN (Kraków) na ręce Z. Jabłońskiego; Centre de la Croix Rouge. Comité International de Recherches (Arolsen); Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Warszawa), na ręce Cz. Pilichowskiego; Jelski Jerzy; Karniewski Jerzy; Olszewicz Bolesław; Porębski Antoni (ks.); Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy; Rybka Eugeniusz; Schmager Gustaw; Słownik Biograficzny Pracowników Książki Polskiej. Redakcja (Łódź); Świętochowski Robert (o.); Uniwersytet Jagielloński. Archiwum (Kraków), na ręce Leszka Hajdukiewicza; Wegner Jan; Żebrowski Tadeusz (ks.); NN.
Rkp., masz.
Dar Marii Birkenmajer.

Przyb. 329/11
Materiały redakcji „Dziennika Polskiego”.
1. Wykazy imprez organizowanych przez „Dziennik Polski” 1945-1974, masz.;
2. Depesze PAP, 1949-1950, masz. powielany;
3. Ryszard Bławecki, „25 lat prasy”, 1972, druk 2. korekty;
4. Materiały związane z jubileuszem „Dziennika Polskiego” 1980-1981;
5. Fragment sprawozdania NN nt aktywności partyjnej w terenie;
Ze starego zasobu.

Przyb. 330/11
Fragment korespondencji redakcji „Dziennika Polskiego” z lat 1954-1956. Kopie maszynowe listów do następujących:
Centrala Odzieżowa (Kraków); Delegatura RSW „Prasa” (Kraków); Hornung Stanisław; Kolegium Orzekające (Kraków); Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (Kraków); Rada Miejscowa przy „Dzienniku Polskim” (Kraków); Wojewódzka Rada Narodowa. Wydział Kwaterunkowy (Kraków); Związek Zawodowy Pracowników Kultury (Kraków);
Listy różnych nadawców do różnych adresatów:
Bułatowa Krystyna do Rady Miejscowej „Dziennika Polskiego” (Kraków); Cybulski Władysław do Rady Miejscowej „Dziennika Polskiego” (Kraków); „Dom Książki” (Kraków) do Rady Miejscowej „Dziennika Polskiego” (Kraków); Rada Miejscowa „Dziennika Polskiego” (Kraków) do Krystyny Bułatowej; Rada Miejscowa „Dziennika Polskiego” (Kraków) do Władysława Cybulskiego; Stec Tadeusz do Rady Zakładowej RSW „Prasa” w Krakowie;
Przy tym kopie potwierdzeń, oświadczeń i pokwitowań z lat 1955-1956.
Ze starego zasobu.

Przyb. 331/11
Marta z Pająków Śnieżyńska
„Pamiętnik z roku 1914 r. skautki Marty Pająkówny [z Krakowa]”.
Rkp., 1914-1915.
Dar Ewy Śnieżyńskiej-Stolot.

Przyb. 332/11
Listy Jana Sztaudyngera do Jadwigi Lenczowskiej.
Rkp., 1963-1967.
Dar Ewy Śnieżyńskiej-Stolot.
góra stronyOpracowanie: Oddział Rękopisów