Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCPolskie zbiory pełnotekstowe
Zaktualizowano 16 lutego 2012
Federacja Bibliotek Cyfrowych - wyszukiwanie cyfrowych publikacji dostępnych w różnych polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach oraz tych pozycji, które są przeznaczone do digitalizacji przez uczestniczące instytucje (serwis Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego)

P r o j e k t y   o g ó l n o p o l s k i e
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa (CBN Polona) – System Zbiorów Zdigititalizowanych w Bibliotece Narodowej
 • Otwórz książkę
 • Pamięć Polski – Pamięć Świata (projekt Polskiego Komitetu do spraw UNESCO; prezentuje m.in. Kolekcje wpisane na Listę Krajową programu Pamięć Świata)
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • Skarby dziedzictwa Narodowego (projekt na portalu Polska.pl/Poland.pl przygotowanym i zarządzanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK)
P r o j e k t y   r e g i o n a l n e
 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
 • Bialska Biblioteka Cyfrowa
 • Chełmska Biblioteka Cyfrowa
 • Cieszyńska Biblioteka Wirtualna (część Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej)
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 • Elbląska Biblioteka Cyfrowa
 • Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
 • Kaszubska Biblioteka Cyfrowa
 • Kolegium Karkonoskie (część Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej)
 • ABC-KRAKÓW - zbiory elektroniczne Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewiduje się włączanie do projektu kolejnych bibliotek Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • Biblioteka Cyfrowa Regionalna Ziemi Łódzkiej
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Nowohucka Biblioteka Cyfrowa
 • Opolska Biblioteka Cyfrowa
 • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 • Radomska Biblioteka Cyfrowa
 • Sanocka Biblioteka Cyfrowa
 • Cyfrowa Ziemia Sieradzka
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa  (projekt Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Śląskiej)
 • Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
 • Tarnowska Biblioteka Cyfrowa
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
 • Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania"
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
P r o j e k t y   p o s z c z e g ó l n y c h   b i b l i o t e k
 • Akademicka Biblioteka Internetowa  (projekt Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Biblioteka Cyfrowa Bibliotek Instytutów PAN (Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych)
 • Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Biblioteka Cyfrowa UMCS
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • E-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
E n c y k l o p e d i e,   s ł o w n i k i
 • Internetowa Encyklopedia PWN  
 • Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna   - wyd. Fogra
 • Megasłownik - wielojęzyczny słonik internetowy, z prezentacją wymowy słów, obecnie obejmuje języki: angielski, niemiecki i rosyjski (na portalu nauka.pl)
D r u k i   u l o t n e
 • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku
B i b l i o t e k o z n a w s t w o
 • Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
C z a s o p i s m a
 • Lista alfabetyczna czasopism w wersji cyfrowej polskich i z Polską związanych. Czasopisma te dostępne są w różnych polskich bibliotekach cyfrowych
 • "Wprost"  wyszukiwanie pełnych tekstów w archiwum
E k o n o m i a
 • Ekonomia (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
F i l o z o f i a.   R e l i g i o z n a w s t w o
 • Biblia Tysiąclecia
 • Czytelnia na serwerze Opoka  (głównie teksty katolickie i filozoficzne)
 • Filozofia (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
 • Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES  
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995
H i s t o r i a
 • Akta Uniwersytetu Jagiellońskiego z XIV-XVIII w.
 • Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Karta
 • Genealogiczna Biblioteka Cyfrowa
 • Historia (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
 • Skarby archiwów polskich na portalu Polska.pl
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich . T. 1-15. Warszawa 1880-1902
 • Traktaty Naukowe UJ z XIV-XVI w.
L i t e r a t u r a
 • Biblioteka literatury polskiej w Internecie   (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański)
 • Literatura net.pl    portal wydawniczy
 • Netografia     (autor: Roman Antoszewski, Nowa Zelandia)
 • Staropolska online  
 • Wolne Lektury - biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi  
N a u k i   o   Z i e m i
 • Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
 • Geografia (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
N a u k i   p r z y r o d n i c z e
 • Kolekcja Nauk Przyrodniczych    (ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki)
N a u k i   ś c i s ł e
 • Kolekcja Matematyczna    (ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki)
N a u k i   s t o s o w a n e
 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera  
P e d a g o g i k a
 • Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa    (inicjator projektu: Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
P r a w o
 • Dokumenty Unii Europejskiej
 • Prawo (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
S o c j o l o g i a
 • Socjologia (zasoby na Domenie Internetowych Repozytoriów Wiedzy)
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska