Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Wpisy do Biblioteki Jagiellońskiej i prolongata karty bibliotecznej na rok akademicki 2010/2011
20.09.2010 (zmodyfikowano 10.11.2011)
Z dniem 26 września 2011 r. Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wpisy czytelników na rok akademicki 2010/11, a 31 października kończy wpisy na rok akademicki 2010/11.
 
Studenci uczelni krakowskich:
UJ, AGH, PK, UP, UP JPII, UE, UR, ASP, PWST, AM
oraz innych uczelni, z którymi BJ podpisała umowę na korzystanie ze zbiorów:
KA, WSZiB, WSF-P Ignatianum, MWSZ, WSBPiI Apeiron, WSE im. Ks. Józefa Tischnera
posiadający elektroniczne legitymacje studenckie ważne na rok akademicki 2011/12 nabywają prawo do korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej po aktywowaniu tej legitymacji studenckiej w Wypożyczalni BJ.
Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek UJ należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.
 
Opłaty:
za wykonanie karty i założenie konta wynosi 10 zł,
za prolongatę lub aktywację karty 5 zł,
za duplikat karty 15 zł.
 
Karty z ubiegłego roku akademickiego zachowują ważność w przypadku:
 • pracowników naukowych oraz czytelników uprawnionych do korzystania z Biblioteki tylko w czytelniach - do 31 grudnia 2011.


Osoby zapisujące się do BJ zobowiązują się do przestrzegania Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obsługi wypożyczeń bibliotecznych.
 
Prosimy o podawanie przy wpisie/prolongacie aktualnego adresu e-mail, bowiem umożliwi to bezpośredni kontakt pozwalający na zawiadomienie o nadejściu zarezerwowanej książki, przesłanie przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu lub upomnienia o zwrot książki.

Podstawowe informacje dotyczące wpisów:
 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma każda osoba pełnoletnia, posiadająca ważną kartę biblioteczną.
 2. Do korzystania tylko na miejscu uprawnia stała karta biblioteczna do czytelń lub jednorazowa wydana wyłącznie na podstawie dowodu tożsamości  (dowodu osobistego, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowodu osobistego lub paszportu, spoza Unii Europejskiej – paszportu).
 3. Do korzystania na miejscu i jednocześnie wypożyczania na zewnątrz uprawnia stała karta biblioteczna wydana dla poszczególnych kategorii czytelników na podstawie niżej podanych dokumentów:
  1. pracownicy, doktoranci, studenci dzienni, zaoczni, wieczorowi UJ
   • pracownicy naukowo-dydaktyczni UJ na podstawie dowodu osobistegolegitymacji służbowej  (20 książek / 3 m-ce)
   • pozostali pracownicy UJ na podstawie dowodu osobistego (4 książki / 1 m-c)
   • studenci na podstawie dowodu osobistego oraz elektronicznej legitymacji studenckiej (4 książki / 1 m-c); studenci studiujący 2 kierunki w tym jeden na UJ
   • doktoranci na podstawie dowodu osobistego oraz aktualnej legitymacji doktoranckiej (20 książek / 3 m-ce)
     
    osoby posiadające kartę z kodem paskowym wydaną przez inną bibliotekę UJ powinny przy wpisie w BJ okazać tę kartę w celu aktywacji
     
  2. zagraniczni studenci, stypendyści i doktoranci UJ
   • mogą wypożyczać książki na zewnątrz, jeżeli ich pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące
    i dostarczą poręczenie od opiekuna naukowego i okażą paszport (4 książki / 1 m-c)
     
    osoby posiadające kartę z kodem paskowym wydaną przez inną bibliotekę UJ powinny przy wpisie w BJ okazać tę kartę w celu aktywacji
     
  3. pracownicy i studenci stacjonarni innych szkół wyższych Krakowa na zasadach współpracy i świadczenia wzajemnych usług UJ z innymi uczelniami
   • pracownicy naukowo-dydaktyczni na podstawie dowodu osobistego i legitymacji służbowej (10 książek / 3 m-ce)
   • pozostali pracownicy (wymagane stałe zameldowanie w Krakowie) na podstawie dowodu osobistego i tzw. poręczenia; druk do pobrania w Wypożyczalni BJ lub na stronie internetowej (4 książki / 1 m-c)
   • studenci stacjonarni na podstawie dowodu osobistego, indeksu z aktualnym wpisem na rok akademicki oraz elektronicznej legitymacji studenckiej (4 książki / 1 m-c)
   • doktoranci na podstawie dowodu osobistego, indeksu oraz aktualnej legitymacji doktoranckiej (10 książek / 3 m-ce)
     
  4. pracownicy innych instytucji Krakowa  (związanych z nauką, dziennikarstwem, oświatą, kulturą, administracją publiczną, sądownictwem, służbą zdrowia) o stałym zameldowaniu w Krakowie mogą otrzymać kartę biblioteczną do wypożyczania na zewnątrz na podstawie dowodu osobistego  i tzw. poręczenia (4 książki / 1 m-c) druk do pobrania w Wypożyczalni BJ lub na stronie internetowej
   Poręczenie dla osób indywidualnych korzystających z wypożyczeń miejscowych [doc]  pobierz
    
  5. pracownicy naukowi, zatrudnieni na terenie kraju w innych placówkach naukowo-dydaktycznych, posiadający stały meldunek w Krakowie (4 książki / 1 m-c)
    
  6. pozostałe osoby fizyczne, zameldowane na stałe w Krakowie legitymujące się dowodem osobistym mogą wypożyczać na zewnątrz za kaucją.
   Wysokość kaucji uzależniona jest od ilości książek jaką chce się wypożyczyć. 1 egzemplarz wyceniany jest na 50 zł, maksymalna ilość wypożyczanych książek to 4 egz. Przy zapisie ustalmy wysokość kaucji, na cały rok akademicki i dokonujemy wpłaty. Wysokość kaucji nie może ulec zmianie w okresie ważności karty.
    
  7. biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz PAN, PAU i innych instytucji naukowych – wyłącznie do prac badawczych prowadzonych w danej instytucji
    
  8. instytucje i przedsiębiorstwa Krakowa – dla celów urzędowych.
   Poręczenie instytucji Krakowa dla wypożyczeń miejscowych [pdf]  pobierz
    
 4. Prolongata karty bibliotecznej
  Karta biblioteczna ważna jest tylko do końca roku akademickiego, na który została wystawiona lub prolongowana.
  Wyjątek stanowią karty pracowników naukowych, doktorantów i karty wystawione tylko do czytelń, które zachowują ważność do końca roku kalendarzowego.
  Przy prolongacie należy okazać takie same dokumenty, które były wymagane przy zapisie.
  Dodatkowo, do prolongowania karty wystawionej na podstawie wpłaty kaucji wymagany jest dowód wpłaty tejże kaucji z poprzedniego roku (ubiegłych lat).
Uwaga:
Zgodnie z wymogiem "Ustawy o Ochronie Danych Osobowych" kartoteka Czytelników bibliotek UJ została zarejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska