Udostępnianie
Przepisy porządkowe
Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej
Ostatnia modyfikacja:  31 lipca 2007

Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej (pełny tekst)
 
!!! U W A G A !!! Czytelnia Zbiorów Specjalnych (zmiana organizacyjna, zobacz ) (adnotacja 20.04.2011)

Aby ułatwić Czytelnikowi poruszanie się po Zasadach udostępniania podajemy poniżej wykaz zawartych w nich problemów.
I. Postanowienia ogólne
§2 W jaki sposób udostępniane są zbiory w BJ
§3 Kto ma prawo do korzystania ze zbiorów BJ
§4 Jak długo jest ważna karta biblioteczna
§4 Czy kartę biblioteczną można komuś pożyczyć
§4 Co zrobić, kiedy zgubiło się kartę biblioteczną
§6 Kto ponosi odpowiedzialność za stan wypożyczanych dzieł
§7 Czy za korzystanie z BJ płaci się
§8 Co to jest i do czego służy rewers
§8 Kiedy i jak można upoważnić kogoś innego do podpisania rewersu
§9 Co to są zbiory specjalne i jak się je udostępnia
§10 W jakich wypadkach udostępnia się egzemplarze archiwalne
§11 Co to są zbiory szczególnie chronione (Rara, ZN) i jak się je udostępnia
§13 Jak udostępnia się księgozbiory podręczne
II. Korzystanie na miejscu
§15 Co należy wiedzieć o szatni
§16 Co (ogólnie) udostępnia się w czytelniach
§17 Czy i gdzie można kopiować materiały? Czy można kopiować własnym aparatem cyfrowym
III. Wypożyczanie miejscowe
§18 Kto ma prawo wypożyczać dzieła poza obręb BJ
§18.3 Czy zagraniczni studenci, stypendyści, doktoranci mogą wypożyczać dzieła poza BJ
§18.4 Jakie dokumenty są niezbędne, żeby otrzymać kartę biblioteczną (czyli zapisać się do BJ)
        Więcej informacji Udostępnianie zbiorów --> Zapisy i prolongata
§21 Czego nie można wypożyczyć poza obręb BJ
§22 Ile książek na raz może wypożyczyć czytelnik
§23, 26 Na jak długo wolno wypożyczyć książki poza BJ
§24 Czy można przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki
§25 Co się stanie, kiedy nie odda się książki w terminie
§27 Co się stanie, kiedy zgubi się książkę lub ją zniszczy
§28 Co ma zrobić student - czytelnik BJ na końcu roku akademickiego
§29 Co ma zrobić pracownik UJ, innych szkół wyższych, innych zakładów pracy - czytelnik BJ rozwiązujący umowę o pracę
§29 Co ma zrobić student - czytelnik BJ, który skończył studia
IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe
§31 Kto może korzystać z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BJ
§32 Co można sprowadzić poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BJ spoza Krakowa do BJ
§32, 33 Co trzeba wiedzieć o sprowadzaniu do BJ poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BJ książek z bibliotek zagranicznych
§34 Jakim bibliotekom (znajdującym się poza Krakowem) BJ wypożycza swoje zbiory w ramach wypożyczania międzybibliotecznego
§35 Czego BJ nie wypożycza bibliotekom(znajdującym się poza Krakowem) w ramach wypożyczania międzybibliotecznego
§36 Na jakich zasadach BJ wypożycza zbiory specjalne  w ramach wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego
§38 Na jak długo BJ wypożycza książki w ramach wypożyczania międzybibliotecznego
V. Przepisy końcowe.
§43 Co się stanie, jeśli czytelnik nie będzie się stosował do przepisów regulaminu
Załączniki
Poręczenie dla osób indywidualnych korzystających z wypożyczeń miejscowych
Poręczenie instytucji Krakowa dla wypożyczeń miejscowych
Deklaracja dla wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych
Dodatkowe przepisy porządkowe
Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Głównej do wglądu u dyżurującego bibliotekarza.
Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej
Regulamin dla korzystajacych z komputerów w Bibliotece Jagiellońskiej
Regulaminy korzystania ze zbiorów specjalnych
 • Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Rękopisów
 •    English version  
 • Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni Starych Druków
 • Regulamin dla korzystających z Czytelni Zbiorów Specjalnych
 •   

  Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej
  Załącznik nr 1 do §5 Regulaminu Biblioteki Jagiellońskiej
   
  Obowiązują od 1 października 2002 r.
  Zaopiniowane przez Radę Biblioteczną na posiedzeniu w dniu 24 września 2002 r., podpisane przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 30 września 2002 r. wraz z uzupełnieniami zaakeceptowanymi przez Radę Biblioteczną na posiedzeniu w dniu 13 września 2004 r.
  Zaktualizowane 31 lipca 2007 r.

  I. Postanowienia ogólne
  §1

  Biblioteka Jagiellońska jest biblioteką główną Uniwersytetu Jagiellońskiego o zadaniach określonych w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie BJ.
   

  §2

  Biblioteka udostępnia zbiory:
  1. na miejscu w czytelniach
  2. przez wypożyczanie miejscowe dla osób, bibliotek i instytucji z Krakowa
  3. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe
  4. przez wykonywanie mikrofilmów, kserokopii, skanów i innych form reprograficznych
  5. przez organizowanie dostępu do elektronicznych wersji czasopism i elektronicznych baz danych na CD-ROMach oraz za pośrednictwem Internetu, zarówno w BJ jak i w całości Uniwersytetu.
  §3

  1.  Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej mają osoby pełnoletnie oraz instytucje, w szczególności zaś:
  1. instytuty i zakłady UJ oraz jego pracownicy i studenci
  2. instytuty i zakłady oraz pracownicy naukowi i studenci innych szkół wyższych
  3. inne instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa i ich pracownicy.
  2.  W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja Biblioteki może dopuścić do korzystania ze zbiorów osoby nie spełniające wymogów określonych w ust. 1.
  Dyrekcja Biblioteki może odmówić prawa do przebywania na terenie gmachu i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.
  §4

  1.  Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Jagiellońskiej nabywa się z chwilą otrzymania i uaktywnienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej oraz po podpisaniu oświadczenia. Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku akademickiego, a dla samodzielnych pracowników naukowych UJ 5 lat.
  2.  Karty nie wolno odstępować innym osobom. Za przekroczenie tego przepisu właściciel karty i osoba nieprawnie z niej korzystająca zostają pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki na okres trzech miesięcy.
  3.  Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w miejscu jej wystawienia celem uzyskania duplikatu. W miejscu wystawienia karty należy również zgłaszać każdorazowo zmiany adresu i danych osobowych.
   
  §5

  Korzystający ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i przepisów porządkowych Biblioteki.
  §6

  Korzystający ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im obiektów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł.
   
  §7

  Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z corocznym wpisem do Biblioteki. Płatne są usługi reprograficzne, kwerendy na zamówienie, zagraniczne wypożyczanie międzybiblioteczne, prawo do reprodukcji i inne.
  Szczegółowe zasady reguluje Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej.
   
  §8

  1.  Do zamawiania dzieł z magazynu do czytelń i wypożyczalni używa się specjalnych formularzy (rewersów) wypełnionych elektronicznie lub w określonych przypadkach ręcznie. Nie realizuje się rewersów niedokładnie i nieczytelnie wypełnionych. Przy wypożyczaniu na zewnątrz rewers musi być podpisany przez właściciela karty bibliotecznej lub osobę przezeń pisemnie upoważnioną.
  2.  Upoważnień dokonuje się w wyjątkowych wypadkach (np. choroby, kalectwa, w innych sytuacjach losowych) na specjalnym formularzu w obecności osoby upoważniającej i upoważnionej.
   
  §9

  Zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, muzyczne, kartograficzne, dokumenty życia społecznego, mikrograficzne, elektroniczne i inne audiowizualne udostępnia się na miejscu w wyznaczonych czytelniach. Sposób korzystania określają odrębne przepisy poszczególnych oddziałów zbiorów specjalnych.
   
  §10

  1.  Egzemplarze archiwalne udostępnia się dla celów naukowych, artystycznych i wydawniczych, wyłącznie na miejscu w Czytelni Pracowników Nauki i tylko wtedy, gdy Biblioteka nie posiada innego egzemplarza, a poszukiwana pozycja nie znajduje się w innych bibliotekach Krakowa. Zezwolenia na korzystanie udziela kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów BJ lub uprawniony pracownik.
  2.  Fakt wypożyczenia egzemplarza użytkowego przez innego czytelnika nie stanowi podstawy do uzyskania zgody na korzystanie z egzemplarza archiwalnego.
   
  §11

  1.  Zbiory szczególnie chronione oznaczone Rara (dzieła unikatowe) udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
  2.  Dzieł oznaczonych Zn (zniszczone) nie udostępnia się.
   
  §12

  Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych, zeskanowanych, dostępnych online.
   
  §13

  Księgozbiory podręczne udostępnia się wyłącznie na miejscu.
   
  II. Korzystanie na miejscu
  §14

  1.  Do korzystania na miejscu uprawnia karta biblioteczna, wystawiona na podstawie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, a w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowodu osobistego lub paszportu, spoza Unii Europejskiej – paszportu).
  2.  Karty biblioteczne wystawione przez biblioteki jednostek organizacyjnych UJ, udostępniające zbiory w systemie VTLS/Virtua, są również ważne w BJ, pod warunkiem rejestracji w wypożyczalni BJ.
  3.  Elektroniczne legitymacje studenckie uprawniają do korzystania ze zbiorów BJ po wcześniejszym zapisaniu się do Biblioteki.
   
  §15

  Korzystający z czytelni i katalogów mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki i torby. Należy stosować się do regulaminu szatni podanego do ogólnej wiadomości. Pracownicy ochrony mają prawo prosić czytelnika o okazanie do wglądu bagażu podręcznego (torby, teczki, plecaki, siatki itp.).
   
  §16

  W czytelniach udostępnia się księgozbiory podręczne oraz inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu lub w drodze wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego, a w określonych czytelniach również materiały dostępne online.
   
  §17

  1.  Materiały udostępniane w czytelniach mogą być kopiowane wyłącznie na terenie gmachu Biblioteki w przeznaczonych do tego celu punktach. O tym, czy fragmenty dzieła mogą być kopiowane, decyduje - po okazaniu obiektu - dyżurujący bibliotekarz.
  2.  Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z uwzględnieniem Ustawy o prawie autorskim.
   
  III. Wypożyczanie miejscowe
  §18

  1.  Prawo do korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki posiadają:
  1. pracownicy, emeryci, doktoranci*) i studenci UJ,
   pracownicy naukowi i studenci stacjonarni innych szkół wyższych Krakowa,
   pracownicy i studenci szkół wyższych niepaństwowych (na warunkach uzgodnionych z Dyrekcją BJ)
   Uwaga *) Za doktorantów uznaje się osoby prowadzące badania lub zajęcia dydaktyczne w poszczególnych instytutach UJ oraz studentów odbywających studia doktoranckie.
   Nie są uznawane za doktorantów osoby związane z UJ wyłącznie osobą promotora.
  2. pracownicy naukowi innych instytucji naukowych, posiadający stałe zameldowanie w Krakowie
  3. osoby posiadające stałe zameldowanie w Krakowie - dla prac naukowych, dziennikarskich i popularyzatorskich
  4. biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz PAN, PAU i innych instytucji naukowych - wyłącznie do prac badawczych prowadzonych w danej instytucji
  5. instytucje i przedsiębiorstwa Krakowa - dla celów urzędowych.
  2.  W innych przypadkach o wypożyczeniu decyduje dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej.

  3.  Zagraniczni studenci, stypendyści i doktoranci mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na miejscu, w czytelniach.
  W przypadku stypendium trwającego dłużej niż trzy miesiące BJ udostępnia na zewnątrz książki studentom, stypendystom, doktorantom, pod warunkiem otrzymania odpowiedniego poręczenia ze strony opiekuna naukowego. Poręczenie powinno mieć formę zobowiązania opiekuna naukowego do dopilnowania zwrotu książek.
  4.  Do wypożyczania uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie dowodu tożsamości (zob. §14) oraz:
  1. aktualnie ważnej legitymacji służbowej dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i nauczycieli akademickich szkół wyższych Krakowa oraz pracowników naukowych zameldowanych na stałe w Krakowie; nieetatowi pracownicy naukowi UJ zatrudnieni na podstawie umowy czasowej winni dostarczyć poręczenie zatrudniającej ich jednostki UJ.
  2. Udokumentowaniem związku pracownika z UJ jest aktualna lista pracowników udostępniona Bibliotece przez Dział Spraw Osobowych UJ,
  3. indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i studentów stacjonarnych innych szkół wyższych Krakowa,
  4. poręczenia kierowników zakładów pracy działających w Krakowie dla osób zameldowanych na stałe w Krakowie związanych z nauką, dziennikarstwem, oświatą, kulturą, administracją publiczną, sądownictwem, służbą zdrowia. Dyrekcja BJ zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia,
  5. poręczenia dla pracowników naukowych szkół wyższych innych miast, ale zameldowanych na stałe w Krakowie,
  6. dowodów wpłaty kaucji w wysokości aktualnie ustalonej przez Dyrekcję Biblioteki, odpowiadającej wartości wypożyczonego dzieła - dla innych osób zameldowanych na stałe w Krakowie. Dowód wpłaty kaucji jest konieczny zarówno przy prolongacie karty bibliotecznej, jak i przy odbiorze kaucji. Kaucja zwracana jest bez uwzględnienia skutków inflacji.

  5.  Do korzystania z wypożyczania miejscowego przez biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz przez instytucje i przedsiębiorstwa Krakowa uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie deklaracji podpisanej przez kierownictwo, opatrzonej pieczątką firmową, zawierającej nazwiska i wzory podpisów dwóch osób uprawnionych do podpisywania rewersów (zob. zał).
   
  §19

  Czytelnicy otrzymują dzieła tylko za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.
   
  §20

  Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie odpożyczać) innym osobom lub instytucjom.
   
  §21

  1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
  2. egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
  3. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych (z wyjątkiem księgozbioru "W"),
  4. samoistnych publikacji do 50 stron druku,
  5. druków ulotnych,
  6. gazet i innych czasopism,
  7. dzieł wydanych w Polsce do roku 1968 włącznie (w przypadku nauczycieli akademickich i pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1950 włącznie),
  8. dzieł obcych wydanych do roku 1950,
  9. słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych, poradników, przewodników turystycznych, podręczników szkolnych,
  10. druków w języku polskim wydanych za granicą,
  11. wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
  12. materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych,
  13. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
  2. Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego mają prawo wypożyczania czasopism naukowych i fachowych.
  3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów BJ lub osób upoważnionych można wypożyczyć na ustalony czas wymienione wyżej materiały biblioteczne (z wyjątkiem obiektów wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 6).
   
  §22

  1. Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 4 dzieł.
  2. Prawo do większej ilości wypożyczeń posiadają:
  1. nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi i doktoranci UJ - do 20 dzieł,
  2. bibliotekarze sieci bibliotek UJ, pracownicy Archiwum UJ, Muzeum UJ - do 20 dzieł
  3. studenci UJ studiujący na dwóch lub większej liczbie kierunków - do 8 dzieł
  4. nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi i doktoranci innych uczelni Krakowa - do 10 dzieł,
  5. biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ oraz biblioteki główne szkół wyższych Krakowa - do 20 dzieł
  6. instytucje Krakowa - do 10 dzieł

  3. W uzasadnionych wypadkach kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.
  §23

  1. Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres jednego miesiąca.
  2. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi, doktoranci, bibliotekarze sieci bibliotek UJ oraz pracownicy Archiwum UJ i Muzeum UJ mają prawo wypożyczania dzieł na okres trzech miesięcy.
  3. Biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów UJ wypożyczają czasopisma na okres jednego roku, pozostałe druki na okres 3 miesięcy.
  4. Biblioteki główne szkół wyższych Krakowa wypożyczają dzieła na okres trzech miesięcy.
  5. Instytucje Krakowa wypożyczają dzieła na okres jednego miesiąca.
   
  §24

  Można samodzielnie dokonać prolongaty wypożyczonych dzieł na swoim koncie pod warunkiem, że nie ma na nie innych zamówień i książka nie jest przetrzymana. Jeśli termin zwrotu książki został przekroczony, należy przynieść książkę do wypozyczalni BJ. Ilość prolongat w terminie jest nieograniczona.
   
  §25

  1. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł Biblioteka wysyła pisemne upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Wysłanie czytelnikowi urgensu z zagrożeniem podania do sądu powoduje równoczesne zawieszenie prawa do korzystania z Biblioteki na okres 3 miesięcy.
  2. Za upomnienie uważa się również urgens wysłany za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła, niezależnie od wysłanego pisemnego upomnienia. Wysokość grzywny reguluje odrębne zarządzenie dyrektora.
  4. Opłaty za zwłokę obowiązują również pracowników Uniwersytetu, biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i zakładów UJ, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz instytucje Krakowa.
  5. Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, daje podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na czas określony lub całkowicie.
   
  §26

  Biblioteka Jagiellońska może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.
   
  §27

  1. W razie zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany:
  1. zgłosić ten fakt w Wypożyczalni i wypełnić Kartę Zagubionego Dzieła,
  2. zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BJ wpłaty
   w wysokości dziesięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika tego oddziału.
  2. W razie zniszczenia dzieła czytelnik jest zobowiązany zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.
  3. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.
   
  §28

  Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki celem skasowania pieczątki Biblioteki w indeksie.
   
  §29

  Pracownicy Uniwersytetu, szkół wyższych i innych zakładów pracy, rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci kończący uczelnię, będący czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.
   
  §30

  Zasady wypożyczania przez pracowników Biblioteki Jagiellońskiej oraz zasady wypożyczeń służbowych ustala wewnętrzne zarządzenie dyrektora.
   
  IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe
   
  §31

  Biblioteka Jagiellońska umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
  1. nauczycielom akademickim UJ,
  2. studentom UJ dla określonych prac,
  3. osobom pracującym w krakowskich instytucjach naukowych nie prowadzących wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego,
  4. osobom pracującym naukowo, nie związanym stosunkiem służbowym z żadną instytucją naukową i zameldowanym na stałe w Krakowie.
  §32

  Biblioteka Jagiellońska sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo do 4 pozycji), których nie posiadają biblioteki krakowskie, głównie o tematyce odpowiadającej zakresowi nauk reprezentowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu, w wyznaczonych czytelniach.
   
  §33

  Wypożyczanie międzybiblioteczne krajowe jest bezpłatne. Za sprowadzanie książek z bibliotek zagranicznych Biblioteka Jagiellońska pobiera opłatę, której wysokość uzależniona jest od kraju wypożyczającego książkę. Przeznaczona jest ona na pokrycie kosztów wypożyczenia, a jej wysokość regulują odrębne przepisy.
   
  §34

  1. Biblioteka Jagiellońska udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego przy współpracy z następującymi państwowymi bibliotekami:
  1. akademickimi i naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
  2. publicznymi: wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi z terenu Polski Południowej (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie),
  3. pedagogicznymi wojewódzkimi,
  4. naczelnych organów władzy i administracji państwowej,
  5. archiwów, muzeów i wydawnictw.
  2. Uprawnienia do wypożyczania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej uzyskuje się po wypełnieniu i podpisaniu odpowiedniej deklaracji (zob. zał.).
   
  §35

  Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:
  1. egzemplarzy archiwalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych,
  2. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
  3. gazet i innych czasopism,
  4. aktualnie obowiązujących podręczników,
  5. dzieł wydanych w Polsce do 1950 r. (włącznie),
  6. dzieł obcych wydanych do 1950 r.,
  7. słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych, poradników, przewodników turystycznych, podręczników szkolnych,
  8. druków w języku polskim wydanych za granicą,
  9. wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami,
  10. mapami itp.,
  11. materiałów audiowizualnych i na nośnikach elektronicznych,
  12. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
  §36

  Biblioteka Jagiellońska prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe zbiorów specjalnych jedynie z tymi krajowymi instytucjami i bibliotekami naukowymi, które mogą zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i udostępniania powierzonych im obiektów.
   
  §37

  Biblioteka Jagiellońska każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.
   
  §38

  Biblioteka Jagiellońska wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu. Niezwrócenie w terminie bez uzyskania prolongaty może spowodować zawieszenie konta.
   
  §39

  Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe odbywa się na prawach wzajemności. Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały biblioteczne, udostępnia je tylko na miejscu, w czytelniach.
   
  §40

  W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu biblioteka traci prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w drodze wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego na czas ustalony przez dyrektora.
   
  V. Przepisy końcowe
  §41

  Każda z jednostek udostępniania Biblioteki posiada przepisy porządkowe dostosowane do rodzaju udostępnianych tam materiałów bibliotecznych.
   
  §42

  1. Godziny otwarcia poszczególnych jednostek udostępniania Biblioteki ustalają osobne zarządzenia podane do ogólnej wiadomości.
  2. W uzasadnionych wypadkach dyrektor ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie w całej Bibliotece lub w niektórych jej jednostkach organizacyjnych.
   
  §43

  1. Przekroczenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie pociąga za sobą okresowe lub całkowite pozbawienie praw do korzystania z Biblioteki. W wypadkach naruszenia regulaminu dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej może wystąpić o pozbawienie czytelnika praw do korzystania z innych bibliotek krakowskich.
  2. Czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej także na podstawie uzasadnionego wniosku innej biblioteki.
   
  §44

  W sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów oraz z działalnością usługową Biblioteki można zwracać się do kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, kierowników oddziałów zbiorów specjalnych, w wyjątkowych wypadkach do właściwych wicedyrektorów Biblioteki Jagiellońskiej.