Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCUdostępnianie
Przepisy porządkowe
Nieterminowy zwrot lub zagubienie dzieła
Ostatnia modyfikacja:   2.06.2011
K o n s e k w e n c j e   n i e t e r m i n o w e g o   z w r o t u
Przetrzymanie wypożyczonego dzieła skutkuje zablokowaniem konta czytelnika, tzn. niemożnością zamówienia i rezerwacji kolejnych dzieł. Czytaj dalej ...
O p ł a t y   z a   n i e t e r m i n o w y   z w r o t   i   z a   z a g u b i e n i e   d z i e ł
Z dniem 1.10.2008 została ustalona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego dzieła w wysokości 1 zł od jednego woluminu za każde rozpoczęte 5 dni zwłoki.
Jeżeli książka zostanie zwrócona w obrębie 4 pierwszych dni po terminie zwrotu, opłata nie jest pobierana.
Opłata za zagubienie książki wynosi 10-krotną wartość ceny antykwarycznej, jednak nie mniej niż 60 zł.
© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska