Biblioteki jednostek organizacyjnych UJ
Zaktualizowano 20.04.2012 r.
UWAGA: Informacje zamieszczone na stronie podano wg danych przekazanych przez biblioteki.

 
U n i w e r s y t e t   J a g i e l l o ń s k i   -   C o l l e g i u m   M e d i c u m
Biblioteka Medyczna UJ CM *)
Sieć bibliotek
W y d z i a ł   P r a w a   i   A d m i n i s t r a c j i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza *) ul. Olszewskiego 2
tel. 12 663-1395, -1394, -1336
wypożyczalnia - 12 663-1159
biblioteka@cicero.law.uj.edu.pl
W y d z i a ł   F i l o z o f i c z n y
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Instytutu Filozofii *) ul. Grodzka 52
tel. 12 663-1724
bf@iphils.uj.edu.pl
bibfilo@iphils.uj.edu.pl
INST. FILOZOFII
Biblioteka Instytutu Pedagogiki pl. Sikorskiego 3
tel. 12 421-0037
biblpe@iphils.uj.edu.pl
INST. PEDAGOGIKI
Biblioteka Instytutu Psychologii    
-
 • Księgozbiór polski
ul. Piłsudskiego 13
tel. 12 663-1441
biblioteka
 • Księgozbiór zagraniczny
al. Mickiewicza 3
tel. 12 634-1305 w. 295
bips@apple.phils.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Religioznawstwa ul. Grodzka 52
tel. 12 663-1712
biblioir@iphils.uj.edu.pl
INST. RELIGIOZNAWSTWA
Biblioteka Instytutu Socjologii ul. Grodzka 52
tel. 12 663-1728
bsocjologia@iphils.uj.edu.pl
INST. SOCJOLOGII
W y d z i a ł   H i s t o r y c z n y
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Instytutu Archeologii ul. Gołębia 11  
INST. ARCHEOLOGII
 • Biblioteka Archeologii Polskiej i Powszechnej
tel. 12 663-1274  
 • Biblioteka Archeologii Sródziemnomorskiej
tel. 12 663-1438  
Biblioteka Instytutu Historii ul. Gołębia 13
tel. 12 663-1239
bibl@hist.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Historii Sztuki ul. Grodzka 53
tel. 12 663-1845
histszt@if.uj.edu.pl
-
Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej ul. Gołębia 9
tel. 12 663-1535
naanna.czarnicka@uj.edu.pl
Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii *) ul. Westerplatte 10
tel. 12 663-1673
biblioteka
Biblioteka Katedry Judaistyki ul. Batorego 12
tel. 12 633-7058
 
-
W y d z i a ł   F i l o l o g i c z n y
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej Łojasiewicza 4
tel. 12 664-5509 - Wypozyczalnia
12 664-5520 - Biuro
biblioteka.ifa@uj.edu.pl
 • Zbiory dawnego Kolegium Języków Obcych UJ
ul. Kanonicza 14
tel. 12 422-7955
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej al. Czapskich 4
(oficyna, I p. p.123A)
tel. 12 663-3803
ewa.szajnerman@uj.edu.pl
ul. Straszewskiego 25/2a
tel. 12 663-3929
bfszwed@vela.filg.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej Łojasiewicza 6
tel. 12 664-7660
biblioteka.ifk@filg.uj.edu.pl
INST. FIL. KLASYCZNEJ
Biblioteka Instytutu Orientalistyki Podwale 7
wejście od Krupniczej 2
zbiory w BJ
tel. 12 663-3348
grazyna.jurendt-paruk@uj.edu.pl
ul. Piłsudskiego 13
tel. 12 421-9160
agnieszka.heuchert@uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej tel. 12 663-2709
zbiory w BJ
tel. 12 663-3348
bfroman@vela.filg.uj.edu.pl
malgorzata.lysak@uj.edu.pl
INST. FIL. ROMAŃSKIEJ
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej ul. Bydgoska 19 B
(wejście od ul. Nawojki)
czytelnia z księg. podręcznym
tel. 12 363-5004
czasop. chwilowo niedostępne
zbiory w BJ
tel. 12 663-3348
bfslow@vela.filg.uj.edu.pl
maria.sokolowska-zwolen@uj.edu.pl
INST. FIL. SŁOWIAŃSKIEJ
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
(zbiory rosyjskie, ukraińskie, białoruskie)
Mały Rynek 4
tel. 12 432-7250 w.12
brubuj@vela.filg.uj.edu.pl
INST. FIL. WSCHODNIOSŁOW.
Biblioteka Katedry Filologii Węgierskiej ul. Piłsudskiego 13
tel. 12 663-3860
a.lembas@uj.edu.pl
KAT. FIL. WĘGIERSKIEJ
Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego ul. Czapskich 4
(oficyna Ip. pok. 116
tel. 12 663-3809
katedra.jezykoznawstwa@uj.edu.pl jadwiga.gzyl@uj.edu.pl
KAT. JĘZYKOZN. OG. i INDOEUR.
Biblioteka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową ul.Czapskich 4 (II piętro)
tel. 12 663-3826
biblioteka.unesco@uj.edu.pl
KAT. UNESCO
W y d z i a ł   P o l o n i s t y k i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Wydziału Polonistyki ul. Gołębia 20
tel. 12 663-1333
tad.jodlowski@uj.edu.pl
WYDZ. POLONISTYKI
Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie ul. Grodzka 64
tel. 12 663-1823
jolanta.jaworska@uj.edu.pl
-
księgozbiór Ośrodka Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada ul. Grodzka 64, p. 208
tel. 12 663-1789
 
ODBiT J.CONRADA
(księgozbiór zamknięty)
Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów ul. Kanonicza 6
tel. 12 421-4264
 
-
W y d z i a ł   F i z y k i,   A s t r o n o m i i   i   I n f o r m a t y k i   S t o s o w a n e j
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Instytutu Fizyki *) ul. Reymonta 4
tel. 12 663-5577
bibfiz@if.uj.edu.pl
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego ul. Orla 171
tel. 12 425-1294 w. 30
library@oa.uj.edu.pl
W y d z i a ł   M a t e m a t y k i   i   I n f o r m a t y k i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki *) ul. Łojasiewicza 6
tel. 12 664-6662
biblioteka@im.uj.edu.pl
W y d z i a ł   C h e m i i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Wydziałowa Biblioteka Chemii *) ul. Ingardena 3
tel. 12 663-2291
bibliote@chemia.uj.edu.pl
W y d z i a ł   B i o l o g i i   i   N a u k   o   Z i e m i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Nauk Przyrodniczych *)
  biblioteka wspólna bibliotek:
 • Wydz. Biotechnologii
 • Inst. Geogr. i Gosp. Przestrzennej
 • Inst. Nauk o Środowisku
 • Inst. Zoologii
ul. Gronostajowa 7
tel. 12 664-6709
bozena.kalicka@uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Botaniki UJ *) (wspólnie z biblioteką PAN) ul. Lubicz 46
tel. 12 424-1746
tel. 12 424-1714
biblioteka@botany.pl
 • Biblioteka Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin
ul. Grodzka 52
tel. 12 663-1771
 
Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych ul. Oleandry 2a
tel. 12 663-2448
biblioteka.ing@uj.edu.pl
-
W y d z i a ł   Z a r z ą d z a n i a   i   K o m u n i k a c j i   S p o ł e c z n e j
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej *) ul. Łojasiewicza 4
tel. 12 664-5510,-5513,-5515,-5511
biblio@econ.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Prawa Własności Intelektualnej ul. Józefa 19, 31-056 Kraków
tel. (12) 427 - 59 - 64
beata.jewula@uj.edu.pl
e.schabowska@uj.edu.pl
W y d z i a ł   S t u d i ó w   M i ę d z y n a r o d o w y c h   i   P o l i t y c z n y c h
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych al. Mickiewicza 3
tel. 12 663-2000 wew. 315
krystyna.paluch@uj.edu.pl
Rynek Główny 34
tel. 12 429-6157
m.kokosinska-pacholarz@uj.edu.pl
KAT. AMERYKANISTYKI
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych *)
ul. Jabłonowskich 5
tel. 12 426 50 21
agnieszka.basiarz@uj.edu.pl
INST. NAUK POLITYCZNYCH
Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej *) al. Mickiewicza 3 (przybudówka)
tel. 12 634-1305 w. 231
ewa.jamka@uj.edu.pl
INST. ROSJI i EUROPY WSCH.
księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" ul. Radziwiłłowska 4
tel. 12 664-6088
info@instytutkonfucjusza.pl
CJiKCh "INST. KONFUCJUSZA"
Biblioteka Instytutu Europeistyki ul. Garbarska 7A
tel. 12 429-6195
dariusz.stepniewski@uj.edu.pl
INST. EUROPEISTYKI II, ul. Garbarska
księgozbiór Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu ul. Łojasiewicza 4
tel. 12 664-5518
danuta.witek@uj.edu.pl
KAT. BL. i DAL. WSCHODU
Księgozbiór Instytutu Studiów Regionalnych ul. Łojasiewicza 4
tel. 12 664-5518
danuta.witek@uj.edu.pl
W y d z i a ł   B i o t e c h n o l o g i i
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Nauk Przyrodniczych *)
  biblioteka wspólna bibliotek:
 • Wydz. Biotechnologii
 • Inst. Geogr. i Gosp. Przestrzennej
 • Inst. Nauk o Środowisku
 • Inst. Zoologii
ul. Gronostajowa 7
tel. 12 664-6709
bkalicka@geo.uj.edu.pl
J e d n o s t k i   p o z a-   i   m i ę d z y w y d z i a ł o w e
biblioteka adres / telefon e-mail
lokalizacje w Katalogu online UJ
Biblioteka Jagiellońska *) al. Mickiewicza 22
tel. 12 633-0903
 
BIBL. JAGIELLOŃSKA  **)
Biblioteka Archiwum UJ al. Mickiewicza 22
tel. 12 663-3535
marcin.baster@uj.edu.pl
-
Biblioteka Muzeum UJ ul. Jagiellońska 15
tel. 12 663-1307
 
-
Biblioteka Studium Pedagogicznego ul. Wiślna 3
tel. 12 422-9450
tel. 12 422-9493
spujbib@interia.pl
-
Biblioteka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Piastowska 26
tel. 12 637-4303
 
-


  *) Biblioteki wykorzystujące moduł rejestracji wypożyczeń i zwrotów
**)W tabeli nie podano podlokalizacji Biblioteki Jagiellońskiej.
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego -
Collegium Medicum UJ
wykorzystuje moduł rejestracji wypożyczeń i zwrotów.