Strona główna | O stronie | Mapa serwisu Kraków | Uniwersytet Jagielloński | wersja angielska
Lokalizacja i kontakty
Wejścia do Biblioteki
Interaktywna Mapka Biblioteki
Lokalizacja
Kontakty
Godziny udostępniania
Wypożyczalnia, zapisy:
pon. 10-20
wt.-pt. 9-20
sobota 9-15.30
 
Czytelnie, katalogi
i inne agendy
Szybki start


KKZBUJ PKA JBCWydarzenia
Wystawy
Wystawa Nowości (stała)
Na I piętrze nowego gmachu w trzech gablotach stale prezentowane są książki, które ostatnio wpłynęły do Biblioteki i zostały przygotowane do udostępniania. Są to polskie i zagraniczne publikacje, głównie z nauk humanistycznych i społecznych. Wystawa jest zmieniana co dwa tygodnie, data najbliższej zmiany umieszczona jest w każdej z gablot. Na eksponowane książki można dokonać rezerwacji w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.
Wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej
Sala wystawowa BJ, Kraków, al.Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry 3)
05.12-07.12.2012
"Piękna książka w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej"
pokaz ze zbiorów specjalnych towarzyszący konferencji "O miejsce książki w historii sztuki"
08.11-19.11.2012
Białoruska Fotografia Prasowa 2012
miejsce: hol Biblioteki Jagiellońskiej
06.11-30.11.2012
"Vivat Beniowski! - nasz wspólny bohater"
Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
14.04-10.05.2012
Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000-1648
Nachbarn in Europa. Herzogtum Pommern und das Königreich Polen 1000-1648
Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Landesarchiv Greifswald, Muzeum Narodowe w Szczecinie.
20.03-06.04.2012
Beethoven - Wojna i pokój
Wystawa rękopisów muzycznych, towarzysząca 16. Festiwalowi Wielkanocnemu Ludwiga van Beethovena.
02.03-13.03.2012
Bibliotheca Medica prof. Janusza Skalskiego
Wystawa najcenniejszych druków, rycin oraz zabytkowych narzędzi lekarskich ze zbiorów prof. Janusza Skalskiego, Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM.
24.02-10.03.2012

Niedokończone msze wołyńskie
Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej.
Wystawa towarzyszyła międzynarodowej konferencji naukowej
12.01-28.02.2012
600 LAT MEDYCYNY UNIWERSYTECKIEJ W KRAKOWIE
25.11-07.12.2011
Zdzisław Jachimecki (1882-1953) - twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wystawa towarzyszy ogólnopolskiej konferencji muzykologicznej organizowanej przez Instytut Muzykologii UJ pt. "Sto lat muzykologii polskiej. Historia - Teraźniejszość - Perspektywy".
15.11-9.12.2011
25-lecie Biblioteki Austriackiej w Krakowie.
15 listopada 2011, podczas uroczystego otwarcia, odbyło się spotkanie z austriackim pisarzem Robertem Schindelem, który wygłosił odczyt: "Die glaserne Wand. Juden und Nichtjuden heute".
29.09.2011 - 28.10.2011,
pn-śr 10-15, cz-pt 10-17

Żaczek i jego mieszkańcy.
Wystawa fotograficzna z okazji 85-lecia Domu Studenckiego "Żaczek"
24.09.2011 - 10.11.2011

Kleist i kultura epistolarna epoki.
Wystawa drogocennych rękopisów w Bibliotece Jagiellońskiej
Tadeusz Boy-Żeleński - tłumacz i wydawca
5-15 lipca, pon.-pt. 12.00-18.00
Wystawa w ramach Krakowskich obchodów 70. rocznicy śmierci Tadeusza Boya Żeleńskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego.
Wstęp wolny.
10.06-15.07.2011
w godzinach otwarcia Biblioteki

W służbie mojej Małej Ojczyzny Tarnopolem zwanej.
Archiwum Tarnopolskie rodziny Blicharskich.
6.06-1.07.2011
pon.-pt. 10-15
23-24.06 nieczynna

M A G D A L E N A   M A R I A   E P S T E I N
Prekursorka pielęgniarstwa polskiego.
W drodze do świętości.
11-27.05.2011
pon.-śr. 10-15
czw.-pt. 10-17

 
M I Ł O S Z
P O R T R E T   Z Ł O Ż O N Y
5-22.04.2011
pon.-pt. 10-17
sob.-niedz. 10-14
Wielki Piątek 10-14

Wystawa Manuskryptów Muzycznych
B e e t h o v e n   i   W i e c z n a   K o b i e c o ś ć
Wystawa towarzyszy 15. Festiwalowi Wielkanocnemu Ludwiga van Beethovena.
3-31.03.2011
w godzinach otwarcia BJ
hol, parter, NG
M a r i a   S k ł o d o w s k a - C u r i e
w stulecie drugiej Nagrody Nobla.
Kolekcja medaliersko-filatelistyczna prof. dr hab. Jerzego Bartke
oraz materiały ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
1-12.03.2011
pon.-pt. 10-15
K o n s t r u o w a n i e   w i z j i   w s p ó ł c z e s n e g o
p o g a ń s t w a   w   P o l s c e
Wystawa książek, rękopisów i grafiki z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej oraz obrazów pędzla Franciszka Frączka.
8-25.02.2011
pon., śr., pt. 10-18
wt., czw. 10-15
E w a   B ą k o w s k a   jaką znaliśmy, jakiej nie poznaliśmy ...
Otwarcie wystawy we wtorek 8 lutego o godz. 13.
3.02-31.03.2011
pon.- pt. 8-15.30
hol starego gmachu BJ
wejście od al. Mickiewicza 22
D a r   J a n a   O b e r b e k a   dla Biblioteki Jagiellońskiej
Wernisaż 2 lutego 2011, godz. 18
Podczas wernisażu odbędzie się recital darczyńcy.
W programie kolędy z Polski i z różnych stron świata.
11-28.01.2011
pon.- pt. 10-15
A r i a d n a   w   l a b i r y n c i e   i n f o r m a c j i
Wystawa z okazji Jubileuszu Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów
Otwarcie we wtorek 11 stycznia o godz. 11.
10-17.12.2010 12-18
18.12.2010 9-12
W ramach 3 Festiwalu Kultury Buddyjskiej w Krakowie wystawa:
T r a d y c y j n a   S z t u k a   B u d d y j s k a
10 grudnia o godz. 18 odbędzie się wernisaż wystawy połączony z prelekcją, którą poprowadzą znawcy sztuki buddyjskiej - Leo Grzyb i Marta Ruta.
Więcej o innych wydarzeniach festiwalu na stronie:
http://krakow.buddyzm.pl/festiwal
9-30.11.2010
pon.- pt. 10-15
11-12.11.2010 nieczynna
Profesorowie UJ zaproszeni do Sichowa po zwolnieniu z obozu w Sachsenhausen w 1940 r.
4.11-15.12.2010
w godzinach otwarcia BJ
hol BJ
S ł o w a c k i e   m i a s t a   k r ó l e w s k i e
Wystawa fotograficzna prezentująca widoki i zabytki czterech miast słowackich: Bardejowa, Kieżmarku, Lewoczy oraz Starej Lubowli.
2-22.10.2010
w godzinach otwarcia BJ
I n d y w i d u a l n o ś c i   p o l s k i e
w fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego
Otwarcie 2 października godz. 12
28.09-1.10.2010
10-15
R ę k o p i s y   k o m p o z y t o r ó w   p o l s k i c h
Wystawa odbędzie się w ramach jedenastego International Congress on Musical Signification (ICMS), organizowanego przez Akademię Muzyczną w Krakowie w dniach 27.09 - 2.10. 2010.
Na wystawie będą prezentowane rękopisy m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, I. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego, H. M. Góreckiego, K. Pendereckiego, Z. Bujarskiego, G. Bacewicz.
17-31.08.2010
pon.-niedz. 10-18
1-24.09.2010
pon.-pt. 10-15
Wystawa książek harcerskich
1 0 0   l a t   H A R C E R S T W A
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
10.06-2.07.2010
pon. 10-17, wt.-pt. 10-15
5.07-9.07.2010
pon.-pt. 10-17
C z ł o w i e k   P o t r z e b u j e  
P i ę k n e g o   K r a j o b r a z u
Z dziejów turystyki górskiej i krajoznawczej: Wystawa z okazji 50-lecia zorganizowanej turystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
20-25.05.2010
hol BJ
w godzinach otwarcia BJ
P a m i ę t a m y.   P o l s k i e   c m e n t a r z e   w o j e n n e   w   A f r y c e.
U g a n d a   -   T a n z a n i a   2009
Zorganizowana w ramach projektu
Od syberyjskich mrozów do słońca Afryki - Niezwykłe drogi polskich
Sybiraków do Ojczyzny, w czasie i po II wojnie światowej
.
Na kilkunastu planszach przedstawiono fragmenty ówczesnego życia Polaków, którzy po zesłaniu w głąb ZSRR, zostali następnie wywiezieni w różne miejsca Afryki Wschodniej oraz współczesne cmentarze (unikaty w skali całej Afryki), m.in. polskich żołnierzy walczących na kontynencie afrykańskim.
11-28.05.2010
pon.-pt. 10-15

 
 
Sześć wieków Wydziału Filozoficznego
na Uniwersytecie Jagiellońskim
12-30.04.2010
w godzinach otwarcia BJ
16.04 - od 16.00

 
 
 
Zakątki Południowego Pacyfiku
8-23.04.2010
hol BJ
Drogą Aksamitnej Rewolucji: Słowacja po 1989 roku
19.03-2.04.2010
pon.-pt. 10-17
sob.-niedz. 10-14
W y s t a w a   M a n u s k r y p t ó w   M u z y c z n y c h
 
Impreza towarzyszy XIV. Festiwalowi Wielkanocnemu Ludwiga van Beethovena.
19.02-10.03.2010
hol BJ

 
 
A u t o r y t e t y   Lech Bądkowski
Otwarcie 19 lutego 2010 o godz. 10.
3-26.02.2010
pon.-pt. 10-15 czw. 10-17

O R B I S   P I C T U S
Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego
 
Otwarcie 3 lutego 2010 o godz. 12.
6-28.01.2010
pon.-pt. 10-20

U n i w e r s y t e t   S t e f a n a   B a t o r e g o
w Wilnie 1919-1939
26.11-18.12.2009
pon.-pt. 10-17

J u l i u s z   S ł o w a c k i
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
 
Otwarcie 26 listopada 2009 o godz. 13.30.
15-30.10.2009
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
W y s z l i ś m y   z   N Z S.
Działalność kulturalna NZS w latach osiemdziesiątych.
Otwarcie 15 października o godz. 11.
21.09-10.10.2009   L E T T R A – K R A K Ó W   2 0 0 9
  znak i litera

  Ekspozycja grafik i książek artystycznych kilkudziesięciu
  artystów, dla których inspiracją w pracy twórczej jest litera lub
  znak.
14-19.09.2009
w godzinach otwarcia BJ

 
B i t w a   o   A r n h e m
Wystawa planszowa zorganizowana z okazji 65 rocznicy operacji Market Garden
15.06-17.07.2009
pon.-pt. 10-15

 
 
Fashionable, dandys, elegant
M o d a   m ę s k a   w XIX i na początku XX wieku
5.06.2009
w godzinach otwarcia BJ
10   l a t   P r o g r a m u   T r a n s l a t o r s k i e g o   c   Poland.
Odbywa się ona przy okazji Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy Polskich. Zostaną na niej zaprezentowane książki tłumaczone na język polski przez tłumaczy z całego świata.
16-30.05.2009
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
zobacz plakat wystawy
 
Z   D z i e j ó w   N a j s t a r s z e g o   W y d z i a ł u
W s z e c h n i c y  J a g i e l l o ń s k i e j
21-28.04.2009
w godzinach otwarcia BJ
D r o g a   k u   w o l n o ś c i
Wystawa prezentuje dążenia wolnościowe obywateli Litwy i przebieg ich walk o niepodległość.
28.03-10.04.2009
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
Wielki Piątek 10-14
W y s t a w a   m a n u s k r y p t ó w
Wystawa towarzyszy 13. Festiwalowi Wielkanocnemu Ludwiga van Beethovena.
19-20.03.2009 N e o p o g a ń s t w o   w   P o l s c e
Wystawa towarzyszy konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doktorantów oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.
19.02-18.03.2009
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
A r c h i t e k t u r a   z a b y t k o w a   w   m a l a r s t w i e   Zbigniewa Szczepanka oraz Zygmunta Vogla, Napoleona Ordy i Macieja Stęczyńskiego
3-14.02.2009
w godzinach otwarcia BJ
P r o j e k t y   s c e n a r i u s z y   w y s t a w
Prace semestralne studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w roku akad. 2008/2009
26-30.01.2009
w godzinach otwarcia BJ
W y s t a w a   w y s t a w
z lat 1982-2008 w Bibliotece Jagiellońskiej - fotoreportaż
17-18.12.2008; 10-18
6-16.01.2009
pon.-pt. 10-15, sob. 10-14
S t a n i s ł a w   P i g o ń
Warsztat edytora i historyka literatury
5.12-12.12.2008
pon.-pt. 8-20, sob. 8-14
K u l t u r a   N o w e j   Z e l a n d i i
Wystawa towarzyszy konferencji naukowej pod tym samym tytułem
23.10-29.11.2008
pon.-pt. 10-15, sob. 10-14

 
K s i ą ż k a   j e g o   ż y w i o ł e m.
Karol Estreicher (1827-1908).
13.10-17.10.2008
pon.-pt. 8-20, sob. 8-14
P r z e s z ł o ś ć   d l a   p r z e s z ł o ś c i
23.06-31.07.2008 P o d r ę c z n i k i   s z k o l n e   na celowniku nauki i polityki.
35 lat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
2-20.06.2008
pon.-pt. 8-20, sob. 8-14
A n i a   z   Z i e l o n e g o   W z g ó r z a.
Stulecie powieści.
 
 
Otwarcie 2 czerwca o godz. 12
14-31.05.2008
K A Z I M I E R Z   N O W A K
Fotografie, listy i reportaże afrykańskie z lat 1931 - 1936.
Wystawa w ramach II Festiwalu Afrykańskiego, którego oficjalne otwarcie nastąpi 19 maja o godz. 18 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.
9-31.05.2008
pon.-pt. 8-20 sob. 8-15
NG, hol parteru
Powojenna prasa kobieca w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
8.05-9.05.2008
czw.-pt. 10-17
Rękopisy starofrancuskie
Autografy wybitnych pisarzy europejskich
7.04-8.05.2008
pon.-pt. 8-20 sob. 8-15
NG, hol parteru
Pod dachem z papieru
5.03-31.03.2008
pon.-pt. 8-20 sob. 8-15
hol, NG, I p.
Najnowsze książki rosyjskie podarowane Instytutowi Rosji i Europy Wschodniej UJ przez Bibliotekę-fond Russkoje Zarubieżje i wydawnictwo Russkij Put'
Otwarcie 5 marca godz. 11, hol, NG, I p.
4.03-21.03.2008
pon.-pt. 10-17
sob.-niedz. 10-14
21.03 10-14
B e e t h o v e n   i   j e g o   W i e d e ń.  Wystawa autografów.
Wystawa towarzyszy 12. Festiwalowi Wielkanocnemu Ludwiga van Beethovena. Otwarcie 4 marca godz. 12
15.02-28.02.2008
pon.-pt. 8-20, sob. 8-15
P r o j e k t y   s c e n a r i u s z y   w y s t a w
Hol główny Biblioteki - Nowy Gmach
11.01-16.02.2008
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego.
Malbork 2007. Galeria wyróżnionych prac .
Otwarcie wystawy 11 stycznia godz. 12
6.12-20.12.2007
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
T e o r i a   k o p e r t y
Otwarcie wystawy 6 grudnia godz. 12
13.11-30.11.2007
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
N a   k o ń c u   ś w i a t a
Emigracja z Polski do Nowej Zelandii [plakat]
26.10-31.10.2007
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
I m a g i n e
S o u t h   A f r i c a   [plakat]  [Dwa dni kultury RPA w Polsce]
22.10-24.10.2007
pon.-śr. 11-16
K a r o l   S z y m a n o w s k i   i   ś w i a t   j e g o   w a r t o ś c i
w 125. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci kompozytora.
Wystawa towarzyszy Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej.
14.09-12.10.2007
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
Wystawa Publikacji Rusińskojęzycznych w Bibliotece Jagiellońskiej
Otwarcie 13 września godz. 19
16.04-15.05.2007
pon.-pt. 11-17, sob. 11-14
Co nas łączy, co nas dzieli - 60 lat historii polsko-niemieckiej
Wystawie towarzyszy cykl wykładów, informacje  więcej
Otwarcie 16 kwietnia godz. 12
24.03-6.04.2007
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
23.03 od godz. 13
Wystawa manuskryptów Beethoven, muzyka i literatura
1.03-15.03.2007
pon.-pt. 10-19
Mieczysław Bilek (1907-1970) – in memoriam
Otwarcie 1 marca godz. 10
18.01-20.02.2007
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
plakat wystawy Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury
Otwarcie 18 stycznia godz. 12
16.11-2.12.2006
pon.-pt. 12-17, sob. 12-14
Bracia Grimm – życie i dzieło (w kooperacji z Muzeum Braci Grimm i Towarzystwem Braci Grimm w Kassel)
Otwarcie 16 listopada godz. 12
9.10-28.10.2006
pon.-pt. 11-17, sob. 11-14
Słowacja i Słowacy w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego
od czasów najdawniejszych do roku 1918
Otwarcie 9 października godz. 12
11.09-26.09.2006
pon.-pt. 10-16, sob. 10-14
L E T T R A   2006   grafika, książka artystyczna
Otwarcie 11 września godz. 18
8.05-30.06.2006
pon.-pt. 10-17
STOP papyrolizie!  Przeciwdziałanie degradacji kwaśnego papieru w Bibliotece Jagiellońskiej
Otwarcie 8 maja godz. 12
28.03-14.04.2006
pon.-pt. 10-17,
sob.-niedz. 10-14
Beethoven: Dziedzictwo i rezonans
Wystawa organizowana w ramach jubileuszowego 10. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
7-21.03.2006
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
Podróż po uniwersytetach Świata
Otwarcie 7 marca o godz. 12.
od 13.01-17.02.2006
pon.-pt. 11-17
XX Jubileuszowe Miedzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego - Malbork 2005
Wystawa pokonkursowa
25.11-16.12.2005
pon.-pt. 11-17
Rimer Cardillo * Jani Konstantinovski Puntos
Mity, nauka, metafory
Grafika i instalacje
Otwarcie 25 listopada o godz. 12.
20.10-19.11.2005
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
plakat wystawy Droga do wolności żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych (1944-1945). Otwarcie 20 października o godz. 12.
13.10-3.11.2005
pon.-pt. 11-17
plakat wystawy Dama z Medyki i Londynu. Lela Pawlikowska 1901-1980
Otwarcie 13 października o godz. 13.
Ekspozycji towarzyszy sesja naukowa poświęcona Anieli z Wolskich Pawlikowskiej. Początek godz. 1130
7.09-7.10.2005
pon.-pt. 11-17
Parlamentaryzm dawnej Polski
Otwarcie 6 września o godz. 1230
16.06-15.07.2005
pon.-pt. 8-20, sob. 8-15
Heidelberg 2004 w fotografii prof. Manfreda Görlacha
16.06-15.07.2005
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
Papież – Pielgrzym
Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-2003
15.06-15.07.2005
pon.-pt. 8-20, sob. 8-15
Jan Nepomucen Bobrowicz – Chopin gitary. Największy wydawca polskiej książki w Saksonii, wirtuoz, kompozytor XIX w.
Otwarciu wystawy 15 czerwca o godz. 18 towarzyszy recital Jana Oberbeka, poświęcony twórczości gitarowej J. N. Bobrowicza
11.05-25.05.2005
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
27.05-10.06.2005
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14
Skarby Biblioteki Jagiellońskiej
Wystawa będzie towarzyszyć VII Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego czwartego i piątego czerwca 2005
21.04.2005-07.05.2005 Joseph Ratzinger – Benedykt XVI
Publikacje w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
5.04-29.04.2005
pon.-pt. 12-17, sob. 10-14
Bartłomiej Groicki. Prawnik Polskiego Odrodzenia
Wystawa w 400-setną rocznicę śmierci
14.03.2005 14-17
15-18.03 10-17
19.03 10-15
Wystawa manuskryptów "Beethoven między muzyką Północy i Południa" towarzysząca 9 Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena
17.02-05.03.2005
pon.-pt. 10-17, sob. 10-14
Vaudou w malarstwie haitańskim
06.01-09.02.2005
pon.-pt. 10-17
Mecenasi Nauki Polskiej
Sześć Wieków Ofiarności Społecznej na Rzecz Uniwersytetu Krakowskiego
07.12-31.12.2004
hol nowego skrzydła BJ
Ronald Reagan i doświadczenie wolności
Prezydentura Ronalda Reagana w literaturze i prasie polskiej
05.11-10.12.2004
New Young Europeans
Wystawa fotografii oraz wypowiedzi uczestników projektu
27.09-23.10.2004 Tajlandia – książki ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Ambasadę Królestwa Tajlandii
27.09-28.10.2004
hol nowego skrzydła BJ
Jubileusz 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej
Publikacje naukowe
27.05-30.06.2004
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
Sport w Krakowie 1939-1945
Dokumenty i fotografie ze zbiorów dra Stanisława Chemicza
17.05-31.05.2004 Dawne i nowe publikacje z zakresu studiów kurdyjskich (wybór)
13.05-14.05.2004 35-lecie krakowskiej slawistyki
21.04-20.05.2004
NG I p.
w godzinach otwarcia BJ
Literatura w komiksie
Austriaccy rysownicy na tropach literatury światowej
19.04-17.05.2004
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
Metamorfozy
Malarstwo Lucyny Kuśnierczyk
30.03-02.04.2004 10-17
03.04-04.04.2004 10-15
08.04-10.04.2004 10-17
Beethoven i muzyka Europy narodów
Wystawa autografów
26.02-23.03.2004
pon.-pt. 10-18,
sob. 10-14
Pod znakiem Kłoska
Stulecie założenia Wydawnictwa Jakuba Mortkowicza
25.11-19.12.2003
05.01-15.01.2004
pon.-pt. 10-17,
sob. 10-14
Wychodźstwo z Galicji
Kraków - centrum organizacji ruchu emigracyjnego na przełomie XIX i XX wieku

© 2007-2012 Biblioteka Jagiellońska