Biblioteka Jagiellońska
Katalog Podstawowy (tzw. Stary) druków wydanych od czasów Gutenberga do 1949 roku w³±cznie

english

RODO  informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uwaga! Nowe nabytki, które wp³ywaj± do Biblioteki od r. 2008 nie s± juæ rejestrowane w tym katalogu. Poszukiwanie i zamawianie zbiorów BJ naleæy rozpoczynaę zawsze od Katalogu Bibliotek UJ, który notuje równieæ wiele druków wydanych przed r.1950

Uwaga! Je¶li nad obrazem karty katalogowej pojawi siź pole Adnotacje:, to informacje w nim zawarte s± bardziej aktualne niæ zapisy na samej karcie.